Roy | Roxy | Ross | Rory

rosy angličtina

růžový

Význam rosy význam

Co v angličtině znamená rosy?

rosy

(= blushful) of blush color blushful mists (= rose-colored) reflecting optimism a rosy future looked at the world through rose-colored glasses (= flushed) having the pinkish flush of health (= fortunate) presaging good fortune she made a fortunate decision to go to medical school rosy predictions
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Překlad rosy překlad

Jak z angličtiny přeložit rosy?

rosy angličtina » čeština

růžový

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako rosy?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyZdvořilost | Being politeTyhle věty v angličtině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Příklady rosy příklady

Jak se v angličtině používá rosy?

Citáty z filmových titulků

I kiss the tips of your rosy fingers.
Líbám konečky vašich prstů.
Speech. My good, good friends, if I could only tell you. how rosy-hued everything seems to me tonight.
Vážení přátelé, kéž bych uměla popsat, jak růžové. se mi dnes večer všechno zdá.
As a matter of fact, with the - with conditions as they are now, my chances of becoming a judge are very rosy.
Abych řekl pravdu, jak se věci mají, mám teď vyhlídky stát se soudcem.
Oh yes, then I was a rosy-cheeked, curly-haired boy, when I timidly fell in love with Comtesse Aranka.
Prášil: Jo, tenkrát jsem byl růžolící, kučeravý boy, když jsem se nesměle zamiloval do komtesy Aranky.
Everything is rosy.
Všechno je v pořádku.
Here we are, collecting barnacles on this miserable island. While his nibs plays ring-around-the-rosy with Peter Pan.
Zatímco tady na tom ostrově sbíráme kraby. kreslí si kroužky kolem Petra Pana.
Where do I fit into this rosy picture?
Která z těch radostných variant se ke mně hodí?
You have rosy cheeks, that's all.
Máš narůžovělé tváře, toť vše.
Enough of this Ring Around the Rosy.
Už mám dost toho běhání dokola.
The first west of the rosy buttes.
První západně od růžových vrchů.
I'm all rosy.
Celá jenom tvoje.
Do you understand, Rosy?
Rozumíš, Rosy?
You're beginning to understand, huh, Rosy?
Začínáš chápat, hm, Rosy?
Do you hear me, Rosy?
Slyšela jsi mě, Rosy?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

To anyone with decent eyesight, it was clear that the rosy budget projections of two years ago were nonsense.
Každému, kdo má oči v pořádku, muselo být jasné, že růžové rozpočtové výhledy z před dvou let byly nesmysl.
Some hold a rosy view of the simpler, supposedly more placid lives of tribal hunter-gatherers relative to our own.
Někteří se dívají na životy kmenových lovců a sběračů přes růžové brýle a pokládají je za prostší a mírumilovnější.
There are inherent conflicts of interest: owners and managers have a natural incentive to present a picture as rosy as possible.
Existují inherentní střety zájmů: vlastníci a manažeři mají přirozený pud předkládat co nejrůžovějsí obrázek o své firmě.
And while the story is good on transposition, it is less rosy when it comes to how things are working on the ground.
A zatímco bilance přejímání vyznívá dobře, pokud jde o faktický stav věci, jsou vyhlídky méně růžové.
Indeed, all the finance ministers who censured Ireland would like to face the same rosy economic data the Irish finance minister does.
Všichni ministři financí, kteří Irsko pokárali, by rádi na svém stole viděli stejná růžová čísla jako jejich irský kolega.
Viewed through the rosy spectacles of nation-statehood, this may look like corruption.
Řeklo by se korupce, viděno růžovými brýlemi tradičního západního státu.
His disclosures have elicited public outrage and sharp rebukes from close US allies like Germany, upending rosy assumptions about how free and secure the Internet and telecommunications networks really are.
Jeho odhalení vyvolala veřejné pobouření a ostré výtky blízkých spojenců USA, jako je Německo, a obrátila vzhůru nohama naše růžové předpoklady, jak svobodný a bezpečný je internet a telekomunikační sítě.
Unfortunately, it is more likely that investors' outlook is excessively rosy.
Pravděpodobnější ale bohužel je, že pohled investorů je zabarven až příliš dorůžova.
But recent events do not carry such a rosy interpretation.
Nedávné události ale takto růžový výklad neposkytují.
All of this will work out fine if the rosy scenarios continue.
Pokud by měly optimistické scénáře pokračování, vše by mohlo fungovat bezvadně.
Solidarity among members is not just something we talk about when the future looks bright and rosy.
Solidarita mezi členy není jen pojmem, o kterém se bavíme, když se zdá budoucnost zářivá a růžová.
Since everyone carries some adverse genes, there is no clear line between selecting against a child with above-average risks of contracting a disease and selecting for a child with unusually rosy health prospects.
Vzhledem k tomu, že si každý nese nějaké nepříznivé geny, neexistuje jasná hranice mezi rozhodnutím proti dítěti s nadprůměrným rizikem přenosu nemoci a rozhodnutím pro dítě s mimořádně růžovými zdravotními vyhlídkami.
This is the rosy scenario.
To je růžový scénář.
Indeed, few governments have submitted remotely realistic budget projections, typically relying on overly rosy economic scenarios.
Ostatně jen nemnoho vlád předložilo alespoň vzdáleně realistické rozpočtové prognózy a obvykle si malují příliš růžové scénáře.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNeboj se! | Don't be afraid!Patnáct anglických vět na téma strach a obavy.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...