z | ž | y | ý

t italština

mt

Význam t význam

Co v italštině znamená t?

t

diciottesima lettera dell'alfabeto italiano  la t è una consonante ventesima lettera dell'alfabeto latino

Překlad t překlad

Jak z italštiny přeložit t?

t italština » čeština

mt

Příklady t příklady

Jak se v italštině používá t?

Citáty z filmových titulků

Codice blu, ala E.T. 203.
Modrý kód, trakt 203.
T.J. Non devi parlare, ma devi ascoltare.
TJi, mluvit nemusíš, ale aspoň poslouchej.
Sto pensando che differenza farebbe per T.J. se lei avesse vent'anni di esperienza in piu'.
Kdybyste byla zkušenější, TJ by na tom mohl být lépe.
Potrebbe perdere T.J.
Že můžete přijít o TJe.
T.J., ti ricordi Dion?
Diona si pamatuješ, TJi.
Come va, T-Bone?
Jak je, Téčko?
T.J. sta bene? - Sai, sembra un po'.
Působí nějak.
Ehi, che mi racconti, T-Bone?
Copak, Téčko?
T.J. e' abbastanza grande da vivere qui da solo.
TJ se tu o sebe jistě dobře postará.
No, no, T.J. ha gia' detto di si'. Volevamo anche la tua conferma. Davvero?
To ne, ten chce jet, ptáme se jen tebe.
Non posso sradicare T.J. da qui cosi'.
Nemůžu TJe tak překvapit.
Si', beh, non se la passa tanto bene, T.
Není mu zrovna nejlíp.
E sai bene. Quanto migliorerebbe in fretta T.J.
A sám uvidíš, jak rychle se TJ vzpamatuje.
Non t'impicciare.
Buď zticha.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In concreto, la BCE oggi valuta il successo della sua politica in base al tasso dell' inflazione attesa nel 2020-2025 (T5YIFR).
V konkrétním vyjádření dnes ECB měří úspěch své politiky podle očekávané míry inflace v letech 2020-2025.
Un altro problema con l'utilizzo del tasso dell'inflazione attesa a cinque anni, calcolata su un arco di cinque anni (T5YIFR), per valutare l'efficacia del QE, è che il tasso è correlato con i prezzi del petrolio.
Dalším problémem spojeným s využíváním pětileté míry očekávané inflace po pěti letech k hodnocení efektivity QE je skutečnost, že tato míra koreluje s cenami ropy.
I parassiti che portano l'infezione - Trypanosoma brucei gambiense in Africa centrale e occidentale e T. b. rhodesiense in Africa orientale - sono trasmessi attraverso la puntura di una mosca tse-tse infetta (Glossina morsitans morsitan).
Paraziti, kteří nákazu šíří - ve střední a západní Africe je to Trypanosoma brucei gambiense a ve východní Africe T. b. rhodesiense - se přenášejí bodnutím nakažené mouchy tse-tse (Glossina morsitans morsitans).

t čeština

Překlad t italsky

Jak se italsky řekne t?

t čeština » italština

tn sett.

Příklady t italsky v příkladech

Jak přeložit t do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Ale v tvém případě, spíš J-E-L-I-T-O.
But in your case, it's more like J-E-L-L-O.
Musela to b7t hrozná bouře.
Dev'essere stata una tempesta terribile.
Opravdu zemřít. b7t skutečně mrtvý. to musí b7t úžasné.
Morire davvero. essere davvero morti. dev'essere sublime.
Opravdu zemřít. b7t skutečně mrtvý. to musí b7t úžasné.
Morire davvero. essere davvero morti. dev'essere sublime.
Od teď. všechny myšlenkové podněty, které vám dám. musí b7t provedeny.
D'ora in poi. ogni ordine che riceverai mentalmente da me. dev'essere eseguito.
Kde jinde by podle vás měl b7t?
E dove volevate che fosse?
A zdají se b7t tak blízko. jako by stačilo sáhnout a dotknout se jich.
E sembrano così vicine. da poterle toccare con la mano.
Henry Jekyll. Ampulky jsou označené A, H, S, T, R, M.
In nome di Dio, non mi abbandonare.
Muže jako je Rufus T. Firefly. - Rufus T.
Rufus T. Firefly!
Muže jako je Rufus T. Firefly. - Rufus T.
Rufus T. Firefly!
Toto je Rufus T.. Toto je Rufus T. Firefly.
Sono Rufus T. sponsorizzato dal nemico.
Toto je Rufus T.. Toto je Rufus T. Firefly.
Sono Rufus T. sponsorizzato dal nemico.
Mít vepředu značku, jste jako Ford, model T.
Se ti mettono una targa puoi passare per una Ford Model T.
To byla potáplice, Elizabeth. P-o-t-á-p-l-i-c-e, ano.
Quello che hai sentito era il verso di una strolaga, Elizabeth.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Paraziti, kteří nákazu šíří - ve střední a západní Africe je to Trypanosoma brucei gambiense a ve východní Africe T. b. rhodesiense - se přenášejí bodnutím nakažené mouchy tse-tse (Glossina morsitans morsitans).
I parassiti che portano l'infezione - Trypanosoma brucei gambiense in Africa centrale e occidentale e T. b. rhodesiense in Africa orientale - sono trasmessi attraverso la puntura di una mosca tse-tse infetta (Glossina morsitans morsitan).