invisible spanělština

neviditelný

Význam invisible význam

Co v spanělštině znamená invisible?

invisible

Que no se puede ver. Que evita ser visto. Que es muy pequeño, y por lo tanto difícil de ver.

Překlad invisible překlad

Jak z spanělštiny přeložit invisible?

invisible spanělština » čeština

neviditelný nenápadný

Příklady invisible příklady

Jak se v spanělštině používá invisible?

Citáty z filmových titulků

Si llegan a saber cómo se comportan los grandes grupos humanos frente a una gran influencia invisible.
Pokud se budou učit a sledovat jak se budou chovat velké skupiny lidí. Neviditelný dopad a způsob jak lidé reagují.
Te dije que fueras invisible, hijo.
Říkal jsem ti, ať jsi neviditelný, synu.
Los ciudadanos enrolados en la búsqueda del acusado Gus, le garantizan un juicio justo en las oscuras dependencias del Imperio Invisible.
Lidé se zapojili do hledání Guse, aby mohl být předán spravedlivému soudu Neviditelné moci.
Que es invisible, eso es lo que pasa.
Je neviditelný, v tom je problém.
Un hombre invisible puede gobernar el mundo.
A neviditelný muž může vládnout světu.
Se ha declarado una rara enfermedad que ha contagiado a muchos habitantes y que les hace creer que un hombre invisible habita entre ellos.
Velké množství obyvatel vesnice se nakazilo záhadnou nemocí. Lidé při ní trpí halucinací, že se mezi nimi nachází neviditelný muž.
Varias personas han resultado heridas, quizás por pelearse, en la creencia de que su rival era un hombre invisible.
Několik obyvatel bylo těžce zraněno ve rvačkách, v domnění, že bojují s neviditelným mužem.
Opino que vuestro hombre invisible no es más que una patraña.
Řeknu vám, co si o tom vašem neviditelném muži myslím: Je to podvod.
Que se presenten aquellos que crean haber visto u oído al hombre invisible.
Přiveďte všechny, co si myslí, že něco viděli. Já to tady srovnám.
A veces, te haré invisible a ti y así podré descansar.
A jednou tě taky udělám neviditelným, abych si odpočinul.
El hombre invisible está aquí.
Je tady. Neviditelný muž je tu.
El hombre invisible mata a un policía.
Neviditelný muž zabil policistu.
Ese hombre está loco y es invisible.
Je šílený a neviditelný.
Recordad que deja huellas, aunque sea invisible.
A pamatujte si, zanechá stopy i přesto, že je neviditelný.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Nuestro análisis sugirió que la mano invisible no sólo era imposible de ver, sino que no estaba ahí, o a lo más era decrépita.
Z našich analýz vyplynulo, že ona neviditelná ruka nejenže není vidět, ale hlavně že vůbec neexistuje, či přinejmenším sešla věkem.
Sin embargo, pronto pareció asustarse de su arrojo y se convirtió en un aliado casi invisible.
Zřejmě se ale záhy vyděsil vlastní odvahy a scvrkl se v téměř neviditelného spojence.
La mano invisible de Adam Smith (la idea de que los mercados llevan a la eficiencia como si los manejara una mano invisible ) es invisible, al menos en parte, porque no está allí.
Neviditelná ruka zakladatele politické ekonomie Adama Smithe - představa, že volné trhy jsou vedeny k efektivnosti jakoby neviditelnou rukou - je neviditelná přinejmenším zčásti proto, že vůbec neexistuje.
La mano invisible de Adam Smith (la idea de que los mercados llevan a la eficiencia como si los manejara una mano invisible ) es invisible, al menos en parte, porque no está allí.
Neviditelná ruka zakladatele politické ekonomie Adama Smithe - představa, že volné trhy jsou vedeny k efektivnosti jakoby neviditelnou rukou - je neviditelná přinejmenším zčásti proto, že vůbec neexistuje.
La mano invisible de Adam Smith (la idea de que los mercados llevan a la eficiencia como si los manejara una mano invisible ) es invisible, al menos en parte, porque no está allí.
Neviditelná ruka zakladatele politické ekonomie Adama Smithe - představa, že volné trhy jsou vedeny k efektivnosti jakoby neviditelnou rukou - je neviditelná přinejmenším zčásti proto, že vůbec neexistuje.
Al fin y al cabo, los tipos de interés no van determinados por una fuerza natural invisible, sino que los fijan personas reales.
Vždyť úrokové sazby neurčují nějaké neviditelné přírodní síly; stanovují je lidé.
Por ejemplo, Smith consideraba la competencia como una condición básica para el funcionamiento de la mano invisible porque los monopolios y los oligopolios explotan a los consumidores y restringen la producción.
Například Smith pokládal konkurenci za základní podmínku fungování neviditelné ruky trhu, protože monopoly a oligopoly vykořisťují spotřebitele a omezují produkci.
Al contrario, una guerra inacabable reñida contra un enemigo invisible está causando grandes daños no sólo a nuestro prestigio y autoridad en el mundo, sino también a nuestra sociedad.
Nekonečná válka vedená proti neviditelnému nepříteli naopak páchá obrovské škody nejen na naší autoritě a prestiži ve světě, ale i uvnitř naší společnosti.
El espacio principal es casi invisible.
V hlavním prostoru téměř není vidět.
Entre los muchos desastres humanitarios generados por la guerra civil que hoy arrasa a Irak hay uno que es casi invisible.
Mezi mnoha humanitárními katastrofami vyvolanými občanskou válkou, která dnes běsní v Iráku, figuruje také jedna téměř neviditelná.
Los críticos de la mano invisible señalan que, si se los deja librados a su propio funcionamiento, los mercados privados pueden fallar de varias maneras.
Kritici neviditelné ruky poukazují na to, že ponechají-li se soukromé trhy samy sobě, mohou mnoha způsoby selhat.
Profundamente enterrado en nuestras costumbres cotidianas, es casi invisible en las clases educadas. invisible, pero siempre presente.
Ve vzdělaných vrstvách je v podstatě nepostřehnutelný. Nepostřehnutelný, ale přesto pořád přítomný a hluboce zakořeněný v každodenních zvycích.
Profundamente enterrado en nuestras costumbres cotidianas, es casi invisible en las clases educadas. invisible, pero siempre presente.
Ve vzdělaných vrstvách je v podstatě nepostřehnutelný. Nepostřehnutelný, ale přesto pořád přítomný a hluboce zakořeněný v každodenních zvycích.
El nombramiento de Yellen es particularmente importante, porque rompe una barrera invisible de las economías avanzadas.
Obzvlášť důležitá je nominace Yellenové, jelikož prolamuje skleněný strop ve vyspělých ekonomikách.

Možná hledáte...