mexaclorobenzeno portugalština

hexachlórcyklohexan, hexachlórbenzen, hexachlór

Překlad mexaclorobenzeno překlad

Jak z portugalštiny přeložit mexaclorobenzeno?

Možná hledáte...