arctic front angličtina

Význam arctic front význam

Co v angličtině znamená arctic front?

arctic front

southern boundary of the Arctic air mass

arctic front

A cold front of very cold arctic air advancing on somewhat less cold air.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady arctic front příklady

Jak se v angličtině používá arctic front?

Jednoduché věty

There is a bank in front of the station.
Naproti nádraží je banka.
There is a bank in front of the station.
Před nádražím je banka.
There is a bank in front of the hotel.
Před hotelem je jedna banka.
I have rather a busy afternoon in front of me.
Mám před sebou docela nabité odpoledne.
When he went out the front door, the bus was just coming around the corner.
Když vešel z hlavního vchodu, autobus právě přijížděl.
He sat in front of me.
Seděl přede mnou.
Two boys stood in front of me.
Přede mnou stáli dva chlapci.
In front of the train station there's a bank.
Před nádražím je banka.
Tom spent most days begging for money in front of tourist attractions.
Tom trávil většinu dní žebráním o peníze před turistickými atrakcemi.
She stood in front of the mirror.
Stála před zrcadlem.
I parked on the street in front of your house.
Zaparkoval jsem na ulici před tvým domem.
You're supposed to meet Tom in front of his hotel in about an hour.
Máš se s Tomem sejít asi za hodinu před jeho hotelem.
I have a sore back from sitting in front of the computer too many hours.
Bolí mě záda z toho, že sedím hodně hodin u počítače.
Tom is waiting in front of the restaurant.
Tom čeká před restaurací.

Příklady arctic front anglicky v příkladech

Jak přeložit arctic front do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Jsi na sever od ulice Front Street a vězení je nepříjemně přeplněné.
You're north of Front Street. and that jail's apt to be a little crowded.
Jsi severně od Front Street, že jo?
You're north of Front Street, aren't you?
Front De Boeufe, bojiště je teď vaše.
Front De Boeuf, the field is all yours.
Front De Boeuf, ty také.
Front De Boeuf, you too.
Front De Boeuf mu dělá hostitele, stejně jako já dělám hostitele tobě.
Front De Boeuf plays host to him, as I play host to you.
Jeho muži řádí na Front Street.
His men are hoo-hahing Front Street.
Chápu to, Nikolaji Fjodoroviči, jenže 5. tanková armáda patří ke Stepnímu frontu, ke Koněvovi. A Stepní front je záloha vrchního velitelství pro ofenzívu.
I know, but the 5th Tank Army is part of Konev's Steppe Front, and that Front is the General Staff's reserve intended for an offensive.
Stepní front byl zálohou hlavního velitelství.
The Steppe Front was the General Staff's reserve front.
To je jako drogy a revoluce a United front a kdo ví co.
It's like drugs and revolution and the united front and all.
Jde směrem na Front Street.
He's walking towards Front Street.
Jinak půjdeme všichni do Front a budeme šťastní, že jsme sehnali mýdlo.
Otherwise, people will continue waiting in line like lemmings.
Nosíš slipy s Y-front designem?
Do you wear Y-fronts?
He was in the trench in front of me when they got him.
He was in the trench in front of me when they got him.
I had the front part.
I don't know.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Boj proti změně klimatu je skutečně nutné vést napříč širokou škálou front.
Memang benar, perang melawan perubahan iklim harus dilakukan di berbagai bidang.
Hrozná daň, jíž si vybrala na nevinných životech Moskvanů, kteří si vyrazili do divadla, dokládá, že boj Ruska proti Čečencům je jednou z rozhodujících a ovšem krvavých front v globální válce proti terorismu.
The horrific death toll among innocent theater-going Muscovites confirms Russia's struggle against Chechen rebels as a distinct and bloody front in the global war on terrorism.
Za prvé s hlubokou tísní sledujeme zhroucení ekonomiky přímo před našima očima, včetně front na chleba a před bankami, jaké jsme neviděli od velké hospodářské krize.
First, we are deeply distressed to watch an economy collapse before our eyes, with bread lines and bank queues not seen since the Great Depression.
Lidé jsou vybuzení a stavějí se do front na nákup.
People are excited, and they are lining up to buy.
Evropské sociální demokracie tradičně preferují alokaci vzácného zboží a služeb, jako jsou koncerty a opery (financované obrovskými dotacemi, které mají udržet nízké ceny), spíše na základě front než na základě ochoty platit.
Traditionally, Europe's social democracies have preferred allocating scarce goods and services like concerts and operas by queues (financed by huge subsidies to keep prices low) rather than by willingness to pay.
Tisíce Argentinců na krizi ve své vlasti reagovaly tak, že se postavily do front před severoamerická a evropská velvyslanectví v naději, že získají víza a budou moci zemi opustit.
Indeed, thousands of Argentines reacted to the crisis by lining up at the embassies of North American and European countries in the hopes of obtaining a visa that would allow them to leave.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZnáme se | Knowing peopleJak mluvit anglicky o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »