interlocutor spanělština

zprostředkovatel, vyjednávač, vyjednavač

Význam interlocutor význam

Co v spanělštině znamená interlocutor?

interlocutor

Comunicación.| Cualquiera de los participantes en un diálogo.

Překlad interlocutor překlad

Jak z spanělštiny přeložit interlocutor?

interlocutor spanělština » čeština

zprostředkovatel vyjednávač vyjednavač

Příklady interlocutor příklady

Jak se v spanělštině používá interlocutor?

Citáty z filmových titulků

A éste, casi salvaje, sólo pudimos filmarlo gracias a la colaboración de uno de nuestros amigos hurdanos que supo entretener a su interlocutor.
Tyto skutečné primitivy se nám podařilo nafilmovat jedině s pomocí přítele z Las Hurdes, který nám dělal prostředníka.
El interlocutor parece un poco rústico, estilo campesino.
Volající je trošku primitivní. Venkovan.
Interlocutor, estás al aire.
Jste na příjmu.
Okey. Gracias interlocutor.
Dobře, děkuji vám.
No había interlocutor entre el cerebro y la boca.
Příliš nepřemýšlela o tom, co vlastně říká.
Y, hasta entonces, bueno, soy un buen interlocutor.
A do té doby. Umím dobře naslouchat.
Y esta entrando nuestro primer interlocutor.
A máme tu prvního volajícího.
No debéis dirigiros al interlocutor directamente.
Neobrátíte se na účastníka rozmluvy přímo!
Y no encontré interlocutor.
A nenašel jsem partnera.
Observe a su interlocutor. Si aprieta los ojos es que no le oye bien.
Když ten, s kým mluvíte, mhouří oči, špatně vás slyší.
Bueno, soy un interlocutor excepcionalmente bueno.
Jsem výjimečně dobrý společník.
Supongo que el interlocutor no se identificó.
Volající se asi nepředsatvil, co?
Esta noche, mi interlocutor anónimo la ha enfrentado sin dudar.
Dnes večer, můj anonymní volající stál ji bez váhání.
No era el interlocutor anónimo.
On nebyl ten anonym.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Algunos defensores de la integración ven a una Europa unida como un interlocutor más fuerte de los Estados Unidos.
Někteří obhájci integrace chápou jednotnou Evropu jako silného partnera Spojených států.
Pero China no es un interlocutor comercial cualquiera.
Čína však není obyčejný obchodní partner.
Para que Europa cumpla su papel como importante interlocutor mundial, su esfera de acción no puede quedar limitada a la de un gran mercado común.
Má-li Evropa plnit úlohu významného globálního hráče, její záběr se nemůže omezovat na velký společný trh.
Geng había sido mi anfitrión el mes de enero anterior, cuando fui el primer Secretario de Defensa de los EE.UU. que visitó China, como interlocutor en representación del gobierno de Jimmy Carter.
V lednu toho roku byl Keng mým hostitelem, když jsem se stal prvním americkým ministrem obrany na návštěvě Číny a účastnil jsem se jednání na straně administrativy prezidenta Jimmyho Cartera.
El lugar obvio para comenzar sería apuntar a las imágenes de satélite antes mencionadas, pero nuestro escéptico interlocutor podría preguntar razonablemente si usted sabe cómo se las obtuvo.
Nabízejícím se úvodním argumentem by bylo poukázání na výše zmíněné satelitní snímky, avšak náš skeptický oponent by vám mohl položit logickou otázku, zda víte, jak tyto snímky vznikly.
Bush está sugiriendo claramente que Arafat no es un interlocutor para la paz, que los acuerdos de Oslo están efectivamente muertos y, en consecuencia, la Autoridad Palestina creada en ellos ya no existe.
Bush jasně naznačuje, že Arafat není partnerem pro mír, že dohody z Osla jsou vlastně odepsané a že tím pádem Palestinská samospráva, na jejichž základě vznikla, už neexistuje.
Para que Al Fatah llegue a ser un interlocutor válido para la paz y recupere el apoyo de la base, debe reformarse y acabar con la corrupción generalizada que ha socavado su reputación.
Má-li se stát Fatáh životaschopným partnerem pro mír a získat zpět podporu širokých vrstev, musí se reformovat a učinit přítrž rozsáhlé korupci, která podkopala jeho pověst.
Pero, por positivos que fueran sus fines, se adoptaron dichas medidas sin consultar al bando opuesto, con lo que se daba la impresión de que no existía un interlocutor.
Ať už jsou však jejich cíle jakkoli pozitivní, tyto kroky byly učiněny bez porady s druhou stranou, čímž utvrdily dojem, že partner neexistuje.
En la derecha hay coincidencia en considerar que actualmente no hay un interlocutor palestino para una paz real.
Konsenzus pocházející od pravice přiznává, že neexistuje žádný palestinský partner k dosažení skutečného míru.
Pero, convencido -como la mayoría de los israelíes- de que no hay un interlocutor palestino dispuesto a negociar en serio y cumplir sus promesas, el Primer Ministro quiere prepararse para un prolongado período intermedio.
Ministerský předseda, přesvědčen - tak jako většina Izraelců - o neexistenci palestinského partnera, který by byl připraven seriózně jednat a uskutečňovat své sliby, se chce připravit na delší přechodné období.

Možná hledáte...