rexio | reiko | meigo | exido

Mexiko čeština

Překlad Mexiko portugalsky

Jak se portugalsky řekne Mexiko?

Mexiko čeština » portugalština

México Estados Unidos Mexicanos

Příklady Mexiko portugalsky v příkladech

Jak přeložit Mexiko do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Za úsvitu: Mexiko, příkopy Vincennes, bulvár Arago, hotelový pokoj. Vše v jednom.
Ao amanhecer, o México, as trincheiras de Vincennes o boulevard Arago ou um quarto de hotel equivalem-se.
Mexiko, Londýn, Paříž.
México, Londres, Paris.
Cíl bylo Mexiko.
Devias ter ido ao México.
Myslím pro Mexiko. Tak jako tak, tady už nic nenadělám.
Oe qualquer modo aqui não posso fazer nada.
Proč nejsi zpátky v Mexiko City?
Porque é que não está no processo das drogas?
Tohle není pravé Mexiko.
Este não é o verdadeiro México, tu sabes isso.
Mexiko mě nebere.
Não. O México, não sei.
Tohle je Mexiko.
É o México.
Davy! Kdybys jen znal Mexiko!
Se conhecesse o México!
Víš, šerife, tady je Mexiko, tvůj zatykač ti je k ničemu.
Sabes, xerife, isto é o México. O teu mandato aqui não serve.
Montana, Colorado, Kanada i Mexiko.
Montana, Colorado, Canada, até o México.
Ke konci občanské války v teritoriu Nové Mexiko řádil a raboval indián Sierra Charriba a jeho 47 apačských válečníků. Útočili na území skoro třikrát větším než Texas.
No território do Novo México, perto do fim da Guerra Civil. um índio, Sierra Charriba, e seus 47 guerreiros apaches. atacaram, saquearam e pilharam uma área quase três vezes o tamanho do Texas.
Proto přišli Fuentesové. Mexiko je hned vedle.
Estes cavalheiros vieram do México que, no fundo, é aqui ao lado.
Tijuana, Mexiko.
Tijuana, no México.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Minulý týden zažilo Mexiko souběžné hurikány v Tichém oceánu a v Mexickém zálivu, které zničily městečka a města stojící jim v cestě.
Na semana passada, o México foi alvo de furacões simultaneamente no Pacífico e no Golfo do México que devastaram vilas e cidades no seu caminho.
CHICAGO - Je dobře známo, že zaměstnanost v průmyslové výrobě ve Spojených státech podstatně klesla vlivem vzestupu průmyslové výroby v rozvojových zemích, jako jsou Mexiko nebo Čína.
CHICAGO - É sabido que o emprego industrial diminuiu significativamente nos Estados Unidos devido ao aumento da produção nos países em desenvolvimento, como o México e a China.
Jen samotná Ukrajina má třetí největší zásoby v Evropě; mezi další země s velkými zásobami patří Polsko, Francie, Čína, Indonésie, Austrálie, Jihoafrická republika, Argentina a Mexiko.
A própria Ucrânia tem a terceira maior reserva da Europa; outros países com grandes depósitos incluem a Polónia, a China, a Indonésia, a Austrália, a África do Sul, a Argentina e o México.
Mexiko slouží jako další důkaz, že samotný trh nestačí.
O México constitui uma prova de que o mercado só por si não é suficiente.
V rozvojových ekonomikách včetně většiny členů BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) a MINT (Mexiko, Indonésie, Nigérie a Turecko) je toto riziko obzvláště vysoké.
Para as economias em desenvolvimento, incluindo a maior parte dos países BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China) e MINT (México, Indonésia, Nigéria e Turquia), o risco é particularmente elevado.
Také Mexiko sice zažilo v posledních patnácti letech rychlý populační růst a značné zlepšení životní úrovně, avšak mnoho lidí se domnívá, že nedostávají, co si zaslouží - nebo co jim bylo přislíbeno.
Da mesma forma, embora o México se tenha deparado com um rápido crescimento populacional e significativas melhorias no nível de vida, nos últimos 15 anos, muitos acreditam que eles não estão a ter o que merecem - ou o que lhes foi prometido.
Země jako Brazílie, Argentina, Turecko či Mexiko stojí ve stínu států, jako je Jižní Korea.
Países como o Brasil, a Argentina, a Turquia e o México são superados por países como a Coreia do Sul.
Odmítám však představu, že vítězství PRI by automaticky obnovilo předchozí stav, jako by Mexiko, jeho vazby na okolní svět i PRI samotná stáli v uplynulých 12 letech na místě.
Mas rejeito a ideia de que uma vitória do PRI restabeleça automaticamente o status quo ante, como se o México, as suas ligações com o mundo e o próprio PRI tivessem ficado parados no tempo durante os últimos 12 anos.
Mexiko se od roku 1994, kdy byl naposledy zvolen prezident za PRI, nesmírně proměnilo.
O México sofreu grandes mudanças desde 1994, a última vez que um presidente do PRI foi eleito.
Na zdravotnictví a školství vydává Indie nižší částku na osobu než Čína, Brazílie, Jihoafrická republika i Mexiko.
A despesa per capita da Índia relativa a cuidados de saúde e a educação é menor do que a da China, Brasil, África do Sul e México.

Možná hledáte...