ad hoc čeština

Překlad ad hoc rusky

Jak se rusky řekne ad hoc?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ad hoc rusky v příkladech

Jak přeložit ad hoc do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Co je důležité, to nikdo nevyšetřuje, závěry jsou ad hoc, žádný rejstřík.
Связи не отработаны, выводы Сделаны выборочно.
Jo, ad hoc.
Ага, ад хок.
Ad hoc.
Ад хок.
Ad hoc sakra.
Ад ебать его в рот хок. Бесплатный, блядь, гратис.
A ad hoc.
И ад хок.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

USA, nejmocnější člen mezinárodní soustavy, mají sklon upřednostňovat ad hoc přístupy ke globální správě.
США, как наиболее влиятельный член международной системы, в глобальном управлении склоняется к предпочтению конкретных специальных подходов.
Minulost i přítomnost tíží ad hoc povaha vztahů mezi Spojenými státy, Mexikem a Kanadou.
И прошлое, и настоящее были обременены особым характером отношений между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой.
S růstem mezinárodních kapitálových trhů se sice vynořily některé rutinní postupy, ale ty se stále uplatňují ad hoc.
И хотя по мере роста международных рынков капитала сформировались некоторые рутинные практики, они остаются крайне специализированными.
Světoví vůdci se v převážné většině neradi nechávali Severní Koreou obtěžovat, a kdykoliv proto vyvstal nějaký bezpečnostní problém, reagovali na něj ad hoc.
В основном, мировые политические лидеры предпочитали не возиться с Северной Кореей и реагировали на нее только в отдельных случаях, когда она создавала проблемы безопасности.
Stačilo by, kdyby hrstka generálních ředitelů a premiérů prohlásila, že jsou připraveni o využívání služeb takové agentury na ad hoc bázi uvažovat.
Достаточно будет, если некоторые высшие руководящие менеджеры и премьер-министры выразят свое согласие прибегать от случая к случаю к помощи подобного органа.
Vztah Evropy k Rusku je natolik důležitý, že by se neměl rozvíjet ad hoc způsobem prostřednictvím bilaterálních ujednání.
Отношения между Европой и Россией слишком важны, чтобы развиваться особым образом, через двусторонние соглашения.
Principiální střednědobou strategii nahradila ad hoc rozhodnutí.
Специальные решения заменили выполнимую и принципиальную среднесрочную стратегию.
Než mezinárodní společenství založilo ICC, fungovaly zde dva ad hoc tribunály - jeden pro bývalou Jugoslávii a jeden pro Rwandu.
Прежде чем международное сообщество учредило МУС, были созданы два специальных международных уголовных трибунала - один по бывшей Югославии, а другой по Руанде.
Při pohledu na další projev reaktivního rozhodování ad hoc nejsme ovšem o nic moudřejší v tom, jak má Evropa v úmyslu řešit svá dilemata.
Но с очередным примером быстрого и спонтанного принятия решений нам не стало понятнее, как Европа собирается разрешать свои дилеммы.
Jinými slovy, vlády by neměly činit rozhodnutí ad hoc, když se finanční firmy dostanou do potíží, ale stanovit si politiky finančních záchran dřív, než vyvstane potřeba zakročit.
Другими словами, правительства должны утверждать политику помощи финансовым учреждениям до того, как возникнет необходимость вмешательства, а не принимать специальные решения, когда финансовые фирмы попадают в беду.
V minulosti se, čistě ad hoc, při několika příležitostech, kdy se kursy dostaly daleko mimo běžný stav, stalo, že vlády daly hlavy dohromady a jednaly společně.
В прошлом, правительства целенаправленно действововали совместно в тех редких случаях, когда обменные курсы приходили в полный беспорядок.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

ad | hoc