aberta portugalština

Význam aberta význam

Co v portugalštině znamená aberta?

aberta

fenda abertura breve interrupção da chuva

Příklady aberta příklady

Jak se v portugalštině používá aberta?

Citáty z filmových titulků

É melhor voltares, a não ser que o queiras ver com a cabeça aberta!
Raději se vrať, jestli ho nechceš vidět s rozbitou hlavou!
Porque está aberta a porta do quarto que dá para Mrs Potter?
Jak to, že jsou dveře mezi tvým pokojem a pokojem paní Potterové otevřené?
Podes deixar a porta aberta, por favor?
Nechala bys mi otevřené dveře?
Vão ficar de boca aberta.
Z toho budou mít šok.
Quando abrirem a porta, tenta que fique aberta. até que tenhamos entrado.
Pokud se ty dveře otevřou, tak zajisti, ať zůstanou otevřeny, než tam přijdeme.
Uma janela aberta, um policial e aqui estou.
Otevřené okno, detektiv, a jsem tady.
Quando foi meu aluno em Viena, tinha uma mente mais aberta.
Když jste byl mým studentem ve Vídni, měl jste hlavu otevřenou.
A minha mente está tão aberta como sempre foi.
Mám ji otevřenou i nadále.
Ia numa carruagem aberta, vestida de branco.
Jela jste kočárem a měla jste bílé šaty.
A porta está aberta.
Dveře zejí.
Temos de esperar por uma aberta.
Počkáme na Iepší příIežitost.
Deixarei a minha porta aberta.
Nechám své dveře otevřené.
Não fiques aí parada de boca aberta como se fosses um peixe.
Nestůj tam s otevřenou pusou.
Vejam a casa modelo. Está aberta à destruição.
Navštivte dům, který smíte zničit!

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Finalmente, a existência de reputação em termos de capacidade ofensiva e de uma política que declaradamente mantém aberta a via da retaliação poderão ajudar a reforçar a dissuasão.
A konečně platí, že k posílení odstrašení může posloužit i pouhá reputace o útočných schopnostech a deklarovaná politika ponechávající otevřenou možnost odplaty.
Então, poderia a queda de Bo levar a uma sociedade mais aberta, menos hostil a vozes dissidentes?
Mohl by tedy Poův pád vést ke vzniku otevřenější společnosti, méně nepřátelské vůči hlasům disidentů?
É possível que os Comunistas Chineses favoráveis a mais liberalismo económico também estejam mais receptivos a uma sociedade mais aberta?
Je možné, že čínští komunisté, kteří dávají přednost většímu hospodářskému liberalismu, by byli vstřícnější také vůči otevřenější společnosti?
A estrada através de Umm Katef estava aberta.
Silnice přes Umm Kataf se otevřela.
Além disso, um número crescente de alemães, aberta ou secretamente, querem ter de volta o marco alemão.
Stále větší počet Němců si navíc otevřeně či skrytě přeje návrat německé marky.
Para cumprir este compromisso e beneficiar da janela de oportunidade aberta pelas recentes eleições, o meu governo está preparado para tomar todas as medidas necessárias a procurar uma solução permanente aceitável.
Abych tento závazek splnil a využil příležitosti, již nedávné volby přinesly, má vláda je připravena udělat první i poslední ve snaze najít vzájemně přijatelné trvalé řešení.
O governo de Hong Kong deve agora oferecer ao seu povo uma adequada segunda ronda de consultas, uma que seja aberta e honesta.
Hongkongská vláda by teď svému lidu měla nabídnout řádné druhé kolo veřejného projednání, které bude otevřené a poctivé.
Isto pode servir o estrito interesse próprio da Alemanha, mas criará uma Europa muito diferente da sociedade aberta que incendiou a imaginação dos povos e impulsionou a integração Europeia durante décadas.
To sice může posloužit vlastnímu úzkému zájmu Německa, ale vznikne tak Evropa naprosto odlišná od otevřené společnosti, která desítky let podněcovala představivost lidí a poháněla evropskou integraci.
A Conferência sobre a Indústria Verde realizada recentemente em Guangzhou, China - seguindo a linha de eventos semelhantes em Manila, em 2009, e em Tóquio, em 2011 - estipula um modelo para este género de cooperação aberta.
Konference o zeleném průmyslu, která se nedávno konala v čínském Kuang-čou - a navázala na podobné akce v Manile v roce 2009 a v Tokiu v roce 2011 -, poskytuje pro tento typ široké spolupráce šablonu.
É isso que eu - e todos os democratas da Ucrânia - queremos para o nosso país: uma sociedade de oportunidades - regida pela primazia do direito e não sob o domínio de comparsas e oligarcas - numa Europa aberta.
Právě to chci já - a všichni ukrajinští demokraté - pro naši zemi: společnost příležitostí, která se řídí vládou práva, nemají ji pod palcem klany ani oligarchové a je součástí otevřené Evropy.
Eu encarava-a como a materialização de uma sociedade aberta - uma associação de estados-nação que abdicaram de parte da sua soberania por um bem comum e que formaram uma união onde nenhuma nação ou nacionalidade dominavam.
Viděl jsem v ní ztělesnění otevřené společnosti - sdružení národních států, které se vzdaly části své suverenity v zájmu společného dobra a vytvořily unii, jíž nedominuje žádný stát či národnost.
Para esse fim, estabeleci recentemente uma Open Society Initiative for Europe (OSIFE)(NdT: Iniciativa da Sociedade Aberta para a Europa, um projecto do Open Society Institute, de que George Soros é o Presidente).
Za tímto účelem jsem nedávno založil Iniciativu Open Society pro Evropu (OSIFE).
A Alemanha é uma democracia funcional com uma maioria esmagadora a favor de uma sociedade aberta.
Německo je dobře fungující demokracie, kde drtivá většina podporuje otevřenou společnost.
A discussão honesta de ideias impopulares é uma característica fundamental de uma sociedade aberta.
Poctivá diskuse o nepopulárních myšlenkách je klíčovým rysem otevřené společnosti.

Možná hledáte...