arcing time angličtina

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako arcing time?

arcing time angličtina » angličtina

arc time
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arcing time příklady

Jak se v angličtině používá arcing time?

Jednoduché věty

I don't know if I have the time.
Já nevím, jestli mám čas.
I can't cut my nails and do the ironing at the same time!
Nemůžu si stříhat nehty a žehlit zároveň!
We can travel through time. And we do at the remarkable rate of one second per second.
Můžeme cestovat v čase. A děláme to pozoruhodnou rychlostí vteřinu za vteřinou.
What time do you usually get up?
V kolik hodin obvykle vstáváš?
Please forgive me for not having written for a long time.
Odpusť mi, prosím, že jsem dlouho nenapsal.
Time goes by quickly when you're having fun.
Čas utíká rychle, když se dobře bavíš.
What time do you get up?
V kolik vstáváš?
The time has come when we can travel through space.
Přišla doba, kdy dokážeme cestovat vesmírem.
For one thing, I'm penniless; for another, I don't have the time.
Za prvé jsem bez koruny, za druhé nemám čas.
We had a very good time last night.
Včera večer jsme se dobře bavili.
I wish we had more time.
Škoda, že nemáme víc času.
If I could have a wish, I'd wish I could make up for lost time.
Kdybych mohl mít přání, přál bych si, abych mohl nahradit ztracený čas.
It's already time to go home.
Je už čas jít domů.
Now it's time to say good night.
Nastal čas popřát dobrou noc.

Příklady arcing time anglicky v příkladech

Jak přeložit arcing time do angličtiny?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Jak ve své knize This Time is Different doložili Carmen Reinhartová a Kenneth Rogoff, postkrizová oživení výstupu a zaměstnanosti mají v dlouhém pásu dějin tendenci být výrazně pod úrovní trendu.
As Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff have shown in their book This Time is Different, over the long sweep of history, post-crisis recoveries in output and employment tend to be decidedly subpar.
Když se posledně čínský prezident Ťiang Ce-min zúčastnil globálního fóra časopisu Fortune v Hongkongu, dostal od výkonného ředitele vydavatelské společnosti Time-Warner Geralda Levina cenu pojmenovanou podle Abrahama Lincolna.
The last time China's President Jiang Zemin attended the Fortune Global Forum in Hong Kong, Time-Warner CEO Gerald Levin gave him an award named after Abraham Lincoln.
Jak Carmen Reinhartová a Kenneth Rogoff uvádějí ve své mistrovské knize This Time is Different (Tentokrát je to jiné), neexistuje žádný bezpečný způsob jak zkrátit bankovní krizi.
As Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff tell it in their masterly book This Time is Different, there is no secure way of short-circuiting a deep banking crisis.
Podle časopisu Time v současnosti v USA pracuje 400 tisíc výzkumníků z Evropy.
According to Time magazine, 400,000 European researchers now work in the US.
Jejich práce čerpá z nedávné knihy This Time Is Different (Tentokrát je to jiné) s podtitulem Osm století finanční bláhovosti, již Carmen Reinhartová napsala společně s Kennethem Rogoffem.
Their work draws upon a recent book that Carmen Reinhart co-authored with Kenneth Rogoff, entitled This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...