abrupte němčina

Příklady abrupte příklady

Jak se v němčině používá abrupte?

Citáty z filmových titulků

Geh weiter und mach keine abrupte Handbewegung.
Jdi dál a nedělej rukama náhlý pohyby.
Es ertönt die metallische Klangscheibe, geschlagen von einem vibrierenden Klöppel, signalisiert das abrupte Ende dieses Bildungserlebnisses.
Zvonek? Hlučný kovový zvuk který hlučnými údery signalizuje konec této vzdělávací zkušenosti.
Auf diese abrupte Weise endete Ichogos erste zarte Liebe. Aber sie war tapfer, zeigte keine Gefühle.
A tak skončila Ichigina první láska. aniž by si ji navzájem vyznali.
Raylan, ich weiß, dass es eine abrupte Nachricht war, aber das bedeutet nicht,.
Raylane, já vím, že ten vzkaz přišel z ničeho nic, ale to neznamená, že.
Ja, aber ich soll abrupte Bewegungen vermeiden.
Musím se jen vyhýbat prudkým pohybům.
Das ist Quatsch. Nur für das Protokoll, ich glaube, ich habe eine alternative Erklärung für das abrupte Gehen des Sheriffs.
Jen pro záznam, myslím, že mám alternativní vysvětlení pro šerifův náhlý odchod.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Werden beschlossene Gesetze nicht revidiert, wird dies enorme abrupte Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen mit sich bringen, die nach Prognosen des Haushaltsbüros des Kongresses im Jahr 2013 wahrscheinlich zu einer Rezession führen werden.
Nebudou-li předchozí legislativní úpravy zrušeny, povedou k prudkému a výraznému zvýšení daní a výdajovým škrtům, které by podle prognózy Kongresového rozpočtového úřadu pravděpodobně vyvolaly v roce 2013 recesi.
Proben aus dem Inneren der Eisdecke Grönlands belegen beispielsweise gelegentliche abrupte Temperaturrückgänge.
Na vzorcích ledu, odebraných z ledové čepičky v Grónsku, lze vysledovat náhlé změny teploty.
Natürlich kann eine Regierung ein Haushaltsloch auch durch Steuererhöhungen schließen, nur kann jede abrupte Veränderung die von Steuern verursachten Verzerrungen deutlich verschärfen.
Ovšemže, vláda může rozpočtovou trhlinu zaplnit také zvýšením daní, ale jakýkoli náhlý posun může výrazně zesílit pokřivení, jež daně způsobují.
Die abrupte Demontage Bos durch die Partei, nachdem man ihn zunächst für seine Führungsarbeit Chongqing gepriesen hatte, schürte den öffentlichen Zynismus über seinen organisierten Sturz und offenbarte den dünnen ideologischen Kern der Führung.
Náhlé stranické očerňování soudruha Po poté, co byl za své vůdčí schopnosti v Čchung-čchingu veleben, přiživilo pesimismus veřejnosti nad jeho zrežírovaným pádem a obnažilo chabé ideologické jádro vedení.
Weitere Katastrophenrisiken sind Epidemien (die Spanische Grippe forderte in den Jahren 1918 und 1919 zwischen 20 und 40 Millionen Todesopfer), atomare oder biologische Angriffe durch Terroristen, spezielle Laborunfälle sowie eine abrupte Erderwärmung.
Mezi další rizika patří přirozené epidemie (španělská chřipka si v letech 1918 až 1919 vyžádala životy 20 až 40 milionů lidí), jaderné či biologické útoky teroristů, určité typy laboratorních nehod a překotné globální oteplování.
In der Krise erwiesen sich diese Annahmen unbrauchbar, und es setzte eine abrupte Kehrtwende in Richtung einschneidender Regulierungsmaßnahmen ein.
Tyto předpoklady inkasovaly během krize tvrdý úder, což vyvolalo náhlý posun k mnohem dotěrnějším regulacím.
Die abrupte Umschichtung der Portfolios und der Ansturm auf sicherere Vermögenswerte schaffen beim Überschreiten der Grenzen nicht nur Finanzprobleme, sondern auch Wechselkurskrisen.
Překotné přesuny portfolií a spěch za bezpečnými aktivy vytvářejí při přechodu hranic nejen finanční krize, ale také krize směnných kurzů.
Überreaktionen und Herdenverhalten der Marktteilnehmer könnten eine abrupte Umkehr der Kapitalzuströme auslösen, wodurch es - wie in den Jahren 1997 und 2008 - zu einer akuten Dollarknappheit käme, die asiatische Banken und Unternehmen belastet.
Přehnaná reakce a stádní chování účastníků trhu by pak mohly vyvolat náhlý obrat kapitálových toků, přičemž těžký nedostatek dolarů - který nastal už v letech 1997 a 2008 - by silně zatížil asijské banky a korporace.
CAMBRIDGE - Der rasche Anstieg des Ölpreises und die abrupte Abwertung des Dollars sind zwei der beachtenswertesten Entwicklungen im letzen Jahr.
CAMBRIDGE - Dvěma nejpozoruhodnějšími událostmi uplynulého roku bylo strmé zvýšení cen ropy a prudká devalvace dolaru.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »