Archie angličtina

Význam Archie význam

Co v angličtině znamená Archie?

Archie

A diminutive of the en given name Archibald, also used as a formal given name. (rare) A en given name.

Archie

(computing, informal) An Acorn Archimedes computer. (military slang, WWI) Anti-aircraft artillery.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Archie?

archie angličtina » angličtina

anti-aircraft

Příklady Archie příklady

Jak se v angličtině používá Archie?

Citáty z filmových titulků

After that day, Sir Archie often ventured to Torarin's cottage to speak to Elsalill.
Po tomto dni pan Archie často vážil cestu na Torarinovu chatu, aby promluvil s Elsalill.
Sir Archie!
Sire Archie!
Sir Archie wishes to discuss this matter with the skipper.
Sir Archie by si o této věci rád promluvil s kapitánem.
The skipper sent word to Sir Archie and his men that they may board ship this evening.
Kapitán vzkazuje Siru Archiemu a jeho mužům, že se večer mohou nalodit.
Using Elsalill as a shield, Sir Archie ran for the door.
Sir Archie použil Elsalill jako štít a vyrazil za dveře.
And as Sir Archie took another step, the pike plunged into Elsalill's heart.
A když sir Archie udělal další krok, kopí se vnořilo Elsalill do srdce.
Archie Leach said that to me a week before he cut his throat.
Povídal Archie Leach před tím, než si podřezal.
That's Archie.
To je Archie.
Archie, you heard what Mr Ringo said.
Archie, slyšels pana Ringa. Udělej to.
Hurry up, Archie.
Hoď sebou, Archie.
Say, any of you fellas seen Archie?
Neviděl jste někdo Archieho?
And hurry up, Archie.
A hni sebou, Archie.
Archie's had it, sir. Rogers, take over Shaw's job.
Archie to dostal, pane.
Take the scope, Archie.
Vem si periskop, Archie.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

archie čeština

Příklady Archie anglicky v příkladech

Jak přeložit Archie do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Po tomto dni pan Archie často vážil cestu na Torarinovu chatu, aby promluvil s Elsalill.
After that day, Sir Archie often ventured to Torarin's cottage to speak to Elsalill.
Sire Archie!
Sir Archie!
Sir Archie by si o této věci rád promluvil s kapitánem.
Sir Archie wishes to discuss this matter with the skipper.
Sir Archie použil Elsalill jako štít a vyrazil za dveře.
Using Elsalill as a shield, Sir Archie ran for the door.
A když sir Archie udělal další krok, kopí se vnořilo Elsalill do srdce.
And as Sir Archie took another step, the pike plunged into Elsalill's heart.
Povídal Archie Leach před tím, než si podřezal.
Archie Leach said that to me a week before he cut his throat.
To je Archie.
That's Archie.
Archie, slyšels pana Ringa. Udělej to.
Archie, you heard what Mr Ringo said.
Hoď sebou, Archie.
Hurry up, Archie.
A hni sebou, Archie.
And hurry up, Archie.
Archie to dostal, pane.
Archie's had it, sir. Rogers, take over Shaw's job.
Vem si periskop, Archie.
Take the scope, Archie.
Archie, jsme staří přátelé.
Archie, we're old friends.
Archie. Řekněte mu, že je to ode mě.
Archie. you tell him it's from me.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »