Arctic fox angličtina

polární liška

Význam Arctic fox význam

Co v angličtině znamená Arctic fox?

Arctic fox

thickly-furred fox of Arctic regions; brownish in summer and white in winter
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyKočky a psi | Cats and dogsKdo si chce anglicky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Arctic fox překlad

Jak z angličtiny přeložit Arctic fox?

arctic fox angličtina » čeština

polární liška liška polární Vulpes Urocyon Alopex

Arctic fox angličtina » čeština

liška polární

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Arctic fox?

arctic fox angličtina » angličtina

white fox polar fox vulpes urocyon isatis foxes blue fox alopex Alopex lagopus

Arctic Fox angličtina » angličtina

White Fox Snow Fox Polar Fox
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Arctic fox příklady

Jak se v angličtině používá Arctic fox?

Jednoduché věty

A fox is a wild animal.
Liška je divoké zvíře.
That fox must have killed the hen.
Slepici určitě zabila tamta liška.
The hounds are in pursuit of the fox.
Psi se ženou za liškou.
The quick brown fox may as well go fuck the lazy dog.
Rychlá hnědá liška klidně může jít ošukat líného psa.
I saw a wolf, a fox and a rabbit.
Viděl jsem vlka, lišku a králíka.
Tom found an abandoned young fox and adopted it.
Tom našel opuštěné liščí mládě a ujal se ho.
Tom found abandoned fox cubs in the forest.
Tom našel v lese opuštěná liščata.

Příklady Arctic fox anglicky v příkladech

Jak přeložit Arctic fox do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Howard Fox, Bobby Dorfman. Howard už dvakrát vyhrál Cenu Akademie.
You know. it's strange about you.
Je v 6FOX4.
He's in 6FOX4.
San Diego volá majora Blakea v 6FOX4.
San Diego, calling Lieutenant Commander Blake in 6FOX4.
Tady Blake v 6FOX4.
This is Blake in 6FOX4.
Pane Jonesi, nerad vás ruším u jídla, ale až dojíte, tak navážete spojení s oddílem Fox.
Mr. Jones, I hate to interrupt your meal hour but when you finish feeding your face, I want you to run a line up to Fox Company.
Oddíl Fox? Ano, pane.
Fox Company?
Oddíl Fox.
Fox Company.
Oddíl Fox, plukovníku Huxley.
Fox Company, Colonel Huxley.
Jdu k oddílu Fox. Macu!
I'm going over to Fox Company.
Námořník Fox má dokonce něco jako porodní bolesti!
Seaman Fox is even having sympathetic labor pains.
Jo, byli jsme ve Flying Fox, a bylo to něco!
Yes, we went to Flying Fox, and oh, dear!
Smirre Fox!
Smirre Fox!
Jestli jsou všichni jako Smirre Fox, tak to asi nebude snadné.
If they're all like Smirre Fox, it probably won't be easy.
Smirre Fox tam může být také.
Smirre Fox may also be present.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Fox řekl, že je ochoten prolomit stará mexická tabu, ale Bushova administrativa ho v tom nikdy nevzala za slovo.
Fox has said that he is willing to break with old Mexican taboos, but the Bush administration has never taken him up on it.
To je nešťastné, protože Fox nebude po ruce navěky.
That is unfortunate, because Fox will not be around forever.
Mexický prezident Vincente Fox bude u moci až do roku 2006.
Mexico's President Vincente Fox will govern through 2006.
Čtyři dny nato nejvyšší mexický soud pro otázky voleb prohlásil, že se Fox do voleb nevhodně vměšoval, ale znovu jednoznačně potvrdil Calderónovo vítězství.
Four days later, Mexico highest electoral court ruled that Fox had improperly interfered in the election but unanimously reaffirmed Calderon's victory.
Teď však přijde ona potíž: nastupující prezident Vincente Fox brzy zjistí, že první zdání klame.
Now comes the hard part. Incoming President Vicente Fox will soon discover that you make a first impression only once.
Pokud nepředloží soubor jasných politických strategií dříve, než zasedne k jednacímu stolu, prezident Fox brzy zjistí, že jeho moc a mandát jsou mu na nic.
Unless he stakes out a set of clear policies before he comes to the bargaining table, Mr Fox will find his powers and his mandate eroded in no time.
Nový prezident Fox si musí pravidla této nové hry velmi dobře osvojit. Vzhledem k demokratickému uspořádání sil v mexickém parlamentu musí být zároveň obratnější v domácí politice, než kdy byla PRI.
That is the new game President-elect Fox must play, just as he must be more skilled at domestic politics than the PRI ever was, because of the democratic divisions in Mexico's congress.
Prezident Fox má dva dobré důvody, proč zaujmout pevné postavení na měnové frontě, které skoncuje s nejistotami a přinese s sebou snížení úrokových sazeb a hodnoty kapitálu.
These are two good reasons for Mr Fox to stake out a powerful position on the currency front that does away with uncertainties and offers a genuine free lunch in the form of a collapse of interest rates and the cost of capital.
Když však Fox letos v létě porazil kandidáta strany PRI, stali se Mexičané díky poctivému sčítání hlasů svědky pokojného přechodu moci do nových rukou.
Yet when Fox defeated the PRI candidate this summer, Mexicans were treated to a peaceful transition of power based on an honest count at the ballot box.
S demokratickou transformací a ekonomikou připravenou růst na základě vnitřních investic do Mexika a s rozmachem exportu do USA za zády prezident Fox přejímá moc v okamžiku obrovských nadějí.
With a democratic transition and an economy primed for growth on the basis of inward investments into Mexico and an export boom to the US, President Fox assumes power at a time of great promise.
Fox svému slibu dostál i výběrem svých ministrů.
Fox lived up to this promise with his choice of cabinet ministers.
Prezident Fox jako první uzná, že NAFTA je jen malou částí úspěchu.
President Fox will be the first to acknowledge that NAFTA is just part of the story.
Přesně to platí o vlajkové lodi News Corporation ve Spojených státech, totiž o televizi Fox News, jejímž poznávacím znamením se stalo neúnavné šíření pravicové ideologie.
This is News Corporation's main face in the US, in the form of Fox News, whose hallmark has been relentless propagation of right-wing ideology.
Zatímco politická propaganda byla kdysi doménou vlád a politických stran, Fox News je oficiálně na obojím nezávislá - ve skutečnosti však v drtivé většině případů slouží zájmům americké Republikánské strany.
Whereas political propaganda had once been the domain of governments and political parties, Fox News is formally independent of both - though itoverwhelmingly serves the interests of America's Republican Party.

Možná hledáte...

Arctic | fox
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »