si | s | í | sz

spanělština

ano

Význam význam

Co v spanělštině znamená ?

Palabra usada para expresar afirmación. De modo enfático, se usa para revertir una proposición considerada negativa.

Acción o efecto de aceptar, dar permiso o afirmar.

Překlad překlad

Jak z spanělštiny přeložit ?

spanělština » čeština

ano jo no

Příklady příklady

Jak se v spanělštině používá ?

Jednoduché věty

Tom no toma mucha cerveza, pero sí que toma mucho vino.
Tom pivo příliš nepije, ale rozhodně pije hodně vína.
No necesita compasión, pero sí el apoyo.
Nepotřebuje soucit, ale oporu.
Todo el problema del mundo es que los tontos y los fanáticos están siempre tan seguros de sí mismos, y los más sabios están tan lleno de dudas.
Celá potíž se světem je v tom, že šílenci a fanatici si jsou tak jisti sami sebou, kdežto ti moudřejší jsou tak plni pochybností.
Sí, tengo hambre.
Ano, mám hlad.
Sí, tengo sed.
Ano, mám žízeň.
Sí, soy Ana.
Ano, jsem Ana.

Citáty z filmových titulků

Sí, rubio. rubio platino.
Blond, platinová blond.
Ese trozo azul en el pelo es por sí solo suficiente para hacer que la gente te hable.
Té trochu modré ve vlasech je tak akorát, aby ti lidé něco řekli.
Chico que come demasiada pizza y bebe demasiada cerveza. Sí, ya lo he hecho.
Jí příliš pizzy a vypije hodně piva.
Sí, no me gusta esto en absoluto.
Vůbec se mi to nezdá.
Sí, porque lo molestamos. para que no se vaya a Australia.
Jo, protože ho žádáme, aby do Austrálie neodjížděl. Je velice podrážděný.
Enfermera. - Sí. - Póngale suero.
Sestro, podejte lék ke snížení horečky.
Mi hijo le va a proponer matrimonio. - a una chica con éste. - Sí.
Můj syn chce požádat dívku o ruku, a já chci pro něho vybrat ten nejkrásnější.
Sí, lo tengo todo.
Ano, mám je.
Sí, eres muy noble.
Nechápeš mě? Dobře oppa, jak myslíš.
Sí, parece una princesa.
Ano, vypadáš jako princezna.
Sí, sonríe.
To je dobrý, usmívej se.
Me volví loca. durante un minuto. Sí, debía estar loca.
Opravdu.. jsem byla šílená, ale.
Sí, Yune.
Jo, Yoone.
Sí, aquí fuera.
Jo, před chvíli stála před naším domem.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

De modo que, sí, podría decirse que existen factores fundamentales sólidos que respaldan el precio más elevado del oro de hoy, aunque es mucho más debatible si seguirán respaldando precios más altos en el futuro y, de ser así, hasta qué punto.
Takže ano, existují solidní základní ukazatele, které přijatelným způsobem podporují dnešní vyšší cenu zlata, ačkoliv je daleko spornější, zda a do jaké míry budou jeho vyšší cenu podporovat i do budoucna.
Se pensaba que los ciudadanos debían adquirir una mayor capacidad para valerse por sí mismos; los programas de asistencia social estatales estaban volviendo a todo el mundo blando y dependiente.
Panovalo přesvědčení, že občané se musí víc spoléhat sami na sebe a že vládní sociální programy je činí měkkými a závislými.
Segundo, donde sí consideren una armonización, podrían favorecer los estándares originales menos rigurosos, a menos que exista una evidencia creíble de que esto no respaldaría el objetivo regulatorio relevante.
A za druhé by v oblastech, kde uvažují o harmonizaci, mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů, nebudou-li existovat věrohodné důkazy, že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle.
Al poner límite a cualquier tendencia revanchista en Rusia acerca de las repúblicas bálticas, se logra que Europa sea un lugar más seguro y se ayuda a Rusia en sus esfuerzos por definirse a sí misma como un estado nacional y no un imperio.
Revanšistickým tendencím vůči Pobaltí byla v Rusku učiněna přítrž: Evropa se tak stala bezpečnějším místem a Rusku bylo pomoženo v jeho změnit se z impéria v národní stát.
En lo que se refiere al Partido Popular Europeo, para nosotros la economía no es un fin en sí mismo, sino algo que debe estar al servicio del pueblo.
Co se týče Evropské lidové strany, pro nás ekonomika není sama o sobě cílem, ale měla by sloužit lidem.
Hay quienes dicen que eso significaría una pérdida de influencia por parte de los países que opten por no integrarse más estrechamente, pero la influencia no es un fin en sí misma: es un medio para un fin.
Slýchám, že by to pro země, které se zdrží užší integrace, znamenalo jistou ztrátu vlivu. Avšak vliv sám není cílem - je prostředkem k dosažení cíle.
La cesación del estímulo es en sí misma contractiva.
Už samotné ukončení stimulu je kontrakční.
Naturalmente, los consejos fiscales por sí solos no son suficientes, por bien concebidos que estén.
Samozřejmě že samotné fiskální rady nestačí, ať už jsou koncipované třeba sebelépe.
Uno podría pensar que la gente está en condiciones de elegir por sí sola cuáles son las bombillas correctas.
Asi byste předpokládali, že si lidé dokážou pro sebe vybrat optimální žárovku nebo zářivku sami.
Sí puede, y mucho peor.
Ano, může, a to mnohem, mnohem víc.
Además de imponer exigencias y limitaciones a las minorías para unirse a la mayoría, la sociedad debe estar dispuesta a exigirse a sí misma un espacio para todos sus ciudadanos.
Kromě zavádění požadavků a donucování, aby se menšiny zařadily do hlavního proudu, společnost musí být ochotná po sobě samé žádat, aby vytvořila prostor pro všechny své občany.
En Francia, en contraste, el nombramiento de la conductora negra Audrey Pulvar fue una gran noticia en sí misma porque la mayoría de sus colegas son blancos.
Ve Francii naproti tomu bylo velkou novinkou už jen nasazení černošské moderátorky Audrey Pulvarové, neboť většina jejích francouzských kolegů jsou běloši.
Francia sí tiene programas de acción afirmativa, pero se ocupan de la pobreza, no de la etnicidad.
Francie programy afirmativní akce má, avšak jsou zaměřené na chudobu, nikoli na etnicitu.
Ese autorrespeto es fomentado por organizaciones e instituciones que igualmente pueden sostenerse por sí solas y aprovechar lo mejor de sus tradiciones culturales.
Tuto sebeúctu pěstují organizace a instituce, jež rovněž dokážou stát na vlastních nohou a staví na tom nejlepším ze svých kulturních tradic.