ro | RM | om | roy

ROM němčina

Řím

Význam ROM význam

Co v němčině znamená ROM?

ROM

EDV: Read Only Memory; Datenspeicher, der nur lesbar ist Echte ROMs gibt es schon lange nicht mehr, heute sind alle Speichermedien wiederbeschreibbar.

Rom

Řím die Hauptstadt Italiens Ich fahre nach Rom. einer der römischen Staaten der Antike Rom zog gegen Karthago in den Krieg. Řím die Zentrale der römisch-katholischen Kirche Rom schaltet auf stur. ein Ort im Oberbergischen (Nordrhein-Westfalen) ein Ort in Mecklenburg-Vorpommern Rom liegt östlich von Parchim. Řím historisch: Hauptstadt des (west-)Römischen Reiches vor allem historisch: Synonym für „Welthauptstadt“

Rom

Rom, Cikán meist im Plural: im europäischen Raum lebender Angehöriger eines traditionell wandernden Volkes In Deutschland gibt es mehr sesshafte als ziehende Roma.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Překlad ROM překlad

Jak z němčiny přeložit ROM?

Rom němčina » čeština

Řím Rom Cikán Rome Cikánka

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako ROM?
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ROM příklady

Jak se v němčině používá ROM?

Jednoduché věty

Rom ist nicht an einem Tage erbaut worden.
Řím nebyl postaven za den.

Citáty z filmových titulků

Das heidnische Rom steht im Zenit seiner Macht.
Pohanský Rím byl na vrcholu své slávy.
Das nachtragende Rom suchte nach Simonides.
Pomstychtivá ruka Ríma se natáhla k Simonidovi.
In Rom hab ich dich gefangen.
Z Ríma jsem te zajal.
Aber Rom war vom geheimen Kummer Ben-Hurs geplagt, der lange und vergeblich nach seiner Mutter und Schwester gesucht hat.
Ale Rím pranic nevedel o skrytém žalu Ben-Hurove, který dlouho a bezvýsledne pátral po své matce a sestre.
Antioch, das Rom des Ostens.
Antiochie, Rím východu.
Stimmt, mein Junge, aber bedenke, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, und wenn mein Versuch gelingt, ist es die größte wissenschaftliche Entdeckung unserer Zeit.
To je správné lidi, ale nezapomeňte, že Řím nebyl vychován v jeden den. Pokud test přijde, bude to největší objev času, něco, co svět čeká na dlouhou dobu. Omlazení.
Für dich würde ich nicht über das brennende Rom schreiben.
Nebudu psát, kdyby hořel sám Řím.
Oder Rom?
Nebo v Římě?
Sie war überall mit - in Rom, Berlin, Paris.
Ten stroj se mnou cestoval všude. Řím, Berlín, Paříž, Londýn.
Denk an Rome. Vielleicht Rom, Italien.
Možná na Řím v Itálii.
Transport, Medizin-Korps, über Rom, nordwärts.
Transport. Lékařský oddíl. Přes Řím, směrem na sever.
In ganz Rom?
Nemůžu obcházet celý Řím.
Das ist die Via Appia, der berühmteste Weg, der nach Rom führt, so wie alle Wege nach Rom führen.
Nejslavnější silnice, která, jako všechny cesty, vede do Říma.
Das ist die Via Appia, der berühmteste Weg, der nach Rom führt, so wie alle Wege nach Rom führen.
Nejslavnější silnice, která, jako všechny cesty, vede do Říma.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

ROM: Die bedeutende Rede des amerikanischen Präsidenten Barack Obama über die Konsequenzen des Arabischen Frühlings stellt auch Europa vor eine Herausforderung.
ŘÍM - Významný projev amerického prezidenta Baracka Obama o důsledcích Arabského jara je výzvou i pro Evropu.
Rom blieb nach dem Höhepunkt seiner Macht noch für mehr als drei Jahrhunderte dominant.
Také Řím zůstal dominantní silou ještě tři století poté, co jeho moc dosáhla vrcholu.
Anders ist das zwischen Berlin und Barcelona oder Rom und Rotterdam.
Mezi Berlínem a Barcelonou či Římem a Rotterdamem to ovšem neplatí.
Bis die Vereinigten Staaten das Statut von Rom des IStGH ratifizieren, wird der Gerichtshof vielen zwangsläufig wie kaum mehr als ein Scheingericht vorkommen.
Dokud úmluvu o ICC neratifikují Spojené státy, mnozí lidé budou soud nevyhnutelně považovat za o málo víc než zpolitizované soudní divadlo.
ROM - Die Baseler Abkommen - eigentlich dazu gedacht, Sparer und Allgemeinheit vor schlechten Praktiken der Banken zu schützen - verschärften die durch die Finanzkrise des Jahres 2008 ausgelöste wirtschaftliche Abwärtsspirale.
ŘÍM - Basilejské dohody, zaměřené na ochranu vkladatelů a veřejnosti obecněji před škodlivými praktikami bank, zesílily ekonomický propad ve spirále, vyvolaný finanční krizí roku 2008.
ROM - Die Kosten der heutigen Strategien im Kampf gegen den Klimawandel sind weitaus höher als ihr Nutzen.
ŘÍM - Dnešní politika boje proti klimatickým změnám stojí mnohem více, než je hodnota jejího přínosu.
Formal mag ein solches System besser zur Idee der sozialen Eingliederung passen, aber es verletzt das im Vertrag von Rom dargelegte Grundrecht auf den freien Personenverkehr.
Takový systém se sice k principu sociální rovnosti hodí z formálního hlediska více, ale porušuje základní právo svobodné migrace, které je zakotveno v Římské dohodě.
Eine Politik der teilweise aufgeschobenen Integration ist den Quotenregelungen vorzuziehen, nicht nur im Hinblick auf den Vertrag von Rom, sondern auch aufgrund wirtschaftlicher Gesichtspunkte.
Politika částečné a zpomalené integrace je lepší než systém kvót, nejen z pohledu Římské dohody, ale i z důvodu ekonomického.
ROM - Eine wirksame Steuerpolitik, die dem Staat angemessene interne Einnahmen sichert, ist ein entscheidender Faktor dafür, ob ein Land seine Entwicklungspolitik umsetzen kann.
ŘÍM - Klíčovým ukazatelem schopnosti státu uskutečňovat rozvojovou politiku je efektivní daňový režim, který zajišťuje dostatečné domácí příjmy.
Nachdem in Sizilien der Gouverneur nach überhöhter Kreditaufnahme und Kürzungen aus Rom zurücktreten musste, kursieren dort Gerüchte über eine bevorstehende Pleite.
Zvěsti o bezprostředně hrozícím bankrotu obcházejí Sicílii, jejíž guvernér rezignoval, když se po škrtech z Říma prudce zvýšilo sicilské zadlužení.
ROM - Papst Franziskus ruft die Welt dazu auf, den Klimawandel zu bekämpfen, und viele Konservative in den Vereinigten Staaten sind aufgebracht.
ŘÍM - Papež František vyzývá svět, aby podnikl kroky proti globálnímu oteplování, a mnoho konzervativců ve Spojených státech proti tomu brojí.
Während sich die Europäische Union darauf vorbereitet, später in diesem Monat den 50. Jahrestag des Vertrages von Rom zu feiern, wird die EU weithin als in die Knie gegangen wahrgenommen.
V době, kdy se Evropská unie připravuje na oslavy březnového 50. výročí Římské smlouvy, panuje všeobecný dojem, že tato instituce je na kolenou.
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, und es wird viele solcher Angriffe bedürfen, es zu reformieren!
Řím taky nebyl postaven za jeden den, a tak bude jistě třeba ještě mnoha podobných pokusů, že se tuto oblast podaří zreformovat!
ROM: Was hält die Zukunft den transatlantischen Beziehungen bereit?
ŘÍM: Co pro nás chystá budoucnost transatlantických vztahů?

Rom čeština

Překlad ROM německy

Jak se německy řekne ROM?

ROM čeština » němčina

Festwertspeicher
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ROM německy v příkladech

Jak přeložit ROM do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Tím myslím tu kapacitu RAM a ROM, a ten výkon.
Allein schon das RAM und ROM an Kapazität und Leistung.
To je interaktivní CD-ROM!
Das ist eine interaktive CD-ROM!
Naštěstí můj asistent Rom dokázal ty replikátory opravit.
Zum Glück konnte mein Assistent Rom die Replikatoren reparieren.
Tvrdil jsi, že ty tvoje replikátory opravil Rom.
Rom reparierte die Replikatoren?
Rom je idiot.
Rom ist ein Idiot.
No tak! Nechtěj mi namluvit, že tady celou tu dobu sedíš a lituješ, že odletěl Rom.
Erzählen Sie mir nicht, dass Sie hier die ganze Zeit Rom nachgeweint haben.
Rom říká, že to byla loupež.
Rom sagt, dass es Raub war.
Rom říkal, že by snad měl být z doby okupace.
Rom sagt, jemand versteckte sie dort während der Besetzung.
Kde je Rom?
Wo ist Rom?
Rom je velice zaneprázdněn inventurou.
Rom ist bei der Lagerinventur.
Jeho bratr Rom nastoupil s dabo dívkou.
Sein Bruder Rom ging mit einem Dabomädchen an Bord.
Brak. Tohle je interaktivní CD-ROM.
Das ist eine interaktive CD-ROM.
A ještě něco: ten tvůj CD-ROM bude za rok obstarožní.
Es geht nicht um CD-ROMs, die in einem Jahr überholt sind.
Arcamax je náš nový samostatný snímač CD-ROM.
Arcamax ist unser unabhängiges CD-ROM Laufwerk.