imparato italština

vzdělaný, učený, poučený

Význam imparato význam

Co v italštině znamená imparato?

imparato

(regionale), (scherzoso) colto

Překlad imparato překlad

Jak z italštiny přeložit imparato?

imparato italština » čeština

vzdělaný učený poučený moudrý

Příklady imparato příklady

Jak se v italštině používá imparato?

Citáty z filmových titulků

Beh, durante i miei viaggi ho imparato che ogni citta', piccola o grande che sia, nasconde dei tesori.
Za mé cesty jsem se naučil, že všechna města, nehledě na velikost mají skrytý klenot.
Ramona si è rivelata senza scrupoli, ma ha imparato la lezione.
Z Ramony se vyklubal bezohledný žralok, ale vrátilo se jí to.
Dove avete imparato a cucinare così?
Kde jste se naučil takhle vařit? Já nevím.
Mentre lavoravo per Lauren, non ho imparato solo a rispondere al telefono e fissare riunioni.
Během té doby u Lauren, jsem se naučila více než jen zvedat telefony a plánovat setkání.
Ho imparato a chiedere cio' che voglio e di cui ho bisogno.
Naučila jsem se bojovat za to, co chci.
Jane, decisa a diventare la giornalista femminista migliore del mondo, ha imparato cosa significa superare i confini e rivelare troppo di se stessi.
Jane, odhodlaná být světovou feministickou autorkou se naučila, co to znamená překročit hranice a odhalit sebe sama.
Cosi' ho imparato a ridere della maggior parte delle cose, perche' fa troppo male fare qualsiasi altra cosa.
Většinu jsem se naučila přejít smíchem, protože cokoli jinýho by moc bolelo.
Permetta che prepari io stesso una bevanda che ho imparato a Padova.
Dovolte, abych sám namíchal malý drink, jež jsem se naučil v Padově!
Tutto quello che avete imparato va dimenticato! Capito?
Zapomenout vše, co jste se naučili!
Pensavo che ormai il mondo l'avesse imparato.
Tak dlouho, že jsem myslel, že se z toho celý svět už poučil.
Per i giovani sono un codardo perché gli ho detto. che abbiamo imparato che la morte è più forte del dovere di patria.
Študáci řekli, že jsem zbabělec, protože jsem jim řekl, že smrt je silnější než povinnost sloužit vlasti.
E ora, signori, vediamo un po' se avete imparato qualcosa.
Pánové, podíváme se, čemu jste se ještě naučili.
Non avete mai imparato un lavoro onesto, maiali!
Mohli byste znát řemeslo, pracovat.
Sono vecchio. e ho imparato che senza gli altri non si combina molto.
Jsem starší. a naucil jsem se, že bez prátel toho moc nedokážeš.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

In quei due lunghi giorni a Reykjavik ho imparato che le trattative sul disarmo possono essere costruttive tanto quanto ardue.
Během oněch dlouhých dní v Reykjavíku jsem poznal, že rozhovory o odzbrojení mohou být stejně konstruktivní jako svízelné.
Per farlo, dovrebbe ricorrere ad un aumento delle tasse e purtroppo, come ha imparato George H. W. Bush nel 1992, non è un buon modo per essere rieletto.
W. Bush - cesta ke znovuzvolení nevede.
Infine, ho imparato che tenere un record e misurare i risultati in modo meticoloso è essenziale per raggiungere sempre più bambini.
A konečně jsem se naučila, že klíčovým předpokladem pomoci většímu počtu dětí je také pečlivé vedení záznamů a měření výsledků.
Un tempo, questi contratti venivano applicati con la forza delle armi - Messico, Venezuela, Egitto e una serie di altri paesi lo hanno imparato a caro prezzo nel XIX e all'inizio del XX secolo.
Čas od času se dlužní smlouvy vymáhaly ozbrojenou intervencí - za tuto zkušenost v devatenáctém a počátkem dvacátého století draze zaplatily Mexiko, Venezuela, Egypt a řada dalších zemí.
Ma, come i mercati hanno imparato a far fronte ad una politica monetaria meno accomodante, ci potrebbe essere un importante aspetto positivo, che la maggior parte della gente ha ignorato.
Zatímco se však trhy učí, jak se vyrovnat s méně vstřícnou měnovou politikou, zmíněný krok může mít i významnou světlou stránku, kterou většina lidí ignoruje.
Il debito è il punto di forza del creditore e, come la Grecia ha imparato soffrendo, un debito insostenibile trasforma il creditore in un moderno Leviatano.
Dluh znamená moc věřitele, a jak se Řecko drsným způsobem přesvědčilo, neudržitelný dluh mění věřitele v leviatana.
Tuttavia ciò che è anche più sorprendente è che i leader europei non hanno neanche imparato la lezione.
Ještě překvapivější však je, že se evropští představitelé ani nepoučili.
Da lui ho imparato ad affrontare di petto la realtà più dura, anziché accettarla passivamente, e da ciò è scaturita l'idea.
Učil mě, že se mám s drsnou realitou spíše popasovat, než se jí pasivně podrobovat. A to mi vnuklo nápad.
Mercati interni in rapida crescita sono stati il trampolino di lancio per le aziende dei mercati emergenti competitive su scala globale in parte perché esse hanno imparato a competere a livelli molto diversi di reddito.
Rychle rostoucí trhy jsou odrazovým můstkem pro celosvětově konkurenčně schopné společnosti se sídlem na rozvíjejících se trzích zčásti proto, že se tyto firmy naučily soupeřit za velice odlišných výší příjmů.
NEW HAVEN - Se abbiamo imparato qualcosa dal picco della crisi finanziaria globale nel 2008, è che prevenirne un'altra è un'impresa più dura di quanto previsto da molti.
NEW HAVEN - Pokud jsme od roku 2008, kdy vyvrcholila globální finanční krize, získali nějaké ponaučení, pak je to poznatek, že zabránit další krizi je obtížnější úkol, než většina lidí předpokládala.
Crediamo sia giusto perché, in quanto leader di grandi stati e governi regionali, responsabili dell'implementazione dei nostri piani climatici, abbiamo imparato che affrontare i cambiamenti climatici è sia un dovere che un'opportunità.
Adresujeme tuto výzvu našim národním lídrům, protože se domníváme, že je správná, a protože víme, že ji lze uskutečnit.
La speranza è che le economie dell'Africa subsahariana non debbano ripercorrere la gravosa lezione che altri paesi in via di sviluppo hanno imparato a proprie spese nel corso degli ultimi trent'anni.
Nezbývá než doufat, že subsaharská Afrika nebude muset zopakovat nákladnou zkušenost, kterou v posledních třech desetiletích udělaly jiné rozvojové země.
Negli Stati Uniti, almeno, abbiamo imparato che è poco rischioso accumulare debito statale fintanto che i tassi d'interesse e d'inflazione non cominciano a crescere oltre i livelli normali, o il mercato azionario cala bruscamente.
Ve Spojených státech jsme alespoň zjistili, že akumulace vládního dluhu představuje jen malé riziko až do chvíle, kdy úrokové sazby a míra inflace začnou stoupat nad normální úroveň nebo kdy klesne akciový trh.
Gli investitori hanno ora imparato che chi vende per primo evita eventuali perdite.
Investoři teď zjistili, že ten, kdo prodá první, unikne ztrátám.

Možná hledáte...