x | P | xx | Ps

px čeština

Příklady px francouzsky v příkladech

Jak přeložit px do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Ovladač počasí z Madrony - PX7-941?
Le régulateur météorologique de Madrona, PX7-941?
Ano, je u vykopávek na PX3-808.
Oui, il fait une fouille sur PX3-808.
Dobře, plukovníku. Nyní přejdeme k vaší misi na PX9-757. Mám okno.
Passons à votre mission sur PX9-757. J'ai un trou de mémoire.
Ztratila jsem svojí práci na základně PX a ztratila jsem i svůj smysl pro hůmor.
J'avais perdu mon job à la poste militaire et la capacité de déglutir.
A kdo ho odvrhne, toho zmutuje. a vrhne do věčného ohně na planetě PX-41.
Et ceux qui ne I'acceptent point subiront une mutation. sur la planète PX-41 et brûleront éternellement.
A nebo PX-42, když nebude dost místa.
Ou sur PX-42. s'il n'y a plus de place.
A teď, když jsme unikli mutaci a ohni planety PX-41. Vysvobodíme Vyvoleného posvátnou pinzetou.
Pour éviter la mutation sur la planète PX-41. décachetons le Choisi à I'aide des pinces rituelles.
Moment a energie hmoty během udržování PX PY a PZ.
Moment et énergie de la masse. tout en conservant le PX. Ie PY et le PZ.
Upravili jsme tělo androida získané na PX3-989 a právě vkládáme zkušenosti všech členů SG týmů od počátku programu SG do jeho funkční umělé inteligence.
Nous avons modifié un corps androïde récupéré sur PX3-989 et nous sommes actuellement en train d'incorporer les expériences de tous les membres d'équipe SG depuis le début du programme, dans une intelligence artificielle viable.
PX7-377, křišťálová lebka.
PX7-377! Le crâne de cristal!
Pane, šli jsme na PX7-455, nejspíš máte špatnou složku.
Monsieur. nous sommes allés sur PX7-455, je crois que vous avez le mauvais rapport.
Prověřili jsme jejich historku a šli na PX7-455, planetu, ze které se k nám údajně dostali. Místní přísahají, že nás v životě neviděli.
On a vérifié leur histoire, on est allés sur PX7-445, la planète d'où ils disent être venus par la Porte, les autochtones ont juré ne nous avoir jamais vus.
Je možné, že opravdu přišli z PX7, jen ne z té PX7, kterou známe.
Il est possible qu'ils soient partis de PX7. simplement pas la PX7 que nous connaissons.
Je možné, že opravdu přišli z PX7, jen ne z té PX7, kterou známe.
Il est possible qu'ils soient partis de PX7. simplement pas la PX7 que nous connaissons.