impatto italština

dopad

Význam impatto význam

Co v italštině znamená impatto?

impatto

(fisica) (meccanica) contatto di un corpo mobile contro un altro forte impressione su di una persona causata dall'influenza di cosa o persona  l' impatto emotivo per quel nuovo modello di auto fu troppo elevato per poter esprimere un giudizio (balistica) punto in cui un proiettile incontra un bersaglio detto punto d'impatto (astronautica) atterraggio di un veicolo spaziale sulla superficie di un pianeta (marina) vento di mare perpendicolare alla costa tirrenica detto anche imbatto senso figurato

Překlad impatto překlad

Jak z italštiny přeložit impatto?

Příklady impatto příklady

Jak se v italštině používá impatto?

Citáty z filmových titulků

Cio' che hai detto ha avuto grande impatto.
To, co jsi řekla se lidí dotklo.
I cervelloni hanno calcolato la forza dell'impatto.
Experti urcili sílu nárazu.
Non voglio rovinare l'impatto.
Nechci, aby se dojem z něj takhle rozmělňoval.
Conservati per l'impatto finale.
Ohromíš ve finále.
Quello che indossava tua madre questa mattina era davvero di impatto.
To, které měla vaše matka dnes ráno na sobě, bylo uhrančivé.
Impatto zero.
Ráz nula.
Se eliminiamo un tipo come lui, otterremo un forte impatto.
Šikovná likvidace takového člověka by měla udělat dobrý dojem.
Non solo il sig. Gallagher risponde al cosa, come, dove, chi, perché e come. Ma lo fa in una sequenza tale. da donare ad un articolo di routine lo stesso impatto. di un breve racconto.
Pan Gallagher nejenom říká co, kdy, kde, kdo, proč a jak, ale píše to v takovém pořadí, že rutinní zpráva působí. úplně jako krátká povídka.
Davvero di grande impatto.
Mělo to sílu.
L'impatto mi ha quasi ucciso.
Ten náraz mě málem zabil.
Elettronica, barometrica, tempo e impatto.
Elektronika, tlak, čas a dopad.
E' stato stimato che, dal momento in cui un attacco missilistico fosse confermata al Sistema Nazionale Britannico di Sirene, rimarrebbe prima dell'impatto un tempo di avviso di circa due e mezzo-tre minuti.
Odhaduje se, že ve chvíli raketového útoku potvrzeného Národním Sirénovým Systémem, bude před samotným útokem varování asi 2,5 až 3 minuty dřív.
E questo pensiero ha un impatto maggiore...rispetto alla percezione del seno o della coscia reali.
A tato myšlenka je přijímána s větším dopadem než by bylo vnímání opravdových prsou, stehen nebo erotického pohybu.
Non è difficile credere che, nei corridoi bui e turbolenti dello spazio, l'impatto di qualche lontano disastro planetario, o galattico, abbia sbalzato le scimmie al nostro presente.
Není obtížné uvěřit, že v temných a bouřlivých chodbách vnějšího vesmíru, důsledek vzdálené planetární nebo i galaktické katastrofy přenesl opice skokem z jejich přítomnosti do naší.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Quest'accordo potrebbe avere un impatto controproducente sugli esportatori dei paesi in via di sviluppo, a meno che l'UE e gli Stati Uniti non facciano uno sforzo congiunto per proteggere gli interessi di questi attori esterni.
Je tu však jeden závažný nedostatek: dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí, pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů.
Una tassazione più equa avrebbe un impatto positivo sulla governance, un altro importante strumento per la mobilitazione delle risorse interne.
Spravedlivější zdanění by mělo pozitivní dopady na správu a řízení, další důležitý nástroj k mobilizaci domácích zdrojů.
Più in generale, migliorare il coordinamento tra i donatori contribuirebbe a massimizzare l'impatto degli aiuti sul campo.
Obecněji řečeno, k maximalizaci účinku pomoci v terénu by pomohlo zlepšení koordinace mezi dárci.
Secondo una visione ristretta dell'impatto economico del terremoto, il Giappone è ormai un paese di poca rilevanza da un punto di vista economico.
Úzký pohled na ekonomické dopady katastrofy říká, že na Japonsku významněji nezáleží.
Dopotutto, più di vent'anni di crescita lenta della produzione giapponese hanno ridotto in modo significativo il suo impatto progressivo sulla più ampia economia globale.
Jeho přírůstkový vliv na širší globální hospodářství totiž silně oslabilo už víc než 20 let neobvykle hlemýždího trendu růstu japonského výstupu.
La Cina sta chiaramente promuovendo i propri centri finanziari, e l'impatto inizia ad essere visibile.
Číňané už nějakou dobu svá finanční centra otevřeně podporují a vliv jejich snažení se začíná projevovat.
Tali minacce, che avevano di solito un notevole impatto politico, sono ora decisamente meno efficaci.
Tyto výhrůžky, které kdysi mívaly silný politický vliv, jsou dnes už mnohem méně účinné.
Ma paesi come il Libano sono diventati resistenti ai suoi effetti - ad esempio, attraverso lo sviluppo delle industrie creative - facendo diminuire il suo impatto negativo sullo sviluppo economico, sociale ed intellettuale.
Země jako Libanon ale vůči němu získaly odolnost, například rozvojem kreativních oborů, což snižuje jeho negativní vliv na hospodářský, společenský a intelektuální rozvoj.
Invece di andare a caccia, pescare e disboscare dei terreni senza riguardo per l'impatto sulle altre specie, dobbiamo regolare la nostra produzione agricola, l'attività di pesca, ed il taglio degli alberi in base alla capacità di carico dell'ambiente.
Místo abychom lovili zvířata a mýtili krajinu bez zřetele na potřeby jiných druhů, musíme srovnat tempo naší zemědělské produkce, rybolovu a kácení stromů s nosnou kapacitou životního prostředí.
Se i Paesi che si attengono al nuovo Fiscal Compact dell'Ue potessero convertire l'intero stock di titoli di stato in eurobond, l'impatto positivo rasenterebbe il miracolo.
Kdyby země dodržující nový fiskální kompakt EU měly možnost převést celý objem svého vládního dluhu na eurobondy, příznivé důsledky by představovaly naprostý zázrak.
Ma tassare gli alimenti di base e gli articoli per la casa può avere un impatto sproporzionato sulle famiglie a basso reddito, i cui limitati redditi disponibili sono già stirati al massimo, e quindi in grado di esacerbare le disuguaglianze esistenti.
Zdanění základních potravin a domácích potřeb však může mít neúměrný vliv na rodiny s nižšími příjmy, jejichž omezené disponibilní příjmy jsou už teď napjaté, a může tedy ještě zhoršit současné nerovnosti.
Pur così, l'impatto complessivo dell'APS resta dubbio.
Celkový účinek ORP však zůstává sporný.
Le riserve di gas di scisto si esauriscono molto più rapidamente dei campi di gas convenzionali, e il loro avvio ha un impatto sull'ambiente.
Naleziště břidlicového plynu se vyčerpávají mnohem rychleji než konvenční ložiska. A navíc jsou ekologicky nečistá.
Ma è stato solo quando ho iniziato a lavorare in Ruanda nel 2011 che ho capito il potere degli strumenti che avevo a disposizione testimoniando l'impatto dell'assenza di tali strumenti in quel contesto.
Avšak teprve když jsem v roce 2011 začal pracovat ve Rwandě, plně jsem pochopil, jak silné nástroje mám k dispozici - poznal jsem totiž, jaké je tyto nástroje nemít.

Možná hledáte...