Omid | oxide | odiv | void

oxid angličtina

oxid

Překlad oxid překlad

Jak z angličtiny přeložit oxid?

oxid angličtina » čeština

oxid
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako oxid?

oxid angličtina » angličtina

oxide

oxid čeština

Překlad oxid anglicky

Jak se anglicky řekne oxid?

oxid čeština » angličtina

oxide oxid
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyLetní dovolená | Summer holidayS těmito anglickými větami cestu na pláž určitě najdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady oxid anglicky v příkladech

Jak přeložit oxid do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ale když se teplota dostal až na 400 stupňů Celsia, tento oxid uhličitý se začal uvolňovat ze skal do atmosféry.
But when it got to about 400 degrees Celsius, this carbon dioxide started baking out of the rocks and into the atmosphere.
A to je oxid dusíku který je velmi nebezpečný, a jsem rád, že jsem zakryl sklenici zvonem.
And that's an oxide of nitrogen that is very hazardous, and I'm glad I have it in a bell jar.
Oxid dusný?
Nitrous oxide?
Krvinky uvolňují oxid uhličitý výměnou za kyslík přicházející z druhé strany.
Corpuscles releasing carbon dioxide in return for oxygen coming through on the other side.
Žádné rostliny, žádný oxid uhličitý.
No plants, no carbon dioxide.
Je přesně tak ledová jako oxid uhličitý v hasících přístrojích.
It's just as cold as the CO2 in the fire extinguishers.
Díky tomu jekotu vypouští oxid uhličitý, mělo by mít příliš málo kyselosti.
With all the yelling, blowing off carbon dioxide, the kid should have too little acid.
Do vzduchu je pumpován oxid dusný.
Our air is being pumped full of nitrous oxide.
OXID ZINEČNATÝ A VY Ať už to víte či ne, chemikálie hrají čím dál tím důležitější roli v našem každodenním životě.
Whether we know it or not, chemicals play an important and ever-increasing role in our daily lives.
Jednou z nejstarších a nejpoužívanějších sloučenin je Oxid ziničitý.
One of the most widely used and oldest chemical compounds is Zinc oxide.
Ale jak já používám oxid zinečnatý?
But how do I use zinc oxide?
Ano, oxid zinečnatý pro nás pracuje každý den.
Yes, zinc oxide at work in our daily lives.
Oxid dusný.
Nitrous oxide.
Svícení na rostliny mění oxid uhličitý na sacharid.
The light on the plants converts carbon dioxide into carbohydrate.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Od roku 1900 se globální teplota zemské atmosféry a povrchových vod oceánů zvýsila o půl až celý jeden stupeň Celsia. Hlavním podezřelým je zde atmosférický oxid uhličitý CO 2, hned za vodní párou a jejím skleníkovým efektem.
Since 1900 the global temperature of the Earth's atmosphere and ocean surface waters has risen by 0.5-1 degree Celsius, and the prime suspect is atmospheric carbon dioxide, CO2, which is second only to water vapor in its greenhouse effect.
Zároveň se na 1,4 miliardy kusů rozrostla populace dobytka, který produkuje metan a přispívá ke zvyšujícímu se tempu ničení tropických deštných pralesů, což uvolňuje oxid uhličitý a podílí se na rychlejším vymírání druhů.
At the same time, the methane-producing cattle population has risen to 1.4 billion, contributing to the increasing rate of destruction of tropical rainforests, which releases carbon dioxide and contributes to faster species extinction.
Žel bohu, čisté, obnovitelné zdroje energie, jež neuvolňují oxid uhličitý, jako je větrná nebo geotermální energie, prozatím nedostačují.
Unfortunately, clean, renewable energy sources that do not emit carbon dioxide, such as wind power and geothermal power, are not yet sufficient.
Díky sluneční energii mohou rostliny absorbovat oxid uhličitý a vyrábět nejen kyslík, ale i hmotu, kterou se živí zástupci říše zvířat - a kterou naše stroje dokážou využívat k výrobě energie.
Solar energy enables plants to absorb carbon gas and thereby produce not only oxygen, but also matter that the animal kingdom uses for food - and that our machines can use for energy.
Benzínový dojezd se zvyšuje natolik, že hybrid je komerčně životaschopný, a vozidla šetřící benzín budou komerčně ještě úspěšnější, až se na spotřebitele uvalí daň za oxid uhličitý, který ze svých aut vypouštějí.
Gasoline mileage is sufficiently enhanced to make the hybrid commercially viable, and gasoline-saving vehicles will become even more commercially viable when consumers are taxed for the carbon dioxide they emit from their vehicles.
Inženýři také vyvinuli metody, jak zachycovat oxid uhličitý, který vzniká při spalování uhlí v elektrárnách, a bezpečně ho skladovat v podzemí.
Similarly, engineers have developed ways to capture the carbon dioxide that results from burning coal in power plants and store it safely underground.
Uvnitř elektrárny proměňují speciálně vyvinuté kvasinky oxid uhličitý uvolněný při spalování uhlí na suroviny vhodné pro výrobu dlažby a dalších stavebních prvků.
Inside the plant, designer yeast cells transform the carbon dioxide released during the coal's combustion into raw materials for floor tiles and other construction supplies.
Když se tato fosilní paliva spalují, uvolňují oxid uhličitý, který pak mění klima planety.
When these fossil fuels are burned, they emit carbon dioxide, which in turn changes the Earth's climate.
Několik plynů, mimo jiné oxid uhličitý, metan a oxid dusný, ohřívá planetu, jak se jejich koncentrace v atmosféře zvyšuje.
Several gases, including carbon dioxide, methane, and nitrous oxide, warm the planet as their concentrations in the atmosphere increase.
Několik plynů, mimo jiné oxid uhličitý, metan a oxid dusný, ohřívá planetu, jak se jejich koncentrace v atmosféře zvyšuje.
Several gases, including carbon dioxide, methane, and nitrous oxide, warm the planet as their concentrations in the atmosphere increase.
Hlavním skleníkovým plynem je oxid uhličitý.
The main greenhouse gas is carbon dioxide.
Elektrárny například mohou přejít na sluneční energii anebo oxid uhličitý, který při použití fosilních paliv produkují, zachytávat a bezpečně ukládat - stejně jako velké továrny.
For example, power plants can adopt solar energy or capture and safely dispose of the carbon dioxide they produce with fossil fuels - as can large factories.
Dnes už je málo pochyb o tom, že skleníkové plyny jako oxid uhličitý způsobují závažné změny podnebí.
There is now little doubt that greenhouse gases, such as carbon dioxide, are leading to significant changes in climate.
Oxid uhličitý nás rovněž dokáže zabít, ale ne tak rychle jako bomby.
Carbon dioxide can also kill us, but not as quickly as bombs.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...