toy | ony | ton | Tory

Tony angličtina

snobský

Význam Tony význam

Co v angličtině znamená Tony?

Tony

A en given name, a short form of Anthony/Antony male given name

Tony

Any of the statuettes awarded by the American Theatre Wing.

tony

stylish, high-toned, upscale

tony

(archaic) A simpleton.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOdkud jste? | Where are you from?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým anglicky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Tony překlad

Jak z angličtiny přeložit Tony?

tony angličtina » čeština

snobský

Tony angličtina » čeština

Antonín Tonda Anton Antal

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Tony?

tony angličtina » angličtina

refined elegant

Tony angličtina » angličtina

Antony Anthony
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZločin | CrimeJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Tony příklady

Jak se v angličtině používá Tony?

Jednoduché věty

Tony did not know their names.
Tony neznal jejich jména.
Tony did not know their names.
Tony nevěděl, jak se jmenují.
I liked Tony.
Měla jsem ráda Tonyho.
I liked Tony.
Líbil se mi Tony.
I asked Tony a question.
Položil jsem Tonymu otázku.
Who likes Tony?
Kdo má rád Tonyho?
Who likes Tony?
Komu se líbí Tony?
She told Tony.
Řekla Tonymu.
Tony jogs every day.
Tony běhá každý den.

Citáty z filmových titulků

There's Tony Passa.
To je Tony Passa.
Come on, Tony. Wake up.
No tak, Tony, vzbuď se.
What's the matter, Tony, getting yellow?
Co se děje, Tony, jsi podělanej?
Open her up, Tony, this ain't no picnic.
Startuj, Tony, tohle není piknik.
What's the matter, Tony, losing your nerve?
Co je, Tony, máš nervy v kýblu?
And Tony, what about him?
A Tony, co je s ním?
Tony got nervous.
Znervózněl.
They won't know nothing unless they picked Tony up.
Nic nezjistěj, pokud nesebrali Tonyho.
Tony, I can't figure him.
S tím Tonym mi to nesedí.
What's the matter, Tony?
Co je, Tony?
Listen, Tony.
Tony, poslouchej.
Tony, where you going?
Tony, kam jdeš?
I found Tony, but it's too late.
Našel jsem Tonyho, ale už je pozdě.
Tony deserved a swell send-off.
Tony si zasloužil parádní rozlučku.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In Britain, where Prime Minister Tony Blair supported the US attitude entirely, the government introduced similar measures and even offered a new theory.
V Británii, kde ministerský předseda Tony Blair plně podpořil americký přístup, vláda zavedla podobná opatření, a dokonce předložila novou teorii.
British Prime Minister Tony Blair has declared that the two issues at the center of the G-8 Summit this July will be African poverty and global climate change.
Britský ministerský předseda Tony Blair prohlásil, že dvěma ústředními tématy červencového summitu G8 budou africká chudoba a globální změna klimatu.
Tony Blair is right to call on his rich-country colleagues to follow through on their unfulfilled promises.
Tony Blair má pravdu, když své kolegy z bohatých zemí vyzývá, aby dodrželi své nesplněné sliby.
Around the same time, an important commission on Africa will issue a report to United Kingdom Prime Minister Tony Blair.
Přibližně ve stejnou dobu významný výbor pro Afriku předá svou zprávu ministerskému předsedovi Velké Británie Tonymu Blairovi.
Critics of former British Prime Minister Tony Blair, for example, acknowledged that his ability to articulate a vision was one of his great strengths as a leader, but complained about his lack of attention to detail.
Například kritikové bývalého britského premiéra Tonyho Blaira uznávali, že jeho schopnost formulovat vizi patří k jeho nejsilnějším stránkám vůdce, ale žehrali na jeho malou pozornost k detailům.
Statements by Tony Blair, Jacques Chirac, Kofi Annan and others on the occasion of Arafat's death have been forceful in demanding a speedy and long overdue resolution of the conflict.
Výroky Tonyho Blaira, Jacquese Chiraka, Kofiho Annana a dalších při příležitosti Arafatova úmrtí přesvědčivě vyjádřily požadavek rychlého, už dlouho promeškávaného řešení sporu.
Tentunya masih ada penolakan, contohnya Perdana Menteri Australia Tony Abbott, yang menggantikan pajak karbon (carbon tax) dengan rencana memungut pajak dari warga negaranya untuk membayar pencemar agar mengurangi emisi.
Jistě, dodnes existují zatvrzelci typu australského premiéra Tonyho Abbotta, který nahradil uhlíkovou daň plánem zdanit občany země, aby platili znečišťovatelům za snížení emisí.
In Britain, by contrast, where the economy is strong and unemployment low, the main factor behind the collapse in the vote for the governing Labor Party has been anger with Tony Blair's determination to go to war in Iraq beside George Bush.
V Británii, kde je ekonomika silná a nezaměstnanost nízká, je naproti tomu hlavním faktorem propadu hlasů pro vládní Labouristickou stranu hněv na Tonyho Blaira za jeho odhodlání jít po boku George Bushe do války v Iráku.
This may be a reaction to the American-led war in Iraq; but Tony Blair will exclude it precisely for that reason, and a common European defense policy without Britain makes little sense.
Možná jde o reakci na Američany vedenou válku v Iráku; Tony Blair ji však právě z tohoto důvodu nepřipustí a společná obranná politika bez Británie nemá příliš velký smysl.
Tony Blair has promised a referendum on the new EU constitution, which he cannot possibly win.
Tony Blair slíbil vypsat o nové evropské ústavě referendum, které dost dobře nemůže vyhrát.
Tony Blair has achieved a remarkable third successive electoral victory.
Tony Blair dosáhl pozoruhodného třetího volebního vítězství v řadě.
When Tony Blair swept to power in 1997, he was widely welcomed throughout Europe as the most pro-European British Prime Minister since Edward Heath a quarter of a century earlier.
Když se Tony Blair v roce 1997 vyšvihl k moci, byl všeobecně napříč Evropou vítán jako nejproevropštější britský ministerský předseda od Edwarda Heathe z doby před čtvrtstoletím.
The Quartet's peacemaker, Tony Blair, is as unctuously nugatory as ever.
Mírotvorce tzv. blízkovýchodního kvartetu Tony Blair je jako obvykle vemlouvavý, ale zbytečný.
George W. Bush and Tony Blair have lost the popularity they enjoyed before the Iraq war, and Blair, together with French President Jacques Chirac, will soon leave the political scene.
Bush a Tony Blair ztratili popularitu, jíž požívali před iráckou válkou, a Blair společně s francouzským prezidentem Jacquesem Chirakem brzy opustí politickou scénu.

tony čeština

Příklady Tony anglicky v příkladech

Jak přeložit Tony do angličtiny?

Jednoduché věty

Tony neznal jejich jména.
Tony did not know their names.
Tony nevěděl, jak se jmenují.
Tony did not know their names.
Líbil se mi Tony.
I liked Tony.
Komu se líbí Tony?
Who likes Tony?
Tony běhá každý den.
Tony jogs every day.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDobrý den a na shledanou | Hello and good-byeTyhle věty potřebujete v angličtině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

To je Tony Passa.
There's Tony Passa.
No tak, Tony, vzbuď se.
Come on, Tony. Wake up.
Co se děje, Tony, jsi podělanej?
What's the matter, Tony, getting yellow?
Startuj, Tony, tohle není piknik.
Open her up, Tony, this ain't no picnic.
Co je, Tony, máš nervy v kýblu?
What's the matter, Tony, losing your nerve?
A Tony, co je s ním?
And Tony, what about him?
Co je, Tony?
What's the matter, Tony?
Tony, poslouchej.
Listen, Tony.
Hej, Tony!
Hey, TOW!
Tony, kam jdeš?
Tony, where you going?
Tony si zasloužil parádní rozlučku.
Tony deserved a swell send-off.
Tony vypadal, jako kdyby jen spal.
Tony looked like he was asleep.
Velká škoda, že tam nebude Tony.
Too bad Tony won't be there.
Tony Camonte, alias Gabe Rooney a Joe Black.
Tony Camonte. Aliases Gabe Rooney, Joe Black.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V Británii, kde ministerský předseda Tony Blair plně podpořil americký přístup, vláda zavedla podobná opatření, a dokonce předložila novou teorii.
In Britain, where Prime Minister Tony Blair supported the US attitude entirely, the government introduced similar measures and even offered a new theory.
Britský ministerský předseda Tony Blair prohlásil, že dvěma ústředními tématy červencového summitu G8 budou africká chudoba a globální změna klimatu.
British Prime Minister Tony Blair has declared that the two issues at the center of the G-8 Summit this July will be African poverty and global climate change.
Tony Blair má pravdu, když své kolegy z bohatých zemí vyzývá, aby dodrželi své nesplněné sliby.
Tony Blair is right to call on his rich-country colleagues to follow through on their unfulfilled promises.
Možná jde o reakci na Američany vedenou válku v Iráku; Tony Blair ji však právě z tohoto důvodu nepřipustí a společná obranná politika bez Británie nemá příliš velký smysl.
This may be a reaction to the American-led war in Iraq; but Tony Blair will exclude it precisely for that reason, and a common European defense policy without Britain makes little sense.
Tony Blair slíbil vypsat o nové evropské ústavě referendum, které dost dobře nemůže vyhrát.
Tony Blair has promised a referendum on the new EU constitution, which he cannot possibly win.
Tony Blair dosáhl pozoruhodného třetího volebního vítězství v řadě.
Tony Blair has achieved a remarkable third successive electoral victory.
Když se Tony Blair v roce 1997 vyšvihl k moci, byl všeobecně napříč Evropou vítán jako nejproevropštější britský ministerský předseda od Edwarda Heathe z doby před čtvrtstoletím.
When Tony Blair swept to power in 1997, he was widely welcomed throughout Europe as the most pro-European British Prime Minister since Edward Heath a quarter of a century earlier.
Mírotvorce tzv. blízkovýchodního kvartetu Tony Blair je jako obvykle vemlouvavý, ale zbytečný.
The Quartet's peacemaker, Tony Blair, is as unctuously nugatory as ever.
Bush a Tony Blair ztratili popularitu, jíž požívali před iráckou válkou, a Blair společně s francouzským prezidentem Jacquesem Chirakem brzy opustí politickou scénu.
George W. Bush and Tony Blair have lost the popularity they enjoyed before the Iraq war, and Blair, together with French President Jacques Chirac, will soon leave the political scene.
Jak se zdá, právě to si myslí francouzský prezident Nicholas Sarkozy a bývalý britský premiér Tony Blair.
So French President Nicholas Sarkozy and former British Prime Minister Tony Blair appear to think.
Pak je tu Tony Blair.
Then there's Tony Blair.
Přijdou později a budou záviset na tom, zda George Bush a Tony Blair budou schopni ospravedlnit svůj tvrdý útok na převážně bezbranné obyvatelstvo.
They will come later, and will depend on whether George Bush and Tony Blair can justify their onslaught on a largely defenseless population.
Tony Blair však ztratil jednoho ze svých nejvěrnějších kabinetních spojenců, Alana Milburna, který si upřímně přál trávit více času se svou rodinou.
But Tony Blair lost one of his best and most loyal cabinet friends, Alan Milburn, because he genuinely wanted to spend more time with his family.
Britský ministerský předseda Tony Blair se už nové konfrontační rétorice administrativy USA přizpůsobil.
British Prime Minister Tony Blair has already adapted to the US administration's new confrontational rhetoric.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...