rc | Ar | ac | Art

arc čeština

Příklady arc německy v příkladech

Jak přeložit arc do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Vidíš Arc De Triomphe z oken posledního patra.
Vom obersten Stock kann man den Arc de Triomphe sehen.
Exkluzivní technologie společnosti ARC vám umožní poznat život.
Jetzt, dank der Verwendung bahnbrechender Technologien, hat ARC uns ein neues Leben ermöglicht.
Tohle bude konec ARC.
ARC ist Schnee von gestern.
Fajn, takže, existuje jedna společnost, co se jmenuje Sports-Arc.
In Ordnung, also es gibt diese Sport-Koordinatoren Firma namens Sports-Arc.
Před pěti lety jsem dostal na povevel vedení ARC a sní i přísně tajné projekty k vyšetření známé jako anomálie.
Vor fünf Jahren wurde mir die Leitung der ARC zugetragen, ein topgeheimes Regierungsprojekt, das Risse in der Zeit untersucht, bekannt als Anomalien.
ARC prošla mnoha změnami.
Ein neues Team wurde aufgestellt und einige Veränderungen wurden in der ARC durchgeführt.
Seženu někoho, aby vás odvezl zpět do ARC.
Jemand wird euch zurück zur ARC eskortieren.
Proč jste tu? - Po té katastrofě při vašem poslední výletu vláda se rozhodla, že se ARC 420 00:40:02,180 -- 00:40:04,020 stane soukromým sektorem vlády.
Nach der Katastrophe Ihres letzten Ausfluges, beschloss die Regierung, dass die ARC von der Führung des Privatsektors profitieren könnte.
Omlouvám se, ale když byla ARC přebudována - bylo rozhodnuto o výběru pracovníků s vojenským výcvikem.
Tut mir leid, aber als die ARC reorganisiert wurde, wurde entschieden, einsatzbereites Personal mit militärischem Hintergrund zu wählen.
Nikdo neví víc o anomáliích. - Kdyby byli v ARC - mohl byste je sledovat.
Wenn sie innerhalb der ARC wären, könntest du sie im Auge behalten.
Agent K získal nejvyšší uznání za prokázané hrdinství a také za zapojení obranného systému Arc Net. Ten zachránil Zemi před bogloditskou invazí a způsobil vyhubení jejich rasy.
Agent K. empfing höchste Anerkennung für die heldenhafte Tat. und auch die Umsetzung. des Arc Net-Abwehrsystems. das die Erde vor der Bogloditen-Invasion schützte. und zur Auslöschung der Rasse führte.
Pak zapojil Arc Net.
Er baute das Arc Net.
Zapojte Arc Net!
Aktivieren Sie das Arc Net.
Arc Net.
Das Arc Net.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

IOR-ARC se však nemusí omezovat na vodu: členy tohoto sdružení jsou celé země, nejen jejich pobřeží.
Allerdings sind die Agenden der IOR-ARC nicht auf das Thema Wasser beschränkt, denn Mitglieder sind ja ganze Länder und nicht nur deren Küsten.
To ještě neznamená, že IOR-ARC naplnila během desetileté existence svůj potenciál.
Das soll allerdings nicht heißen, dass die IOR-ARC in dem Jahrzehnt ihrer Existenz ihr volles Potenzial bereits ausgeschöpft hat.