absolutní participium čeština

Synonyma absolutní participium synonyma

Která slova mají podobný význam jako absolutní participium?

absolutní participium čeština » čeština

volné participium

Příklady absolutní participium příklady

Jak se používá absolutní participium?

Jednoduché věty

Upřednostňuji absolutní samotu před neustálou přítomností špionů.
Ano. Máte absolutní pravdu.

Citáty z filmových titulků

Manuelo, vyžaduji absolutní pořádek.
Chci položit tomuto muži několik otázek. Chci absolutní klid.
Musí na něj být absolutní spoleh.
Úvodní kousek našeho programu Fantazie, Tokáta a fuga, patří do té třetí skupiny, kterou nazýváme absolutní hudba.
Sňatek z impulsu, divoký rozvod. Absolutní ignorování novinářů.
Tvojím pohrdáním slabostmi, tvojí absolutní netolerancí.
A absolutní.
Jeho bohatství bylo nezměrné, jeho moc absolutní.
Pánové, jestli vím, co je čirá laskavost a absolutní šlechetnost, je to díky sestrám Brewsterovým.
Máš absolutní pravdu.
Víte, že požaduji absolutní disciplínu. Jako na lodi.
Je to absolutní nula.
Hlupáci. - Absolutní.
Absolutní utajení je bezpodmínečné.
Nejvyšším smyslem zločinu je nastolit absolutní vládu zločinu.
Ta stvůra ušetřila naše životy a na oplátku jsem jí slíbila absolutní mlčenlivost.
Mám tady absolutní důkaz.
Chci absolutní klid.
Musí na nej být absolutní spoleh.
Byl zklamaný v reálném světě, tak si vybudoval svůj vlastní, absolutní monarchii.
Absolutní ticho, moji bratři.
Nic nemůže zachránit osmou britskou armádu od absolutní katastrofy.
Absolutní zlo, Nakresli ho.
A snob jsi. A absolutní.
Absolutní.
Řekněte jim, že Talmud. není absolutní nástroj. ale subjektivní nástroj, jaký člověk potřebuje.
Absolutní ticho.
Na absolutní ideál je příliš škrobený a opatrný.
Absolutní génius na výbušniny.
Mohlo by to znamenat, že Hitler nikdy nedosáhne absolutní moci. Proč ne Vy?
Mám pocit, že podle tebe je láska absolutní.
Ale mám pocit, že podle tebe je láska absolutní.
Říkám, že láska je absolutní?
Ano. Jo! Láska, o které mluvím já, je absolutní.
Chcete říct, že láska je absolutní.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zdá se, že evropské vlády skutečně daly uzavřením oblohy absolutní prioritu bezpečnosti nade vším ostatním.
Pro úspěch demokracie jsou tyto věci absolutní nezbytností, ale vyžadují dlouhodobější rozvoj institucionálních kapacit.
V reakci na regionální a mezinárodní tlak vybudoval vládnoucí rod Saúdů Potěmkinovu vesnici reforem, přičemž si však ponechal absolutní kontrolu nad veškerým politickým vývojem.
A tak přestože se absolutní rozdíl ve výši příjmu průměrného Američana a průměrného Afričana zvyšuje, proč si s tím lámat hlavu?
A za druhé je nedostatek vody jen zřídkakdy absolutní a ještě méně často vysvětluje chudobu.
Suverenita však není absolutní; zahrnuje nejen práva, ale i povinnosti.
Historie však ukáže, že Sachs měl absolutní pravdu.
Ať už šlo o absolutní loajalitu nebo vražednou rivalitu, tradiční politika byla jen zřídkakdy odtržená od osobních vášní.
Otevřeně hovoří o zájmu Ameriky udržet si vedle absolutní i svou relativní hospodářskou moc.
Tito malí úředníčci však mívají téměř absolutní moc, takže kontrolují také kanály určené k nápravě křivd.
Jak by ovšem namítl Friedman, obě metody by se měly pokládat za absolutní protiklady.
Všechny tyto úvahy nás vedou k jednomu: je potřeba koncepce státní suverenity, která nebude absolutní.
Odpůrci výzkumu embryonálních kmenových buněk patří k těm, kteří věří v absolutní svatost lidského embrya.
Jinými slovy platí, že nad určitou hranicí dostatku neurčuje štěstí lidí pouze jejich absolutní příjem, ale v mnohem větší míře i jejich relativní příjem ve vztahu k určité referenční skupině.
Když se členské státy přihlásí k zákonům schváleným v Bruselu, přijímají tím absolutní závazek být jimi vázány.
Nepoddajná složitost situace bývá spíše zjednodušována na lítý boj mezi absolutní mocí a absolutní bezmocí, mezi archetypálním utiskovatelem a archetypálním utiskovaným.

Možná hledáte...