impeto italština

útok, výbuch, vášnivost

Význam impeto význam

Co v italštině znamená impeto?

impeto

potenza manifesta e/o esercitata in modo deciso (per estensione) forza che investe in modo violento e indiscriminato irruenza

Překlad impeto překlad

Jak z italštiny přeložit impeto?

impeto italština » čeština

útok výbuch vášnivost vznět prudkost náraz nápor impuls elán

Příklady impeto příklady

Jak se v italštině používá impeto?

Citáty z filmových titulků

In un impeto di disperazione, e incapace di sopportare il pensiero della sua amata locomotiva in mani estranee.
V návalu beznaděje, kdy není s to přijmout fakt, že jeho lokomotiva dlí v cizích rukách.
Non ho mai visto tanto impeto in una donna.
Nikdy předtím jsem neviděl takovou divokost v ženě.
Invece di decollare alla solita maniera, all'insù, risparmieremo combustibile usando un piano inclinato per darci impeto.
Narozdíl od obvyklého startu přímo vzhůru ušetříme palivo použitím míli dlouhé skluzavky, která nám udělí zrychlení.
Le ho detto del tuo tardivo impeto d'onestà, ma non ha voluto ascoltare.
Zkoušel jsem jí říct o vašem pozdním návalu upřímnosti, ale neposlouchala.
E cioé fatte con un impeto di rabbia con lo scopo preciso di ferire od uccidere?
To vše v žáru zloby, s vědomým úmyslem zranit nebo zabít?
Gli ha sparato in un impeto di rabbia e paura.
Zastřelila ho ze strachu a vzteku.
Parlate entrambi con impeto di patrioti.
Z každého z vás mluví vlastenec.
Allora stanotte andate a letto con il re e, per ringraziarlo dei baci con cui egli vi soffochera', in un impeto di sincerita' confidategli che Amleto non e' affatto pazzo, ma finge e ha uno scopo.
Jděte v noci s králem do postele. A z vděčnosti za jeho polibky, kterými vás bude dusit, mu v přílivu upřímnosti přiznejte, že Hamlet není blázen, jen se přetvařuje.
Quindi il principio dell'egemonia fornisce l'impeto agglutinante...che provoca il primo movimento aggregativo.
Princip dominance tedy obstarává aglutinující podnět který vyvolává počáteční pohyb shluku.
L'economia dei Tudor sta esplodendo. Dopo che Sir Humphrey Gilbert ha aperto il passaggio al Catai e l'espansione di Cabot in Canada, c'è stato un impeto nelle esportazioni.
Tudorovská ekonomika vzkvétá od chvíle kdy sir Humphrey Gilbert objevil severozápadní průjezd do Khitáje a Cabotové pronikli do Kanady.
Vi ho amata con tal impeto e dolcezza, Che Dio voglia siate ancor così riamata.
Miloval jsem vás, dej vám bůh ať stejně vroucně něžně jiný vás má rád.
Il tuo ultimo impeto di passione prima della vecchiaia.
Tvé poslední zaburácení vášně, než se uvelebíš do svých důchodových let.
Dell'impeto delle spade?
Řinčení mečů?
Non te la prendere, Data, ma sai distinguere un impeto d' ira da una sovratensione d' energia?
Bez urážky, Date, ale jak bys odlišil záchvat hněvu od nějakého výboje?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

E il vasto impeto dietro a questa Dichiarazione degli economisti, convocata dalla Rockefeller Foundation e che ora conta oltre 300 sottoscrizioni, ha messo la salute e lo sviluppo globale a un bivio storico.
A širší podnět v podobě této Deklarace ekonomů vzniklé z podnětu Rockefellerovy nadace a čítající dnes více než 300 podpisů staví globální zdraví a rozvoj na historickou křižovatku.
È solo quando vengono toccati i Paesi avanzati che si innesca un sufficiente impeto a investire in vaccini volti a trattare malattie come l'ebola.
Teprve když se v ohrožení ocitnou vyspělé státy, získá soukromý sektor dostatečný podnět investovat do vakcín nebo bojovat s nemocemi, jako je ebola.
Con la riunificazione della Germania, il principale impeto alla base del processo di integrazione svanì, e la crisi finanziaria scatenò un processo di disintegrazione.
Opětovným sjednocením Německa zanikla hybná síla posouvající integrační proces a finanční krize rozpoutala proces dezintegrace.
Alla lunga il più potente motore della crescita cinese, adesso si è di fronte ai lati negativi di un impeto basato sulle esportazioni.
Exportem tažená pobídka, dlouho nejvýznamnější hybná síla čínského růstu, má teď značná negativa.
Un forte impeto al cambiamento arriverà sotto forma di riforma legali, che saranno introdotte nella prossima sessione parlamentare e aumenteranno il numero di amministratori nei cda aziendali.
Významný impulz ke změně přijde v podobě právních reforem, které mají být zavedeny na příštím zasedání parlamentu; tyto reformy zvýší počet externích ředitelů ve správních radách firem.
Nel formulare l'agenda per lo sviluppo post-2015, i leader mondiali devono riconoscere l'impeto tremendo che società meno violente e più armoniose fornirebbe allo sviluppo economico.
Až budou světoví lídři formulovat rozvojovou agendu po roce 2015, musí si uvědomit, jak obrovský impulz by hospodářskému rozvoji daly méně násilné a harmoničtější společnosti.

Možná hledáte...