abecední čeština

Překlad abecední spanělsky

Jak se spanělsky řekne abecední?

abecední čeština » spanělština

alfabético alfabéticamente alfabética alfabetico

Příklady abecední spanělsky v příkladech

Jak přeložit abecední do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

A vy, kapitáne Bogomile, tohle abecední vyšetřování jste začal vy.
Y usted, capitán Bogomil. Esta investigación del alfabeto era suya.
Ne Lutz. Ten abecední lupič.
Lutz no, el bandido del alfabeto.
Tady je další abecední zpráva.
Aquí está la siguiente nota del alfabeto.
Cain je ten abecední lupič?
Entonces Cain es el ladrón.
Cain je abecední vrah, Dent je mimo podezření.
Cain es el asesino. Dent escapa. Caso cerrado.
Vyřešili jsme ty abecední zločiny.
Resolvimos los crímenes.
Já jsem ten abecední zločin vyřešil už před hodinou.
Resolví el caso del alfabeto hace más de una hora.
Zřejmě jejich jazykový a abecední kód.
Tal vez nos estén enviando su alfabeto y su código de lenguaje.
Co se týče hudby, tady je abecední seznam mých cédéček.
Para la música, aquí hay una lista con todos mis CDs.
Všichni mi abecední hlasování vyčítali, myslel jsem, že je to fér, ale vlastně jsme určoval další cíl.
Todos me gritaron por hacer lo del alfabeto.
Takže, Seane. Musím se znovu zeptat na ten abecední systém. Protože posledně výrazně zasáhl do hlasování.
Sean, tengo que volver a hablar del sistema de orden alfabético, porque tuvo un efecto dramático en la votación, porque resultó en la expulsión de Jenna.
Pro Jennu hlasovali i jiní lidé, ale tebe zachránil ten abecední hlas.
Otra gente votó por Jenna, pero fue ese voto aleatorio el que te salvó.
Nó, abecední důvody.
Razones de orden alfabético.
Oh a Caitlin se už vykašlala na abecední pořadí a rozdává si to s každým koho vidí.
Oh, y esa chica Caitlin dejó las estipulaciones alfabéticas, y estuvo haciéndolo con todo el que estuviera a la vista.

Možná hledáte...