imparare italština

učit se

Význam imparare význam

Co v italštině znamená imparare?

imparare

acquisire sapienza attraverso la conoscenza, studiando, con l'esperienza ovvero anche empiricamente, con intuizione e deduzione, osservando attorno a sé, tramite introspezione interiore e/o meditazione, grazie all'insegnamento, alla "pratica" o all'esercizio  si deve imparare a studiare (per estensione) apprendere qualcosa da uno o più individui, talvolta con fatica e/o con facilità  i bambini imparano molto rapidamente (raro) seguire un'attività specifica con disciplina (per estensione) rinnovare continuamente e consapevolmente educazione e cultura (familiare) essere aggiornati, aggiornarsi (spregiativo) rendersi conto di essere in difetto subendo una sonante, in genere ingiusta talvolta violenta, vendetta punitiva  "Così... impari!!" apprendere qualcosa

Překlad imparare překlad

Jak z italštiny přeložit imparare?

Příklady imparare příklady

Jak se v italštině používá imparare?

Jednoduché věty

Il libro più importante per imparare una lingua è, naturalmente, un dizionario.
Nejdůležitější knihou pro učení jazyka je přirozeně slovník.
Dovresti imparare dal suo esempio.
Měl by ses učit z jeho příkladu.

Citáty z filmových titulků

Certo che voglio fare un altro duetto, ma prima devo guarire e imparare qualche mossa di sottomissione.
Chci další duet, ale napřed se musím vyhojit a naučit se lehčí chvaty.
Ci mette più tempo, ma. deve imparare a farlo.
Bude jí to trvat déle, ale musí se to naučit.
E' un'occasione per esercitarci a parlare in pubblico e per imparare nuove cose.
Je to příležitost procvičit si své veřejné vystupování a dozvědět se něco nového.
Non si può imparare. Ci si nasce.
Není to něco, co se naučíš, s tím se narodíš.
Questo fratello deve imparare a pensare.
Ten kluk se musí naučit přemýšlet.
Quando per strada incontri delle cagnette che non sono delle bassotte, devi imparare a controllarti.
Když potkáš na ulici dámy, které nejsou jezevčice, musíš se trochu ovládat.
Dovrei imparare a ballare.
Měl bych se naučit tancovat.
Dovrebbe imparare finché il tempo lo permette.
Ano, měl byste se to naučit co nejdřív.
Se riuscissi a imparare quei passi sarei tranquilla.
Mně by to nevadilo, jen kdybych se už naučila ty figury.
Dovreste imparare a controllare i vostri sentimenti paterni. E a non lasciare cadere niente per terra.
Měl byste se naučit ovládat své otcovské city...a nevzrušovat se.
Dovresti imparare a dosarli.
Musíš se naučit je zastavovat.
Piegati! Devi imparare l'obbedienza.
Předkloň se a uč se poslušnosti.
Dovrebbero imparare alla scuola di polizia da dove arrivano i pomodori.
Copak je ve škoIe neučej, odkud se bere rajče?
Avete molto da imparare.
Musíte se hodně učit.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Diretto da un studioso di letteratura e da un astronomo, questo nuovo college residenziale si propone di abbattere i confini interdisciplinari e di consentire agli studenti di imparare l'uno dall'altro.
V jejím čele stojí literární vědec a astronom a jejím cílem je bořit mezioborové hranice a umožnit studentům, aby se učili jeden od druhého.
Questa è una lezione che la Cina ha bisogno di imparare molto più rapidamente di quanto alcuni membri della sua élite radicata troveranno confortevole.
Čína si toto ponaučení musí vzít k srdci mnohem rychleji, než bude některým členům tamních etablovaných elit milé.
Il settore postale, ad esempio, potrebbe imparare un'importante lezione da compagnie aeree e ferroviarie, agenzie di viaggio e alberghi, che aumentano i prezzi nei periodi in cui la domanda è più elevata.
Například poštovní průmysl by si mohl vzít ponaučení z leteckých společností, železnic, cestovních agentur a hotelů, které během období s vysokou poptávkou bez výjimky zvyšují ceny.
Chissà, forse le banche di sviluppo esistenti potranno imparare qualcosa.
A kdo ví, třeba se stávající rozvojové banky také něco přiučí.
Una lezione da imparare dall'esperienza tedesca è che le modifiche improvvise della regolamentazione possono creare una serie di picchi e valli nella domanda che di certo non aiutano un'industria ancora emergente.
Německá zkušenost přinesla mimo jiné ponaučení, že náhlé změny regulace mohou vytvářet špičky a sedla v poptávce, které stále se formujícímu trhu neprospívají.
BERKELEY - Quando, nel 1835, Alexis de Tocqueville, politico e filosofo morale francese, pubblicò il primo volume della sua Democracy in America, lo fece perché pensava che la Francia si trovasse in grossi guai e potesse imparare molto dall'America.
BERKELEY - Když francouzský politik a filozof morálky Alexis de Tocqueville vydal v roce 1835 první díl svého spisu Demokracie v Americe, učinil tak proto, že se Francie nacházela podle jeho názoru ve velkých problémech a měla se od Ameriky mnoho co učit.
Altri paesi in via di sviluppo di fronte a sfide simili al trattenimento degli operatori sanitari potrebbero imparare dall'esperienza ugandese.
Další rozvojové země čelící podobným problémům s udržením zdravotníků by se mohly z ugandských zkušeností poučit.
L'impegno del Giappone è importante non solo per gli aiuti economici e il sostegno morale che offre, ma anche perché l'Africa può imparare qualcosa dall'esperienza di sviluppo dell'Asia orientale.
Japonské angažmá je obzvláště důležité nejen kvůli penězům a morální podpoře, ale i proto, že se Afrika může poučit z rozvojových zkušeností východní Asie.
Deve imparare ad agire come un paese egemone benevolo.
Musí se naučit vystupovat jako laskavý hegemon.
Abbiamo avuto la possibilità di imparare qualcosa sulla stupidità e l'inutilità di una violenza organizzata e collettiva.
Měli jsme příležitost přiučit se něco o hlouposti a nesmyslnosti organizovaného hromadného násilí.
Un'abbondante offerta di lavoratori che sono stati adeguatamente formati e possono continuare a imparare incentiva la fiducia degli investitori e quindi la crescita dei posti di lavoro.
Dostatečná nabídka zaměstnanců, kteří jsou odpovídajícím způsobem vyškolení a dokážou se dále učit, zvyšuje důvěru investorů, a tím i růst pracovních míst.
In breve, i governi dovrebbero imparare a pianificare, sebbene anche questo concetto vada contro le principali teorie degli economisti di oggi.
Sečteno a podtrženo se vlády musí naučit myslet dopředu. Také to jde proti hlavnímu ekonomickému proudu.
Le persone possono scambiare le loro capacità, imparare le une dalle altre, e commerciare.
Lidé si mohou vyměňovat znalosti, navzájem se učit a obchodovat.
Qualcuno ha detto che solo i barbieri imparano sulla testa degli altri, ma alcuni paesi sembrano davvero incapaci d'imparare dalla propria esperienza.
Říká se, že na cizích hlavách se učí jen holiči, avšak některé státy jako by se skutečně nedokázaly poučit z vlastních zkušeností.

Možná hledáte...