archery range angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako archery range?

archery range angličtina » angličtina

brothel
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady archery range příklady

Jak se v angličtině používá archery range?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

But, because the overall value of the euro has to be a balance of the eurozone's north and south, one can argue that 1.4 is within a reasonable range.
Protože však úhrnná hodnota eura musí být rovnováhou mezi severem a jihem eurozóny, lze tvrdit, že 1,4 spadá do přiměřeného pásma.
The Bush team was outspoken in its hostility to a range of international agreements, from the Kyoto Treaty to reduce global warming to the establishment of the International Criminal Court.
Bushův tým se nijak netajil nepřátelským postojem vůči celé řadě mezinárodních úmluv, od Kjótského protokolu týkajícího se snížení globálního oteplování až po ustavení Mezinárodního trestního soudu.
The deniers range from second-rate historians like David Irving to apparently popular politicians like Iran's recently elected president, Mahmoud Ahmadinejad.
Popírači sahají od druhořadých historiků typu Davida Irvinga až po populární politiky, jako je nedávno zvolený íránský prezident Mahmúd Ahmadínedžád.
They have been working in a distributed collaboration for eight years and come from a range of countries and specialties.
Tito vědci pocházejí z celé řady zemí a oborů a již osm let mezi nimi funguje distribuovaná spolupráce.
With their very specific forms, the most effective anti-viral vaccines must be designed for a narrow range of factors.
Vzhledem k jejich velice specifickým formám musí být většina protivirových vakcín uzpůsobena na úzkou škálu faktorů.
FDI can bring a range of benefits, but it also can have costs.
PZI mohou mít řadu přínosů, ale mohou také něco stát.
Argentina is vulnerable to external shocks such as declining agricultural commodity prices because Argentina failed to develop a diversified export sector, one in which a broad range of industrial and service sectors are internationally competitive.
Argentina snadno podléhá vnějším otřesům, jako jsou klesající ceny zemědělských komodit, protože si nevyvinula diverzifikovaný exportní sektor, kam by patřily různá mezinárodně konkurenceschopná průmyslová odvětví a služby.
An economy's technological capacity depends on a wide range of social institutions.
Technologická způsobilost ekonomiky závisí na celé řadě sociálních institucí.
The range of productivity and per capita income within the eurozone is considerably wider, making mobility even more important.
Rozpětí produktivity i příjmu na hlavu uvnitř eurozóny je podstatně širší, takže mobilita je ještě důležitější.
As the world was watching the football games in Germany, North Korea was testing long-range missiles and Palestinians in the governing Hamas launched attacks on Israel that prompted a bloody invasion of Gaza.
Když svět sledoval fotbalové zápasy v Německu, Severní Korea testovala dalekonosné rakety a Palestinci ve vládnoucím Hamasu zahájili útoky na Izrael, což vyvolalo krvavou invazi do Gazy.
In the 1980's there was profound disagreement and controversy over President Ronald Reagan's decision to deploy medium-range missiles in Europe.
Osmdesátá léta poznamenala hluboká neshoda a spor ohledně rozhodnutí prezidenta Ronalda Reagana rozmístit v Evropě rakety středního doletu.
Most importantly, the Bank's new president should have first-hand professional experience regarding the range of pressing development challenges.
Ještě důležitější je, aby nový prezident Světové banky měl praktickou profesní zkušenost týkající se celé škály naléhavých rozvojových výzev.
The other division, which falls under the Pakistan Atomic Energy Commission and the National Development Complex, has a much wider range of responsibilities - conversion of uranium gas to metal, weapons design and manufacture, and nuclear testing.
Jedna, kdysi vedená dr. Chánem, zodpovídá za výrobu plynného uranu potřebné jakosti, jenž po přeměně na kov slouží jako rozhodující palivo nukleární exploze.
At the same time, a range of institutions already deals with the issue: OSCE, the NATO-Russia Council, and the Euro-Atlantic Partnership Council, to name but a few.
Současně platí, že se touto otázkou již dnes zabývá řada institucí: za všechny jmenujme OBSE, Radu NATO-Rusko nebo Euroatlantickou radu partnerství.

Příklady archery range anglicky v příkladech

Jak přeložit archery range do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Mám Range Rover tak se cítím lépe, když je vidět.
I drive a Range Rover. so I feel safer when it's visible.
Viděli jste tyhle Range Rovery, s jejich vysokými sedačkami a kuřaty za volantem?
Have you seen those Range Rovers with high seats and chickens driving along?
Ten Range Rover je její.
She's got that Range Rover out there.
Jaguar, Range Rover.
A Jag a Range Rover.
Range Rovery, Land Cruisery?
Range Rovers, Land Cruisers?
Musíš se mnou častěji chodit na driving range.
You gotta go to the driving range with me more often.
A pak dále, že jsi dal spálit jmenovaného Range Roberta.
I accuse you of burning a man named Range, Robert.
Bratře Ponci, kdo jest Range Robert?
Brother, Who is Robert Range?
Jel v Sandřiným Range Roveru.
He was driving Sandra's Range Rover.
Podívej, synu, proč nenasedneš-- Proč nenasedneš do toho svýho Range Roveru?
Look, son, why don't you-- What you got there, a Range Rover?
Dva policisté si zapsali číslo poznávací značky. tvého Range Roveru, který parkoval v blízkosti místa činu.
Two patrol officers wrote down the license plate number. ofyour Range Rover, which was parked in the vicinity ofthe crime scene.
Například, sešel jsem se s těmi dvěma policisty. kteří ověřovali SPZ tvého Range Roveru.
For instance, I accompanied those two officers. who phoned in the license number from your Range Rover.
Na Driving Range druhý den?
On the driving range the other day?
Jsi chlap z Driving Range.
You're the guy from the driving range.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...