v | B | vy | vw

VB čeština

Překlad VB spanělsky

Jak se spanělsky řekne VB?

VB čeština » spanělština

RU
Doporučujeme...Španělsko: jazykový průvodce pro přežití pro pobyty v zahraničíKoupit booktook.cz »

Příklady VB spanělsky v příkladech

Jak přeložit VB do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Proto, organizátori, poradatelé a orgány VB, dbejte o bezpecnost závodníku na celé trati.
Le pedimos a los organizadores. asegurar la pista.
VB-US obchodní smlouvy budou pohřběny.
Se romperán los acuerdos de comercio UK-EEUU.
Mám pravdu, když řeknu, že se jich dovezlo pouze osm do VB?
Lo es! -Estoy en lo cierto diciendo que sólo han importado 8 unidades al Reino Unido?
Kolik si myslíš, že je ve VB adres?
Cuántas direcciones crees que hay en el Reino Unido?
My teď jedeme naše vlastní tour. Trochu VB a Evropy.
Estamos tocando en nuestra propia gira ahora, sólo algunas fechas en Reino Unido y Europa.
S Conradem Jenningsem Leeds University, VB Tento film zaznamenává prvních šest dní vyšetřování - v Centru pro výzkum s panem Silverem.
Esta película muestra los seis primeros días de investigación en el Centro Científico de Investigación Paranormal con el Sr. Simon Silver.
Zavolej té charitě a zjisti, kdy se vrátí zpátky do VB.
Llama a la beneficencia, averigua cuando se le espera de vuelta en Reino Unido.
Byl něčí budoucí vévoda, Hrabě (šlechtický titul ve Velké Británii), hrabě (mimo VB), markýz, dvanáctkrát v pěti stoletích.
Él ha sido el futuro duque, conde, marques de alguien 12 veces en los últimos 5 siglos.
Teď dávejte pozor, týme z VB.
Atencion, equipo UK.
Jsem tak ráda, že mám ve VB velkýho fanouška.
Me alegro de tener un gran fan en Reino Unido.
Jsem pod přímým velením z Downing Street(premiér VB), abych udělala cokoliv, co je nutné pro dokončení mého úkolu.
Estoy bajo órdenes directas de Downing Street hacer lo que sea necesario para completar mi objetivo.
Hm. Stále nám zůstává ta specialita, že jsme ve VB a že zátěž dokazování leží na obviněném.
Todavía nos queda el problema especial. que tenemos en el Reino Unido. que la carga de la prueba recae en el acusado.
Pravidla jsou zde přísnější než ve VB.
Las reglas son tan estrictas aquí como en el Reino Unido.