pinus | Minsk | Pius | miss

minus čeština

Překlad minus rusky

Jak se rusky řekne minus?

minus čeština » ruština

минус вычитание
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady minus rusky v příkladech

Jak přeložit minus do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Dnes by mohli položit síť David a Minus, abych se mohl projít se svou ženou.
Нет, пусть Давид и Минус ставят сети, а я хочу поговорить с женой.
Nemohl bych položit síť s Karin, a Minus a Martin by došli pro mléko?
Или мы с Карин можем поставить сети, а Минус и Мартин сходят за молоком.
Minus tady a já tady.
Минус там, а я здесь.
Minus.
Минус.
To všechno Minus!
Это всё заслуга Минуса!
Táta a Minus vytahují sítě.
Папа с Минусом вытягивают сети.
Chudinka Minus!
Бедный Минус!
Start minus 7 hodin a 46 minut.
Запуск через 7 часов, 46 минут.
Start minus 6 hodin a 51 minut.
Запускчерез6часов,51минут.
Start minus tři hodiny.
Запускчерез3часа.
Start minus 1 hodina a 26 minut.
Запуск через 1 час и 26 минут.
Start minus dvě minuty.
Запуск: через 2 минут.
T minus 27 sekund.
Время,минус27 секунд, отсчет продолжает.
C minus.
Это было бы здорово. -Три с минусом.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Tato srovnání dokládají, že trhy plus vlády byly úspěšnější než trhy minus vlády.
Эти сравнения показывают, что рынки с участием правительств показали результаты лучше, чем рынки без участия правительств.
Podle Mezinárodního měnového fondu se rozpočtový schodek snižuje a primární přebytek (čistý důchod minus splátky úroků) narůstá.
По данным Международного валютного фонда, дефицит бюджета снижается, а первичное положительное сальдо (чистые прибыли минус выплаты процентов) растет.
Zprávám z Řecka v posledních dnech dominovalo oznámení, že vláda v roce 2013 dosáhla primárního rozpočtového přebytku (fiskální bilance minus dluhová služba).
Среди новостей из Греции в последние дни доминировало заявление о том, что правительство достигло профицита первичного бюджета (сальдо бюджета минус обслуживание долга) в 2013 году.
Změna dluhové zátěže určité země odráží velikost její primární rozpočtové bilance (bilance minus úrokové platby) vyjádřené jako podíl HDP a také rozdíl mezi náklady na výpůjčky a tempem růstu HDP.
Изменение долгового бремени страны отражает размер основного баланса бюджета (баланс минус выплаты по процентам) как доли от ВВП, а также разницы между ее стоимостью заимствования и темпом роста ВВП.
Provedeme-li tedy příslušný výpočet, pak USA dnes musí dlužit zbytku světa zhruba 12,4 bilionu dolarů (13,3 minus 0,9).
Итак, если мы посчитаем, США обязаны остальной части мира приблизительно 12,4 триллионами долларов (13,3 минус 0,9).
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...