abandonné francouzština

opuštěný

Význam abandonné význam

Co v francouzštině znamená abandonné?

abandonné

Qui a été laissé seul.  Il essaya de se persuader qu’il était à l’aise et en sécurité ; mais bientôt, l’indéfinissable inquiétude de l’animal sociable, abandonné dans la solitude, le tourmenta.  Rares et maigres, pauvres et silencieuses étaient les localités traversées et, dans celles-ci, nombreuses étaient les demeures manifestement abandonnées, les bicoques délabrées où tout en fait des ruines. Qui est laissé à l’abandon.  Mais cela peut même aller jusqu’à la désertification lorsque les familles ont pu à leur tour migrer : la montagne kabyle ou libanaise est ainsi constellée de fermes abandonnées. Qui manifeste un certain laisser-aller.  Émilienne restait debout. Elle n’était pas faite pour les fauteuils et les poses abandonnées.

abandonné

(Par substantivation) Personne qui a été laissé seul.  Eh bien! ma jolie Martine, ne souffrez point qu’un pauvre abandonné passe la nuit au soleil des loups.

Překlad abandonné překlad

Jak z francouzštiny přeložit abandonné?

abandonné francouzština » čeština

opuštěný osamělý

Příklady abandonné příklady

Jak se v francouzštině používá abandonné?

Citáty z filmových titulků

Oui. Le bâtiment a été abandonné et plus personne ne s'en soucie.
Ano, protože ta budova je opuštěná a nikdo se o ní nestará.
Le sujet a abandonné l'enfant.
Hledaná se dítěte dobrovolně vzdala.
J'ai tout abandonné pour toi, Rasi.
Poslouchej, Rasi. Všeho jsem se vzdal kvůli tobě.
C'est abandonné.
Vypadá to opuštěně.
Elle a essayé d'être une Seton, puis a abandonné et est morte.
Zkoušela být na chvíli Setonovou, ale pak to vzdala a umřela.
Même s'il s'agit d'une idée idiote, d'un rêve vite abandonné.
I přestože je to bláznivý nápad, o kterém lidé sní, ale pak na něj rezignují.
Le cocher m'a abandonné ici. Voulez-vous demander à votre maître de me prêter un cheval?
Zeptej se konečně svého pána, jestli by mi nemohl půjčit kočár.
Il est désolé, abandonné. dédaigné par tous les voyageurs, et à cause de qui?
Je opuštěná, vylidněná a turisté se jí vyhýbají.
Schultz, pourquoi m'as-tu abandonné!
Schultzi, proč jsi mě opustil?
Tu as donc abandonné ton cher whisky?
Snad jsi se nevzdal své milované whisky?
Je croyais qu'on l'avait abandonné.
Myslel jsem, že už jsme ho zrušili. Způsobilo nám tolik problémů.
J'avais abandonné l'idée qu'ils reviennent me voir, mais je pensais que Lizzie Belle aurait écrit.
Už jsem ztratila naději, že mě někdy navštíví, ale myslela jsem, že Lizzie Belle někdy napíše.
Tu as abandonné Morgan?
Dezertoval jsi od Morgana?
Si tu as quitté Morgan et abandonné les autres pour me rejoindre, pourquoi es-tu retourné à Port Royal?
Jestli jsi opustil Morgana a odplul. a tež ostatní lodě, aby se ke mně připojily. proč jsi se vůbec vrátil do Port Royal?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Mais les dirigeants de l'UE ont abandonné le fond du projet, confirmant ainsi en apparence les craintes américaines.
Vedoucí představitelé EU však projekt v podstatě opustili, a zdánlivě tak potvrdili americké obavy.
En conséquence, le nouveau pâturage ou champ est bientôt abandonné, sans aucune perspective de régénération de la forêt d'origine et de ses écosystèmes uniques.
Nové pastviny či zemědělská půda se tudíž rychle opouštějí, bez vyhlídky na obnovu původního pralesa a jeho jedinečných ekosystémů.
Le gouvernement turc ayant refusé aux Américains l'accès aux bases militaires sur son territoire, l'ouverture d'un front au nord de l'Irak a dû être abandonné.
Odmítnutí umožnit Američanům přístup k vojenským základnám na území země ve výsledku znemožnilo otevřít během války severní frontu.
Il faut oublier la possibilité que la coalition anti-terroriste soit capable de tirer rapidement le pays d'affaire (comme le crût l'occident quand l'Afghanistan fut abandonné à lui-même après le retrait des troupes soviétiques dix ans plus tôt).
Jestli si někdo myslí, že se koalice proti terorismu bude moci rychle vrátit domů (jako Západ, který po ústupu Sovětů nechal Afghánistán napospas jeho osudu), tak se velice mýlí.
Malheureusement, le PDJ a abandonné un projet de loi soutenu par le PLD sur la réforme du service civil, ce qui aurait permis au PDJ de remplacer les mandarins par une armée de fonctionnaires.
DS bohužel zavrhla návrh reformy státní správy předložený LDS, který by DS umožňoval vystřídat mandaríny zástupy politických kandidátů.
Après des décennies de conflit, il semble que les Arabes n'ont pas abandonné leur objectif de faire de la Palestine dans son entier un État arabe.
Po dlouhých desítkách let konfliktu to vypadá, že Arabové se svého cíle proměnit v arabský stát celou Palestinu stále nevzdali.
Tout autre homme aussi riche que Berlusconi aurait probablement abandonné.
Každý jiný člověk bohatý jako Berlusconi by se tehdy zřejmě vzdal.
C'est grâce à quelques penseurs et activistes que les États ont graduellement abandonné certains principes d'un autre âge.
Opravdu jen díky několika myslitelům a aktivistům se státy postupně začaly odklánět od svých prastarých zvyklostí.
En fait, malgré son retrait de la table des négociations à six, la Corée du Nord n'a pas totalement abandonné la possibilité de sortir de cette impasse nucléaire par le dialogue.
Odchodem ze šestistranných jednání se Severní Korea rozhodně zcela nevzdala možnosti vyřešit jaderný pat prostřednictvím dialogu.
Il montre que durant les 50 dernières années, pratiquement toute l'élite politique américaine a abandonné le point de vue des électeurs les moins fortunés et des classes moyennes pour se rapprocher de celui des plus riches.
Názory politických činitelů se posunuly do mnohem těsnější blízkosti mínění, které běžně nacházíme na vrcholu distribuce příjmů.
Aussi les agriculteurs ont-ils abandonné l'idée d'éradiquer entièrement ce parasite.
Zemědělci tedy zanechali úsilí o jeho likvidaci.
Ce qui ne veut pas dire qu'il doit être abandonné.
To ovšem neznamená, že by měl být zrušen.
Par contre, quand vous mourrez pour cause d'absence de politiques de prévention, vous mourrez peut-être plus tôt que vous ne l'auriez fait dans d'autres circonstances, mais vous n'êtes pas abandonné à votre propre mort.
Naproti tomu pokud zemřete kvůli neexistenci preventivních politik, můžete sice zemřít dřív, než by k tomu jinak došlo, ale nejste smrti přenecháni.
On pourrait, bien sûr, répondre que le PSC devrait être abandonné, parce que l'austérité ne fait aucun sens lorsque la zone euro est confrontée à un risque de déflation.
Samozřejmě by se dalo tvrdit, že SGP je potřeba uložit k ledu, poněvadž úsporná opatření nemají význam v situaci, kdy eurozóně hrozí deflace.

Možná hledáte...