abandonnée francouzština

Význam abandonnée význam

Co v francouzštině znamená abandonnée?

abandonnée

(Par substantivation) Personne qui a été laissé seule.  Je n’étais pas une fille sans père, une orpheline, une abandonnée.

Příklady abandonnée příklady

Jak se v francouzštině používá abandonnée?

Jednoduché věty

La police a trouvé un cadavre dans une voiture abandonnée près du parc.
Policie našla mrtvé tělo v opuštěném autě blízko parku.

Citáty z filmových titulků

La ville abandonnée aux Noirs enragés entraînés par Lynch et Stoneman pour intimider les Blancs.
Město vydané Lynchem a Stonemanem na nemilost černým, kteří zastrašují bílé.
Il veut une belle maison abandonnée.
Přeje si hezký, opuštěný dům.
La belle maison abandonnée en face d'elle.
Ten hezký, opuštěný dům naproti vašemu.
Dites, il y a une voiture abandonnée dans la rue.
Poslyšte, dole na ulici je opuštěný auťák.
Je vous en veux toujours. de m'avoir abandonnée en route. mais, sans vous, je n'aurais pas pu m'en tirer.
Byla jsem naštvaná, že jste mě opustil před Tarou. - Ale neodpustila jsem vám. - To neříkejte.
Rappelez-vous ces jours tragiques, lorsque l'Allemagne était abandonnée, sans aide.
Ale Žid stále zůstává úhlavním parazitem, i když má v rukách moc.
Ce qui était autrefois une région heureuse et productive. est aujourd'hui un désert. les villages sont dépeuplés, la terre est abandonnée.
Kdysi to byl šťastný a úrodný kraj, dnes je to pustina. Vesnice se vylidnily, pole zůstala opuštěna.
Une voiture abandonnée, ça déclenche une enquête.
Nevíš snad, že opuštěné auto vždy spustí vyšetřování?
Et la deuxième, je l'ai abandonnée.
Tu druhou jsem nedopsal.
Il ne t'a pas déjà abandonnée.
Neříkej mi, že tě již opustil.
Si on n'a pas d'autres rapports, je vais présumer. que la voiture a été abandonnée.
Pokud nedostaneme jiné hlášení, budu předpokládat. že se ho zbavili.
La fille dont vous m'avez parlée. Celle que vous avez laissée, abandonnée.
Do dívky, o které jste mi říkal, kterou jste opustil.
Notre quartier général était une maison abandonnée au 20 Dunstan Terrace. que j'ai acheté pour M. Stevenson.
Základnu jsme měli v opuštěném domě na 20 Dunstan Terrace. který jsem koupil pro pana Stevensona.
On m'a dit que c'est une enfant abandonnée.
Vždyť mi řekli, že byla vámi adoptována.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

C'est un outil que nous devrions être prêts à utiliser si la situation l'exige, et cela constituerait un signe en direction de l'opposition pour lui dire qu'elle n'est pas abandonnée.
Je to nástroj, který bychom měli být připraveni použít, pokud si to situace vyžádá, a který by vyslal opozici signál, že není sama.
Le projet sioniste de la création d'un État juif en Palestine implique le retour des juifs vers leur patrie ancestrale, une terre où les juifs vécurent à l'époque biblique et que la Diaspora n'a jamais abandonnée.
Sionistický projekt vytvoření židovského státu v Palestině předpokládá návrat židovského národa do vlasti jejich předků, do země, v níž Židé žili už od biblických časů a kterou diaspora nikdy neopustila.
Cette approche doit être abandonnée une bonne fois pour toute, avant qu'elle ne provoque davantage de dégâts dans cette quête de stabilité et de prospérité à long terme à laquelle aspire la Chine.
Takový přístup je zapotřebí jednou provždy opustit, než napáchá další škody na čínském hledání dlouhodobé stability a prosperity.
C'est en effet en 2010 que devrait se décider si la vision de Barack Obama d'un monde sans arme nucléaire demeurera un espoir distant mais néanmoins accessible ou si elle doit être abandonnée.
Rok 2010 rozhodne o tom, zda vize amerického prezidenta Baracka Obamy o světě bez jaderných zbraní zůstane vzdálenou, ale dosažitelnou nadějí, anebo zda od ní bude nutné ustoupit.
La mondialisation promet beaucoup trop en termes d'avantages sociaux, en particulier aux pays en développement, pour être abandonnée.
Globalizace slibuje zejména rozvojovým zemím příliš velký růst prosperity, než aby byla zavržena.
Ainsi, par exemple, le corps des juges-avocats généraux observe habituellement les interrogatoires militaires derrière une glace sans tain, une pratique qui a été abandonnée en Afghanistan et en Irak.
Na vojenské výslechy například obvykle přes polopropustné zrcadlo dohlíží Sbor generální vojenské prokuratury, avšak tato praxe byla v Afghánistánu a v Iráku pozastavena.
Dans le cas contraire, la proposition de loi peut être abandonnée, même si elle a le soutien d'une majorité simple.
Jinak je možné návrh zákona pohřbít, i když má podporu prosté většiny.
Je reconnais que chaque nouvelle réglementation comporte des conséquences indésirables fortuites, mais cela ne signifie pas pour autant que la réforme doive être abandonnée.
Chápu, že každé nové nařízení má nezáměrné negativní dopady, ale to neznamená, že by se od reformy mělo ustoupit.
Mais la vérité est que l'approche descendante est déjà en train d'être abandonnée.
Pravdou je, že se již přístup shora dolů odkládá.
Ce risque est bien trop important pour que la réponse à y apporter soit abandonnée à la responsabilité de Bush, Blair, Mahmoud Ahmedinejad et Ehoud Olmert.
To je výzva natolik významná, že ji nelze přenechat Bushovi, Blairovi, Mahmúdu Ahmadínedžádovi a Ehudu Olmertovi.
L'alternative est une Asie abandonnée à ses propres appareils, et un siècle de l'Asie qui soit dominé par la Chine ou marqué par de fréquents épisodes de tension diplomatique ou même par des conflits.
Alternativou je nechat Asii jejímu osudu - a tedy asijské století, jemuž bude vévodit Čína nebo se bude vyznačovat častými poryvy diplomatických pnutí, či dokonce konfliktů. Taková budoucnost by prospěla málokomu v Asii i mimo ni.
Poutine a récemment fait appel aux forces les plus réactionnaires du pays, en restreignant les droits des homosexuels à travers l'application d'une législation abandonnée par les pays occidentaux depuis des années.
Putin se snaží zalíbit nejreakčnějším ruským silám, když omezil práva homosexuálů prostřednictvím legislativy, kterou západní země už před lety opustily.
Mais la BCE a exprimé clairement que non seulement la réduction des taux d'intérêt n'est pas à l'ordre du jour, mais qu'en outre l'augmentation des taux prévue à l'origine pour le mois de septembre n'est pas abandonnée mais seulement repoussée.
ECB však dala jasně najevo, že otázka snižování úrokových sazeb momentálně není na stole - banka pouze odložila, nikoliv zrušila zvýšení sazeb, které původně plánovala na září.
Cette approche adoptée par le FMI a été abandonnée dans les pays riches environ depuis soixante-dix ans, pendant la Grande Dépression.
Tento přístup bohaté země zavrhly už před sedmdesáti lety, v době velké hospodářské krize.

Možná hledáte...