airlines angličtina

aerolinky, letecké linky, aerolinie

Překlad airlines překlad

Jak z angličtiny přeložit airlines?

airlines angličtina » čeština

aerolinky letecké linky aerolinie
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako airlines?

airlines angličtina » angličtina

airline

Příklady airlines příklady

Jak se v angličtině používá airlines?

Citáty z filmových titulků

A courier will take it by Italian Airlines to Dakar.
Kurýr ji odveze italskými aerolinkami do Dakaru.
Your attention, please. Announcing the departure of American Airlines westbound Flight 9.
Odlet Amerických aerolinií západním směrem, let 9.
The International Airlines flight from the capital is now landing on runway number one.
Letadlo indické mezinárodní letecké společnosti. linka z hlavního města, právě přistává na dráze číslo jedna!
American Airlines announces the arrival of flight 808 DC-7 service from Chicago.
American Airlines oznamují přistání letu 808 DC-7 z Chicaga.
Will passenger Preston please report to the American Airlines ticket counter?
Cestující Preston ať se, prosím, dostaví k pokladně American Airlines.
United Airlines final call at Main Liner flight 718 departing from the west concourse, gate 22.
Poslední výzva pro cestující letu 718 západní východ, brána 22.
The captain of the National Airlines jet just flew in.
Právě přiletěl kapitán společnosti National Airlines.
United Airlines flight now arriving at United Airlines ramp.
Právě přistává letadlo United Airlines.
United Airlines flight now arriving at United Airlines ramp.
Právě přistává letadlo United Airlines.
La guardia, this is global airlines flight 33.
La Guardia, tady je let 33.
Where's the airlines bag?
Kde je ta letecká taška?
More like 35. Couldn't be the airlines, not in this area.
To je možná 35 000 m. Tady není žádný koridor aerolinek.
I got let out of the airlines.
Vyhodili mě z aerolinek.
United Airlines.
United Airlines.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

For example, a United States Senate committee recently sought to block the planned liberalization of foreign takeover rules for airlines, while Europe has enacted more restrictive takeover laws.
Výbor Senátu Spojených států například nedávno usiloval o zablokování plánované liberalizace pravidel pro zahraniční převzetí aerolinií, zatímco Evropa už restriktivnější zákony ve věci obchodních převzetí zavedla.
After all, steel companies have an inherent need to hedge against fluctuations in the price of iron ore, just as airlines and utilities have an inherent need to hedge against fluctuations in the price of oil.
Ocelárny mají koneckonců přirozenou potřebu zajistit se proti výkyvům cen železné rudy, stejně jako letecké společnosti a veřejné dopravní podniky mají přirozenou potřebu zajistit se proti výkyvům cen ropy.
Though higher airline ticket prices may reduce purchases, airlines reduce oil consumption only when they cancel flights.
Třebaže vyšší ceny letenek mohou omezit jejich prodej, letecké společnosti sníží spotřebu ropy, jedině pokud ruší lety.
Japan has asked its airlines to ignore China's demand for advance notification of flights, even if they are merely transiting the new zone and not heading toward Chinese territorial airspace.
Japonsko vyzvalo své aerolinie, aby ignorovaly požadavek Číny na předchozí nahlašování letů, i když novým pásmem pouze prolétají a do čínského vzdušného prostoru nesměřují.
The postal industry, for example, could learn a lesson from airlines, train companies, travel agencies, and hotels, all of which increase their prices during periods of high demand.
Například poštovní průmysl by si mohl vzít ponaučení z leteckých společností, železnic, cestovních agentur a hotelů, které během období s vysokou poptávkou bez výjimky zvyšují ceny.
Consider deregulation of telecommunications and airlines, which has ushered in competition from low-cost carriers of data and people.
Vezměme si například deregulaci telekomunikací a leteckých společností, která vnesla na trh konkurenci v podobě nízkonákladového transportu dat a lidí.
The Bush Administration supported bailouts for airlines, unprecedented subsidies for agriculture, and tariff protections for steel.
Bushova vláda schválila finanční podporu pro aerolinie, bezprecedentní dotace do zemědělství a celní ochranu oceli.
Service companies such as airlines could ask employees to collect feedback, but it was overly complicated.
Společnosti se zákaznickými službami jako aerolinie mohly od zaměstnanců žádat, aby ohlasy klientů shromažďovali, ale bylo to nesmírně komplikované.
Government blamed private airlines.
A vláda obviňovala soukromé letecké společnosti.
Efforts to bring market forces to bear by, say, auctioning gates and flight times, were stymied, in particular by airlines with vested interests.
Snahy uplatnit na tržní síly, například řekněme, licitace o využívání letištních východů anebo o časy letů, byly zmařeny, do jisté míry i leteckými společnostmi, jež uplatnily svá nezcizitelná práva.
But, while preaching free market doctrines abroad, the US bails out its airlines and increases agricultural subsidies at home.
Na jedné straně Spojené státy po světě hlásají principy volného trhu, ale na straně druhé dávají doma obrovské částky na záchranu leteckých společností a zvyšují zemědělské dotace.
This requires more funding, which should come from the main beneficiary of drug sales - the pharmaceutical industry - just as oversight of aviation safety is funded by the airlines.
To vyžaduje větší finanční zajištění, které by mělo pocházet od hlavních příjemců tržeb z prodeje léčiv, tedy od farmaceutického průmyslu, tak jako letovou bezpečnost financují aerolinie.
As if this weren't bad enough, the Commission is preparing an emission-trading scheme for EU airlines, with 2004 as the base year for setting quotas.
A jako by to nestačilo, připravuje komise systém obchodování s emisemi pro letecké společnosti v EU, přičemž výchozím rokem pro stanovení kvót má být rok 2004.
This is a clear disadvantage for airlines from the new EU members, as the number of passengers they carry increased sharply only after 2004, when these countries joined the EU.
Tím jsou zřetelně znevýhodněny letecké společnosti z nových členských zemí EU, neboť počet jejich pasažérů se prudce zvýšil teprve po roce 2004, kdy tyto země vstoupily do unie.

airlines čeština

Příklady airlines anglicky v příkladech

Jak přeložit airlines do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

American Airlines oznamují přistání letu 808 DC-7 z Chicaga.
American Airlines announces the arrival of flight 808 DC-7 service from Chicago.
Cestující Preston ať se, prosím, dostaví k pokladně American Airlines.
Will passenger Preston please report to the American Airlines ticket counter?
Právě přiletěl kapitán společnosti National Airlines.
The captain of the National Airlines jet just flew in.
Právě přistává letadlo United Airlines.
United Airlines flight now arriving at United Airlines ramp.
United Airlines.
United Airlines.
Přistál let 373 United Airlines z New Yorského Kennedyho mezinárodního letiště.
Announcingthearrival of United Airlines Flight 373 from New York Kennedy International Airport.
Pod tímto jménem pracovala i jako letuška v Commonwealth Airlines.
Under that name she was employed as a Stewardess for Commonwealth Airlines.
Jsem Win Scott, letecký kapitán z Commonwealth Airlines.
I am Win Scott, Flight captain at Commonwealth Airlines.
United Airlines, let číslo 16, přímo do New Yorku se chystá k odletu z Brány 75.
United Airlines flight 16 nonstop to New York now departing Gate 75.
United Overseas Airlines!
United Overseas Airlines!
United Overseas Airlines let 404 z Říma do New Yorku přistál v Orly.
United Overseas Airlines Flight 404 from Rome to New York has just landed in Paris Orly.
United Overseas Airlines let 404 do New Yorku, mohou vstoupit na palubu východem 12.
United Overseas Airlines flight 404 to New York, can go on board now on departure gate 12.
Ohlašuji odlet United Overseas Airlines let 404 do New Yorku!
Last call for United Overseas Airlines flight 404 to New York!
Let 408 linii United Overseas Airlines z New Yorku přistává na Orly.
United Overseas Airlines Flight 408 from New York landed in Paris Orly.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...