arcivévoda čeština

Překlad arcivévoda anglicky

Jak se anglicky řekne arcivévoda?

arcivévoda čeština » angličtina

archduke Archduke
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDěti | ChildrenPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o dětech.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arcivévoda anglicky v příkladech

Jak přeložit arcivévoda do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Arcivévoda Sergej.
The Grand Duke Sergei..
Kdysi, když byl ještě arcivévoda naživu, se v mém pokoji ukryl mladý důstojník.
You know, once, when the Grand Duke was alive. I found a man hiding in my room, a young officer.
Rakouský arcivévoda byl zavražděn.
An Austrian archduke's been murdered.
Moskevský arcivévoda nemá žádné právo na titul cara!
The Archduke of Moscow has no right to the title of Tsar!
Tam žije arcivévoda Max Bavorský!
Where's living the Archduke Max of Bavaria!
Co to bylo, co to chudáček starý arcivévoda říkal?
What was it that poor old archduke used to say?
Arcivévoda Alexej Visarionovič Koprvodkin.
Grand duke Alexej Vissiarionovitsch Koprvodkin.
Jsem arcivévoda Alexej Visarionovič Koprvodkin.
I'm grand duke Alexej Vissiarionovitsch Koprvodkin.
Až arcivévoda vejde, postavte se do pozoru.
When the Archduke enters, we stand to attention.
Není mi příjemné tu otázku opakovat, ale polní maršál Konrad se mě ptal, jestli jsi homosexuál a jestli mi nepřijde divné, že se o to zajímal arcivévoda.
It's not pleasant for me to repeat this question. but Marshall Korad asked me if you're homosexual. And if I think it odd. that even the Archduke has made inquiries.
Mám důkazy, že arcivévoda plánoval vojenský puč, aby se dostal k moci.
The Archduke plans a military coup, to seize power himself.
Udělej, co arcivévoda chce, a určitě se ti nic nestane.
Do what you're expected to. and nothing will happen to you.
Arcivévoda Harry, posel Její výsosti.
Emissary from her majesty.
Dovolte mi vás představit, arcivévoda Harry z Anglie.
Then let me introduce you, this is the archduke Harry from England.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »