blühende němčina

Příklady blühende příklady

Jak se v němčině používá blühende?

Citáty z filmových titulků

Von welchem Nutzen kann ich für eine bereits blühende Gemeinschaft sein?
Čím bych mohl pomoci vašemu již vzkvétajícímu společenství?
Ihr Vater sagte, Sie hätten als Kind eine blühende Fantasie gehabt. und sich vor dem eigenen Schatten erschreckt.
Váš otec mi řekl, že když jste byla malá, byla jste přecitlivělá a bála jste se i svého vlastního stínu.
Ich biete Ihnen bunte Flüsse und blühende Berge, und Sie verwandeln es in ein Bordell.
Ukazuju vám řeky, hory, chrámy, a vy tu z toho děláte bordel!
Sie haben eine blühende Fantasie.
Kdyby se tu objevili, tak je pošleme na stanici.
Sie haben eine zu blühende Fantasie.
Máte příliš velkou fantazii.
Ich habe zwar eine blühende Fantasie, aber ich hätte mir nie träumen lassen, mal einen Premierminister auszupacken.
Mám dost bujnou představivost. Ale přiznávám, že jsem nikdy netušil, že budu jednou vybalovat premiéra.
Keine Sorge, ich habe eine blühende Fantasie.
Žádné strachy, mám báječnou představivost.
Viel befahrene Straßen, Gebäude aus Alabaster, eine blühende Gesellschaft rechtschaffender Menschen.
Rušná dopravní tepna, domy z alabastru, prospívající společnost plná víry.
Wie können Sie schreiben, sie sei verblichen, als ob sie alt und gebrechlich war! Meine Tochter war jung, gesund, das blühende Leben.
Lidé umírají, když jejich zdraví není dobré.
Nutzen Sie Ihre blühende Fantasie lieber für Ihre Kritiken, Devlin.
Kdybyste uplatňoval svou bujnou fantazii v recenzích, byl byste lepším kritikem.
Blühende Magnolien.
Magnolie v květu.
Genau wie sie unsere einst so blühende Wirtschaft lahmgelegt und unser Telefonsystem vernichtet haben.
Stejně jako kdysi zmrzačili naši hospodářskou situaci a zničili telefonní systém.
Deine blühende Jugend wirfst du weg.
Ty jenom marníš čas.
Du hast eine blühende Phantasie.
Patříš do cvokhausu.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Mein Heimatland Polen verfügt über eine stabile Wirtschaft und eine blühende Medienlandschaft.
Má vlast, Polsko, má stabilní ekonomiku a živá média.
Blühende Demokratien in vielen Entwicklungsländern haben zur Folge, dass deren Bürger eine faire Behandlung verlangen.
Vzkvétající demokracie v mnoha rozvojových zemích způsobují, že jejich občané se dožadují spravedlivého přístupu.
Wenn dieses Prinzip bereits jetzt dauerhaft verletzt wird, wie kann man da eine blühende Zukunft auf der Grundlage weiterer Abkommen erwarten, die noch mehr Anforderungen stellen als die bestehenden?
Pokud se tato zásada neustále porušuje, jak můžeme očekávat prosperitu budoucnosti založenou na novém souboru úmluv, které budou ještě náročnější než ty stávající?

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »