aa | axa | ava | asa

aaa čeština

Příklady aaa spanělsky v příkladech

Jak přeložit aaa do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Aaa! To je na hovno!
Ah, esto es una mierda!
Aaa už jsou tady.
Ahh, aquí están.
Aaa, Jiggsi.
Jiggs.
Dělám kurs u AAA pro středoškolské diplomy v Dulawoo v Indianě.
Estoy con un curso por correspondencia de la Compañía AAA de Títulos de Secundaria de Dellavin, Indiana.
Ale mám pověst a praxi, na kterou musím myslet. A poslední, co potřebuji, jsou problémy s AAA společností pro středoškolské diplomy.
Pero tengo una reputación y una consulta en las que pensar y lo último que necesito es meterme en líos con la Compañía AAA de Títulos de Secundaria de Dellavin, Indiana.
Gratuluji, právě jsi odmaturoval u AAA společnosti pro středoškolské diplomy v Dulawoo v Indině.
Enhorabuena. Acabas de graduarte por la Compañía AAA de Títulos de Secundaria de Dellavin, en Indiana.
Ne, vždycky volám AAA.
No se donde mí padre coloca.
Aaa, tak jo. Rád si dám toho humříka.
Muy bien, un bogavante.
Dvojitá nosní dírka přes hlavu. aaa, zpětný kop a teď bostonská ryba. je to ryba, nebo to není ryba, NE, je to langusta!
Le agarra de la nariz golpea por detrás y, ah, el Cangrejo de Boston, no, es un Cangrejo de Boston, o es un Longestine, no, es un Longestine!
Aaa. je v pravo v zadu.
Uuh.está al fondo a la derecha.
Aaa....jedem!
Y.siga. la.parodia!
Aaa! Promiň.
Disculpe.
Aaa, já rád horkou. Chci ze sebe dostat tu rudou špínu.
A mí me gusta caliente para quitarme toda la porquería.
Aaa. jasně.
Si, seguro.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nedávno prasklá úvěrová bublina, kterou nafoukly takzvané speciální investiční prostředky, deriváty, zajištěné dluhové obligace a falešné ratingy AAA, stála na iluzích matematického modelování.
La burbuja de crédito que acaba de estallar, alimentada por los llamados vehículos especiales de inversión, derivados, obligaciones de deuda colateralizada y calificaciones triple A falsas, se basó en las ilusiones del modelo matemático.
Dokonce i USA ztratily hodnocení AAA.
Incluso los EE.UU. perdieron su calificación AAA.
Tyto zdroje může získat vydáním dlouhodobých dluhopisů s využitím svého úvěrového ratingu AAA, který zůstává do značné míry nevyužitý, což bude mít dodatečný přínos v tom, že se evropské ekonomice poskytne odůvodněný fiskální stimul.
Puede recaudar estos fondos emitiendo bonos a largo plazo mediante su capacidad de endeudamiento AAA esencialmente sin utilizar. Esto tendría el beneficio adicional de ofrecer un estímulo fiscal justificado a la economía europea.