inviable spanělština

neuskutečnitelný, nerealizovatelný, nemožný

Význam inviable význam

Co v spanělštině znamená inviable?

inviable

Que no se puede llevar a cabo por ningún medio.

Překlad inviable překlad

Jak z spanělštiny přeložit inviable?

inviable spanělština » čeština

neuskutečnitelný nerealizovatelný nemožný nedosažitelný

Příklady inviable příklady

Jak se v spanělštině používá inviable?

Citáty z filmových titulků

Que puede resultar inviable.
Můžou tam být strašné věci.
Se crean errores hasta llegar a un clon inviable.
Nakonec to může vést ke klonu neschopnému života.
Es un proyecto inviable.
Na takový projekt bychom neměli prostředky.
Creo que el plan es inviable. Y, en lo personal, lo encuentro insultante.
Ten plán je neproveditelný.
El problema era que sin Agatha Precrimen era inviable.
Bohužel, bez Agathy nemohl existovat PreKrim.
Lo siento, llamada inviable.
Litujeme, ale hovor není možné spojit.
El Consejo pensaba que sus visiones la hacían. inestable inviable para más entrenamiento.
Rada cítila, že jí vize činí. labilní nevhodnou pro další výcvik.
No es renovable, requiere de capital intensivo extremo y probablemente es el recurso natural más inviable que hemos descubierto.
Neobnovitelný a pravděpodobně ten nejlepší přírodní zdroj, jaký jsme kdy objevili.
Puede que le lleve un largo tiempo inviable, pero finalmente la tierra se gastaría y iría al mar y la Tierra estaría cubierta por un vasto océano bastantes kilómetros de profundo.
Může to trvat neskutečně dlouhou dobu, ale nakonec by se země sesunula do moře a Země by byla pokryta obrovským oceánem hlubokým několik kilometrů.
Atacamos desde donde parezca inviable.
Zaútočíme odkud se to bude zdát nemožné.
Había literalmente de miles de teorías diferentes de por qué el barco parecía inviable, y se especuló que lo que se el módulo de mando se había separado propia de la nave principal, y entonces de alguna manera misteriosamente se perdió.
Na to, proč je jejich loď nefunkční, bylo tisíce teorií. Pohrávali jsme si s myšlenkou, že velitelský modul se od mateřské lodi oddělil a pak se záhadně ztratil.
No sabemos el significado de inviable.
Neznáme význam slova nemožný.
La oferta rusa es inviable.
Nabídka Rusů byla čistou představou.
Su artículo dice que la financiación federal para las escuelas urbanas es políticamente inviable.
Ve svém článku píše, že financování programů pro vzdělávání nemajetných studentů je politicky nereálné.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Esta última, circunscrita y aislada como está actualmente, sin acceso por aire ni por mar y sin comunicación con la Ribera Occidental, es una entidad política y económica inviable.
Tak jak je v současnosti ohraničená a izolovaná, bez přístupu do vzduchu, na moře nebo na Západní břeh, Gaza je neživotaschopným ekonomickým a politickým útvarem.
En estas circunstancias, una transformación veloz y abarcadora es claramente inviable.
V tomto prostředí je rychlá a rozsáhlá transformace zjevně neuskutečnitelná.
Una ideología que sostiene que las personas de culturas diferentes deben vivir en comunidades separadas dentro de un país, no deben interesarse unas por otras y no deben criticarse unas a otras es a un tiempo equivocada e inviable.
Ideologie, která zastává názor, že lidé z odlišných kultur musí žít v oddělených komunitách uvnitř jedné země, neměli by se o sebe zajímat a nesmějí se navzájem kritizovat, je pomýlená a zároveň nepoužitelná.

Možná hledáte...