UV | v | Ú | ú

úv čeština

Příklady úv anglicky v příkladech

Jak přeložit úv do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Očekávejte, že každou chvíli prezident republiky pošle dopis předsednictvu Národního shromáždění. Předtím dostaneme zprávu z předsednictva ÚV. Nejdřív můžete vysílat tu zprávu a potom číst ten dopis.
The President will be sending a letter to the national assembly, one hour before that the radio will get the report and then you'll be able to read the letter.
My museli mít trpělivost a čekat, až to dozraje v ÚV. Aby většina stála na té progresivní straně.
We had to wait for things to ripen for the Central Committee majority to stand up for progress.
Pochopte, i ÚV byl ovlivněn nějakým výběrem.
Realise that even Central Committee was influenced by some choice.
A nebyl jsem sám. Podali jsme si přihlášku jako první, hned ráno na ÚV. Ale do diskuze jsme se dostali až druhý den a někdy vůbec ne.
We were the first to apply, at the Central Committee, first thing in the morning, and were only given leave to speak next day or not at all.
Pozdravoval jsem je jménem ÚV i jménem tvým, přečetl jsem tvůj dopis, který byl přijat s nadšením nejen v sále, ale i potom v kuloárech, když to skončilo. Říkali.
I saluted them on behalf of the CC of the party, and personally, your letter, which I read, was accepted with great enthusiasm and even after it was over the old teachers told me.
ÚV svazu mládeže, jedné z organizací Národní fronty, využívá možností navrhnout prezidentského kandidáta ČSSR.
The Central Committee of the Youth Union, who use their right to make the proposal.
Kandidát, kterého ÚV navrhne Národní frontě k diskuzi a potom Národnímu shromáždění v sobotu k volbě, je generál Ludvík Svoboda.
The candidate proposed by the Communist Party and then to the National Assembly is General Ludvík Svoboda.
Ale ten ÚV pokračuje.
The Central Committee session is still on.
ÚV zasedá v pět hodin.
Central Committee meets at 5.
Děláme ÚV pro Quad Carbon.
My company is the designated K and R consultant for Quad Carbon.
A jestli na něj něco najdete, tak jste získal dobrého přítele na ÚV.
And when you find something against him, you've got a fat friend in the Central committee.
Je to připojeno na L-úv počítač.
It's connected to L's computer.
Hoši z ÚV ještě nepřišli na pravý motiv.
The boys back at HQ haven't figured out a motive yet.
ÚV, politbyro, vláda.nevím.
The OentraI Oommittee or the politburo, or the government.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »