abdicación spanělština

abdikace

Význam abdicación význam

Co v spanělštině znamená abdicación?

abdicación

Renuncia a un cargo o dignidad. Documento en que se deja constancia de la abdicación(1).

Překlad abdicación překlad

Jak z spanělštiny přeložit abdicación?

abdicación spanělština » čeština

abdikace

Příklady abdicación příklady

Jak se v spanělštině používá abdicación?

Citáty z filmových titulků

No conozco las palabras formales para una abdicación.
Nevím, co se obyčejně říká př abdikaci doktore Edwardsi.
No veo al primo Strelitz desde su abdicación.
Strelitz je bratranec. Od jeho abdikace jsem ho neviděl.
Cedo la regencia en favor de Rudolf, mi abdicación es definitiva.
Vzdávám se vlády ve prospěch Rudolfa, Abdikuji.
Me gustaría, si se me permite, agregar un pedido personal a su Majestad. Que por favor firme este tratado. y formalice su abdicación.
Rád bych, pokud mohu, připojil mou osobní prosbu Jeho Veličenstvu, aby prosím podepsalo tuto smlouvu a formulovalo svou abdikaci.
Pero forzar la abdicación de un Rey en concreto. Eso ya se ha hecho antes.
Ale vynutit si abdikaci jenoho krále, to už se stalo.
Es para preservar el ideal de una monarquía constitucional que ahora exijo su abdicación.
To abych zachoval ideály konstituní monarchie nyní vyžaduji vaši abdikaci.
Es una carta de abdicación renunciando a su derecho al trono. y a los derechos de toda su familia.
Tohle je abdikace, kterou se zříkáte nároku na trůn. za sebe i za celý rod.
Abdicación es solo un término legal, no sabemos qué tipo de batalla estaba luchando.
Nevíme, čím ještě v té době procházela. Nevím, kdo jsem.
Desde la abdicación del último emperador, Ciudad de ganso ha tenido 51 gobernadores.
Vzhledem k odstoupení posledního císaře, má Goose Town 51 guvernérů.
Me temo que las relaciones entre el Primer Ministro y el Duque son.. digamos, muy frías, desde la abdicación.
Nemůže ho přesvědčit Winston? Obávám se, že vztah mezi premiérem a vévodou je od abdikace, řekněme, více než mrazivý.
El decidido Rey está en conflicto con el primer ministro Stanley Baldwin quien exige cancelar el casamiento, bajo amenaza de abdicación.
Zásadový král je v nepohodě s předsedou Stanleym Baldwinem, který požaduje, aby sňatek nevzal místo králi pod trestem abdikace.
El instrumento de abdicación ya está preparado.
Ten prostředek abdikace je připraven.
Lote 432, el escritorio de abdicación.
Objekt 432, abdikační lavice.
Por primera vez desde la abdicación, la Duquesa fue invitada a regresar a Inglaterra para el funeral.
Vévodkyně byla poprvé po jeho abdikaci pozvána zpět do Anglie na jeho pohřeb.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Y luego aquellos que compraron estas hipotecas nunca se preocuparon por investigar su valor subyacente -una abdicación espectacular de responsabilidad gerencial.
A ti, kdo si takové hypotéky sjednali, se pak vůbec neobtěžovali zkoumat jejich skutečnou hodnotu - byla to do očí bijící rezignace na manažerskou zodpovědnost.
Los alemanes, hartos de la guerra, empezaron a exigir la abdicación del Kaiser.
Válkou unavení Němci začali požadovat císařovu abdikaci.
A la muerte, el 15 de enero de 2006, del gobernante de Kuwait, el jeque Jaber al-Sabah, siguió una inquietud nacional sin precedentes, que propició la rápida abdicación de su sucesor designado, Saad Al Sabah.
Po smrti kuvajtského panovníka, šejka Džábira Sabáha dne 15. ledna 2006 vypukly bezprecedentní celonárodní nepokoje, které vedly k rychlému odstoupení jím určeného nástupce Saada Sabáha.
La abdicación del Príncipe Heredero resultó inevitable.
Odstoupení korunního prince se stalo nevyhnutelným.
Ningún gobierno israelí se arriesgará a hacer una oferta de paz de amplio alcance a una Autoridad Palestina cuyo precepto se caracteriza por la abdicación y la anarquía.
Žádná izraelská vláda nebude riskovat dalekosáhlou mírovou nabídku palestinské samosprávě, jejíž vláda se vyznačuje abdikacemi a anarchií.
La prohibición representa de hecho la abdicación de la regulación.
Prohibice se vlastně jakékoli regulace předem zříká.
Fue una asombrosa abdicación de responsabilidades.
Byla to šokující rezignace na zodpovědnost.
Así, pues, cualquier acto de deferencia se convierte en una abdicación de la autoridad intelectual propia.
Každý projev podřízenosti se tak stává zřeknutím se své vlastní intelektuální pravomoci.

Možná hledáte...