abbás | abba | abash | abase

Abbas angličtina

Význam Abbas význam

Co v angličtině znamená Abbas?

Abbas

A en given name A male given name
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Abbas příklady

Jak se v angličtině používá Abbas?

Citáty z filmových titulků

You're all right, Abbas.
Jsi v pořádku, Abbasi.
And how can Abbas work now?
A Abbas? Jak má teď pracovat?
An armed steamer called the Abbas. passed through Metemmah downstream a month ago. and is since unreported.
Ozbrojený parník Abbas prošel Metemmou před měsícem, pak už o něm nejsou zprávy.
Hello Abbas!
Zdravíčko Abdule!
To sell it on a crown to an oil Sheikh Abbas.
Chtějí je společně s Korunou prodat šejkovi Abdullovi z Abbasu.
Abbas loves to collect rare things.
Abdull velmi rád sbírá světové unikáty.
Captain Abbas did not sleep at all last night, As he and his crew picked their way Through the crowded waters outside Suez.
Kapitán Abbas nespal celou noc, on a jeho posádka plánovali cestu v rušných vodách Suezu.
In the south-west to Bandar Abbas, then across the Gulf by boat to Oman.
Na jihozápad do Bandar Abbas, pak přes Perský záliv do Ománu.
We will fly you to Bandar Abbas and then take you by speedboat across the Gulf.
Poletíte do Bandar Abbas, odtud vás vezmeme lodí přes záliv.
I am Ahmed Ibn Fahdlan, Ibn Al Abbas, Ibn Rasid, Ibn Hammad.
Jsem Ahmed Ibn Fahdalan Ibn Al Abbás Ibn Rášid Ibn Hammád.
I am Ahmed Ibn Fahdlan, Ibn Al Abbas, Ibn Rasid.
Jsem Ahmed Ibn Fahdalan Ibn Al Abbás Ibn Rášid.
Why? Brother Abbas can make Munna disappear into thin air.
Bratr Abbas zařídí, aby se Munna rozplynul jako pára nad hrncem.
Who is this Abbas guy? He came from Dubai to get his hernia operated from me.
Přijel za mnou z Dubaje, abych mu operoval kýlu.
Compton Abbas Airfield in Dorset.
Compton Abbas Airfield v Dorsetu.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Abbas is now setting his sights on Europe, and would ask Turkey to serve as a go-between.
Abbás nyní obrací pohled na Evropu a hodlá požádat Turecko, aby působilo jako prostředník.
Fatah, and Palestinian moderates like President Mahmoud Abbas, have been totally discredited.
Fatáh a umírnění Palestinci typu předsedy Mahmúda Abbáse byli totálně zdiskreditováni.
The US and Israel seek to deal only with the president of the Palestinian Authority, Mahmoud Abbas.
USA a Izrael se snaží vyjednávat pouze s předsedou Palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem.
In a February summit in Mecca between Abbas and Hamas leader Khaled Mashaal, the Saudi government worked out an agreement between Hamas and Fatah, which have been clashing violently, to form a national unity government.
Na únorové schůzce Abbáse s předákem Hamásu Chálidem Mišalem v Mekce vypracoval saúdský kabinet dohodu o vytvoření vlády národní jednoty za účasti Hamásu a Fatáhu, mezi nimiž dochází k násilným střetům.
Today, Palestinian President Mahmoud Abbas is gasping for political air under the smothering control of Hamas.
Palestinský prezident Mahmúd Abbás dnes pod dusivou vládou Hamasu lapá po politickém dechu.
Nonetheless, recent events, together with the PA's dwindling resources, have diminished Abbas's credibility among Palestinians, who increasingly view him as desperate.
Nedávné události v kombinaci s ubývajícími zdroji PA nicméně snížily Abbásovu důvěryhodnost mezi Palestinci, kteří ho stále častěji pokládají za zoufalce.
Indeed, Abbas's time is running out.
Jeho čas se rozhodně chýlí ke konci.
This gradual shift, combined with Hamas's endorsement of Abbas's diplomatic approach in the UN, suggests that Hamas now believes that a military victory over Israel is not possible.
Jak naznačuje tento pozvolný posun v kombinaci s přitakáním Abbásově diplomatickému přístupu v OSN, Hamás se dnes domnívá, že vojenské vítězství nad Izraelem není možné.
Hamas will control the cabinet and prime minister's office, but Mahmoud Abbas retains all authority and power exercised by Yasir Arafat.
Kabinet a úřad premiéra ovládne Hamas, ale veškeré kompetence a pravomoci, jichž požíval Jásir Arafat, zůstávají Mahmúdu Abbásovi.
The Syria-Iran-Hamas-Hezbollah axis would be emboldened in its challenge to American leadership in the region, and, with Palestinian President Mahmoud Abbas humbled and defeated, a third Intifada would be a likely scenario.
Osu Sýrie-Írán-Hamás-Hizballáh by povzbudil v napadání americké vůdčí úlohy v regionu a poněvadž palestinský prezident Mahmúd Abbás by byl pokořen a poražen, pravděpodobným scénářem by byla třetí intifáda.
Israeli Prime Minister Ehud Olmert and Palestinian President Mahmoud Abbas are very weak domestically, and, given the compromises needed on both sides, they will be risking a lot.
Izraelský ministerský předseda Ehud Olmert i palestinský prezident Mahmúd Abbás jsou na domácí scéně velice slabí a vzhledem ke kompromisům, jichž je na obou stranách třeba, budou hodně riskovat.
The parallel weakness of Olmert and Abbas has produced a parallel interest in a peace settlement.
Souběžná slabost Olmerta a Abbáse vyvolala souběžný zájem o mírové urovnání.
Indeed, both men hope for political survival through a peace agreement: Olmert by means of new elections and Abbas by a referendum through which he can regain ascendancy over Hamas.
Ba oba muži doufají, že se jim díky mírové dohodě podaří politicky přežít: Olmert v nových volbách a Abbás v referendu, jehož prostřednictvím si může znovu vydobýt převahu nad Hamásem.
Similar doubts apply to Abbas.
Obdobné pochybnosti platí i pro Abbáse.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...