aa | ava | ara | apa

aaa čeština

Příklady aaa italsky v příkladech

Jak přeložit aaa do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Aaa, trojice!
Punto triplo.
Aaa, operace PPPPPP.
Ah, l'operazione PPPPP! - Come procede il PPPPP?
Aaa, moje oči!
I miei occhi! Oh, i miei occhi!
Co taková skvěle velká AAA obří orlí vejce?
E se ti facessi fare una bella scorpacciata di uova d'aquila?
Aaa. Už musím jít.
Be'. devo andare.
To mě těší, ale. - Aaa.
Ne sono lusingata, ma.
Aaa, děkuji Rajive, děkuji.
Arachi, grazie, lascia pure qui le bevande.
Aaa, konečně!
Oh, finalmente!
Aaa, ani nemluv. Víš, co mi s ním ňákej parchant udělal?
Amico, sai cosa mi ha fatto uno stronzo ieri?
Aaa, no jo, teď už to vidím. družný svět, divoké pařby, Axel Rose.
Riesco a capirlo. vita sociale, feste sfrenate. Axl Rose.
Aaa, strašák do zelí, Myslím, že po tobě se mi bude stýskat nejvíc.
Oh, Spaventapasseri! Tu mi mancherai più di tutti!
Aaa rodina. To jo.
Capisco benissimo.
Aaa miliardy!
Un miliardo?
Aaa, viděli jsme se ráno.
Si, l'ho conosciuto stamattina.
Doporučujeme...Italsko-český, česko-italský praktický slovníkKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

EIB se obává, že takový plán by ji mohl připravit o rating AAA.
La BEI si preoccupa che tale programma possa realizzarsi a costo della propria tripla A di rating.
Zatímco se obavy o přežití eurozóny soustředí na její zadlužené členy, Evropské měnové unii hrozí, že ztratí jednoho z mála členů, který se stále těší úvěrovému ratingu AAA: Finsko.
Di fatto, mentre le preoccupazioni per la sopravvivenza dell'eurozona tendono a concentrarsi sugli Stati membri indebitati, l'unione monetaria europea rischia di perdere uno dei pochi che mantiene ancora un rating di tripla A, cioè la Finlandia.
Dokonce i USA ztratily hodnocení AAA.
Persino gli Stati Uniti hanno perso il rating AAA.
Tyto zdroje může získat vydáním dlouhodobých dluhopisů s využitím svého úvěrového ratingu AAA, který zůstává do značné míry nevyužitý, což bude mít dodatečný přínos v tom, že se evropské ekonomice poskytne odůvodněný fiskální stimul.
Può raccogliere questi fondi emettendo bond a lunga scadenza avvalendosi all'inutilizzata capacità di prestito di tipo AAA, che avrà anche il vantaggio di fornire un forte stimolo fiscale necessario per l'economia europea.