lorry | tarry | parry | marry

Larry angličtina

Vavřinec

Význam Larry význam

Co v angličtině znamená Larry?

Larry

diminutive of Laurence

Larry

(fandom slang) The real-person ship of Louis Tomlinson and Harry Styles of the band One Direction.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Larry překlad

Jak z angličtiny přeložit Larry?

Larry angličtina » čeština

Vavřinec

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Larry?

larry angličtina » angličtina

barney truck ram mule lorry groundhog donkey bullfrog

Larry angličtina » angličtina

Lawrence Laurence
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPeníze | MoneyPatnáct vět o penězích, bez kterých se v angličtině neobejdete.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Larry příklady

Jak se v angličtině používá Larry?

Citáty z filmových titulků

Larry's not big on cellphones.
Larry není na mobily.
Larry doesn't have time for a lot of people, but his big sister's one of them.
Larry nemá čas na spoustu lidí, ale pro sestru má.
Larry. They found a donor.
Larry, našli dárce.
Hey, Larry.
Zdravím, Larry.
Larry, I think you have a chance to heal the world today in the simplest, most pure kind of way.
Myslím, že dnes máte šanci léčit svět. Tím nejjednodušším, nejčistším způsobem.
Larry put us behind schedule.
Larry nás zdržel.
I have to go check in on Larry, make sure he's all right.
Musím za Larrym, zda je v pořádku.
Larry, give me one of those empty jars.
Larry, dej mi tu prázdnou sklenici.
They got Limpy Larry.
Dostali Pajdu Larryho.
My Larry.
Můj Larry.
Larry got what he asked for. I warned him.
Larry dostal, co si zasloužil. Varoval jsem ho.
My Larry was a good boy.
Můj Larry byl hodný chlapec.
Mrs. Dalton will be pleased to see some of Larry's nicer friends.
Aspoň paní Daltonová pozná nějaké Larryho slušnější přátele.
Larry Renault.
Larry Renault.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

The big bailout strategies, associated with the Clinton-era IMF of Michel Camdessus, Stanley Fischer, Larry Summers, and Robert Rubin, failed abysmally.
Strategie pomoci v nouzi v podobě vysokých dolarových částek, jež je svázána s clintonovskou érou Mezinárodního měnového fondu Michela Camdessuse, Stanleyho Fischera, Larryho Summerse a Roberta Rubina, dopadla prachšpatně.
But some observers, such as Nobel Laureate Paul Krugman and former US Treasury Secretary Larry Summers, continue to doubt whether QE can really be effective.
Někteří pozorovatelé, například laureát Nobelovy ceny Paul Krugman a bývalý ministr financí USA Larry Summers, nadále pochybují, zda QE skutečně může být účinné.
The first, the Secular Stagnation Hypothesis, has been proposed by Larry Summers.
První, hypotézu sekulární stagnace, předložil Larry Summers.
A number of thoughtful observers - like Citigroup's Robert Rubin, Harvard's Larry Summers, and The Financial Times's Martin Wolf - have expressed puzzlement in recent months about financial markets' perceptions of risk.
Řada přemýšlivých pozorovatelů - jako Robert Rubin ze Citigroup, Larry Summers z Harvardu a Martin Wolf z Financial Times - vyjádřila v nedávných měsících rozpaky nad tím, jak finanční trhy pohlížejí na riziko.
As we learned from the case of Larry Summers at Harvard, relationships inside institutions (not just with donors and funders) matter.
Jak jsme se dozvěděli z případu Larryho Summerse v Harvardu, záleží nejen na vztazích s dárci a poskytovateli financí, ale také na vztazích uvnitř institucí.
So our co-founders Larry Page and Sergey Brin - like all other successful inventors - kept iterating.
A tak naši spoluzakladatelé Larry Page a Sergey Brin - podobně jako jiní úspěšní vynálezci - zkoušeli dál.
Starting with demand, Larry Summers, the Harvard economist and senior US official under Presidents Bill Clinton and Barack Obama, recently proposed that advanced economies have found themselves in the grip of secular stagnation.
Začneme-li u poptávky, pak Larry Summers, ekonom Harvardovy univerzity a vysoce postavený americký představitel v administrativách Billa Clintona a Baracka Obamy, nedávno naznačil, že se rozvinuté ekonomiky ocitly v sevření sekulární stagnace.
Brad Delong and Larry Summers have argued that in a repressed economy, short-term increases in borrowing can pay for themselves, even if the expenditures do not directly increase long-run potential.
Brad Delong a Larry Summers tvrdí, že v potlačované ekonomice se krátkodobé zvýšení půjček může vyplatit, i když výdaje přímo nezvyšují dlouhodobý potenciál.
His chief economic adviser, Larry Summers, has also been vocal of late on globalization's adverse impact on workers.
Jeho hlavní poradce pro ekonomiku Larry Summers také poslední dobou hlasitě poukazuje na negativní dopady globalizace na pracující.
The US Treasury under Robert Rubin and Larry Summers was unafraid to join the IMF in betting the store on Mexico, Thailand, Korea, and Brazil when they thought the odds were favorable.
Americké ministerstvo financí se pod Robertem Rubinem a Larrym Summersem neobávalo vsadit společně s MMF na Mexiko, Thajsko, Koreu a Brazílii, neboť se domnívalo, že vyhlídky jsou příznivé.
Obama has thus positioned himself to the right not only of Joseph Stiglitz, Simon Johnson, and Paul Krugman, but also of his advisers Paul Volcker and Larry Summers.
Obama se tak postavil napravo nejen od Josepha Stiglitze, Simona Johnsona a Paula Krugmana, ale i od svých poradců Paula Volckera a Larryho Summerse.
I stayed silent when the paper's popular cartoonist (Larry Feign) was unjustly dismissed, and remained silent even after its best satirical writer (Nury Vittachi) was sacked.
Byl jsem zticha, když byl z mých novin nespravedlivě propuštěn populární karikaturista Larry Feign, a byl jsem pořád zticha, když vyhazov dostal nejlepší satirik našich novin Nury Vitachi.
Some famous macroeconomists, including Larry Summers, the current chief economic thinker of the Obama administration, have tried to play down the role of financial-sector instability in causing depressions.
Někteří proslulí makroekonomové, včetně Larryho Summerse, současného hlavního ekonomického mozku Obamovy vlády, se snaží podíl nestability finančního sektoru na vzniku depresí bagatelizovat.
That means trusting economists like Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhart, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard, and their peers.
Je na místě důvěřovat ekonomům, jako jsou Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhartová, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard a jejich kolegové.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »

Larry čeština

Překlad Larry anglicky

Jak se anglicky řekne Larry?

Larry čeština » angličtina

Evan

Příklady Larry anglicky v příkladech

Jak přeložit Larry do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Larry není na mobily.
Larry's not big on cellphones.
Larry nemá čas na spoustu lidí, ale pro sestru má.
Larry doesn't have time for a lot of people, but his big sister's one of them.
Larry, našli dárce.
Larry. They found a donor.
Zdravím, Larry.
Hey, Larry.
Larry nás zdržel.
Larry put us behind schedule.
Larry, dej mi tu prázdnou sklenici.
Larry, give me one of those empty jars.
Můj Larry.
My Larry.
Larry dostal, co si zasloužil. Varoval jsem ho.
Larry got what he asked for. I warned him.
Můj Larry byl hodný chlapec.
My Larry was a good boy.
Larry Renault.
Larry Renault.
Larry, prosím. Bude to taková sranda.
Larry, please. lt will be such fun.
Až na to, dnes při Večeru Matky. Chci tě vidět ve vrcholné formě. Larry, ne.
Except, at Mother's tonight. I want them to see you at your best.
Larry, jak můžeš?
Larry, how can you?
Larry, uklidni se.
Larry, make sense.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyUniverzální odpovědi | Universal answersPatnáct způsobů, jak se v angličtině vykroutit z jakékoliv nepříjemné konverzace.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Někteří pozorovatelé, například laureát Nobelovy ceny Paul Krugman a bývalý ministr financí USA Larry Summers, nadále pochybují, zda QE skutečně může být účinné.
But some observers, such as Nobel Laureate Paul Krugman and former US Treasury Secretary Larry Summers, continue to doubt whether QE can really be effective.
První, hypotézu sekulární stagnace, předložil Larry Summers.
The first, the Secular Stagnation Hypothesis, has been proposed by Larry Summers.
Řada přemýšlivých pozorovatelů - jako Robert Rubin ze Citigroup, Larry Summers z Harvardu a Martin Wolf z Financial Times - vyjádřila v nedávných měsících rozpaky nad tím, jak finanční trhy pohlížejí na riziko.
A number of thoughtful observers - like Citigroup's Robert Rubin, Harvard's Larry Summers, and The Financial Times's Martin Wolf - have expressed puzzlement in recent months about financial markets' perceptions of risk.
A tak naši spoluzakladatelé Larry Page a Sergey Brin - podobně jako jiní úspěšní vynálezci - zkoušeli dál.
So our co-founders Larry Page and Sergey Brin - like all other successful inventors - kept iterating.
Začneme-li u poptávky, pak Larry Summers, ekonom Harvardovy univerzity a vysoce postavený americký představitel v administrativách Billa Clintona a Baracka Obamy, nedávno naznačil, že se rozvinuté ekonomiky ocitly v sevření sekulární stagnace.
Starting with demand, Larry Summers, the Harvard economist and senior US official under Presidents Bill Clinton and Barack Obama, recently proposed that advanced economies have found themselves in the grip of secular stagnation.
Brad Delong a Larry Summers tvrdí, že v potlačované ekonomice se krátkodobé zvýšení půjček může vyplatit, i když výdaje přímo nezvyšují dlouhodobý potenciál.
Brad Delong and Larry Summers have argued that in a repressed economy, short-term increases in borrowing can pay for themselves, even if the expenditures do not directly increase long-run potential.
Jeho hlavní poradce pro ekonomiku Larry Summers také poslední dobou hlasitě poukazuje na negativní dopady globalizace na pracující.
His chief economic adviser, Larry Summers, has also been vocal of late on globalization's adverse impact on workers.
Byl jsem zticha, když byl z mých novin nespravedlivě propuštěn populární karikaturista Larry Feign, a byl jsem pořád zticha, když vyhazov dostal nejlepší satirik našich novin Nury Vitachi.
I stayed silent when the paper's popular cartoonist (Larry Feign) was unjustly dismissed, and remained silent even after its best satirical writer (Nury Vittachi) was sacked.
Je na místě důvěřovat ekonomům, jako jsou Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhartová, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard a jejich kolegové.
That means trusting economists like Paul Krugman, Paul Romer, Gary Gorton, Carmen Reinhart, Ken Rogoff, Raghuram Rajan, Larry Summers, Barry Eichengreen, Olivier Blanchard, and their peers.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »