intolerance angličtina

nesnášenlivost

Význam intolerance význam

Co v angličtině znamená intolerance?

intolerance

impatience with annoyances his intolerance of interruptions nesnášenlivost unwillingness to recognize and respect differences in opinions or beliefs
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Překlad intolerance překlad

Jak z angličtiny přeložit intolerance?

intolerance angličtina » čeština

nesnášenlivost

Intolerance angličtina » čeština

Intolerance

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako intolerance?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Příklady intolerance příklady

Jak se v angličtině používá intolerance?

Citáty z filmových titulků

Do not forget them and applaud the lies of fanatical intolerance.
Nezapomínejte na ně a netleskejte lžím a fanatické nesnášenlivosti!
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, hate and intolerance.
Za osvobození světa, za zrušení bariér mezi národy, za odstranění chamtivosti, nenávisti a nesnášenlivosti.
Your prejudice against weakness, your blank intolerance.
Tvojím pohrdáním slabostmi, tvojí absolutní netolerancí.
Your intolerance infuriates me.
Tvá netolerantnost mě rozčiluje.
With purity in our hearts with right thinking in our minds we arm ourselves with intolerance of all evil.
S čistotou v našich srdcích, se správnými názory v našich myslích jsme vyzbrojeni nesnášenlivostí k jakémukoliv zlu.
Ignorance is the mother of intolerance.
Nevzdělanost je matkou každé nesnášenlivosti.
Violence, greed, intolerance, sloth, jealousy.
Násilí,chamtivost, netolerance, lenost, opilství.
At the end of summer, knowing that He will have to spend another tragical year at work, Fantocci started having his usual crissis of intolerance and disgust.
Ke konci léta pod vlivem vidiny dalšího odporného pracovního roku se Fantozziho zmocnila jeho obvyklá krize nesnášenlivosti a odporu.
When my superiors questioned me about my disappearance, they exhibited a degree of suspicion and intolerance bordering on the paranoid.
Když mne můj nadřízený vyslýchal ohledně mého zmizení, prokázali jistý stupeň podezření a netolerance hraničící s paranoií.
I come from a time when men achieve power and wealth by standing on the backs of the poor, where prejudice and intolerance are commonplace and power is an end unto itself.
Pocházím z doby, ve které se získává moc a jmění vykořisťováním chudých, kde předsudky a netolerance jsou naprosto normální a moc je ctěna nadevše.
There are the party of greed, corruption, intolerance and old ideas.
Je to strana chamtivců, korupce, nesnášenlivosti a zastaralých názorů.
Santa has a lactose intolerance.
Santa trpí nesnášenlivostí na laktózu.
He hated violence, intolerance and war, like everyone.
Neměl rád násilí, nesnášenlivost a válku, jako každý.
Lactose intolerance!
Nesnáším laktózu!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Will developing countries' need to generate large increases in the supply of industrial products inevitably clash with the world's intolerance of trade imbalances?
Střetne se potřeba rozvojových zemí podstatně zvýšit nabídku průmyslových produktů s netolerancí světa vůči obchodním nerovnováhám?
The great stain on Meles's record will always be his intolerance of dissent.
Velkou skvrnou na Melesově bilanci bude vždy jeho netolerance vůči disentu.
The fact that 15 of the 19 hijackers in the September 11, 2001, attacks on the United States were Saudis crystallized a long-held view of the kingdom as a bastion of authoritarianism and intolerance.
Skutečnost, že patnáct z devatenácti únosců letadel, kteří 11. září 2001 zaútočili na Spojené státy, byli Saúdové, dala vykrystalizovat dávnému pohledu na království jako na baštu autoritářství a netolerance.
They realize that the al-Saud must choose: continue on the narrow path of repression and ethnic and religious intolerance, or adopt a more open and inclusive policy.
Chápou, že Saúdovci si musí vybrat: buď budou pokračovat úzkou stezkou represí a etnické a náboženské nesnášenlivosti, nebo přijmou otevřenější politiku, přístupnou pro všechny.
Remain closed, and they will find themselves hostage to the forces of intolerance that threaten the regime.
Jestli ale zůstanou uzavření, stanou se rokujmími sil netolerance, které ohrožují režim.
These operational measures have been complemented by carefully calibrated policies that aim to acknowledge social diversity but reduce the political space available for intolerance and bigotry.
Tato operativní opatření jsou doplněna o pečlivě kalibrované politické přístupy, jejichž cílem je připouštět sociální rozmanitost, ale současně zmenšovat politický prostor pro netoleranci a náboženský fanatismus.
Or to a president of Venezuela whose intolerance of the business class causes jubilation in the streets, but emigration by those whose initiative is crucial for the welfare of the people.
Nebo prezidenta Venezuely, jehož nevraživost vůči obchodnické třídě sice vyvolává jásot v ulicích, ale vede též k emigraci těch, jejichž iniciativa je rozhodující pro blaho lidí.
It is here that Europe has a purpose it can rally around--a message that can resonate powerfully in a world riven by religious intolerance and fanaticism.
Právě v této oblasti má Evropa cíl, za nějž se může jednotně postavit - jde o poselství, které může jasně zaznít ve světě rozpolceném náboženskou nesnášenlivostí a fanatismem.
Fatwas promulgated after Bin Baz are almost always horrendous in their intolerance and virulence, and certainly appear backward and anti-modernist.
Fatwy vyhlašované po Ibn Bazovi jsou ve své netoleranci a jedovatosti téměř děsivé a rozhodně se jeví jako krok zpět a vzdor modernitě.
Intolerance and fundamentalism form one choice for Muslims, but Islam has always had to contend with the question of secularism and the need for religious tolerance, as is evident from the ongoing reformist ferment in theocratic Iran.
Jednou z cest je pro muslimy netolerance a fundamentalismus. Islám se přitom ale musel vždy potýkat s otázkou zesvětštění a potřebou náboženské tolerance, jak je ostatně zřejmé z probíhajícího reformního kvasu v teokratickém Íránu.
The hatred, open racism, and barely hidden longing for refugee camps surrounded by barbed wire that has emerged is, among other things, the result of a long-standing tolerance of intolerance in Central Europe.
Nenávist, otevřený rasismus a špatně skrývaná touha po uprchlických táborech obehnaných ostnatým drátem jsou mimo jiné výsledkem dlouhodobé tolerance netolerance ve střední Evropě.
Such intolerance is not blind; it is aimed at people of a different race, persuasion, or opinion, who represent, at best, some kind of abstract entity, and, at worst, a threat.
Tato netolerance není slepá; je zaměřená proti lidem odlišné rasy, přesvědčení nebo názorů, kteří představují v nejlepším případě jakousi abstraktní entitu a v nejhorším případě hrozbu.
This intolerance intensifies with ignorance.
Tato netolerance se stupňuje s nevědomostí.
What is unambiguous today is a growing intolerance for bad governance and corruption - a collective rejection evident in countries as diverse as Burma, Congo, Russia, and Bolivia, not to mention Arab countries from Syria to Morocco.
Jednoznačná je dnes rostoucí netolerance vůči špatnému vládnutí a korupci - toto kolektivní odmítání je dobře patrné v tak rozmanitých státech, jako jsou Barma, Kongo, Rusko nebo Bolívie, nemluvě o arabských zemích od Sýrie po Maroko.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Intolerance čeština

Překlad intolerance anglicky

Jak se anglicky řekne intolerance?

Intolerance čeština » angličtina

Intolerance

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »