ec | cb | ECU | eco

ECB čeština

Překlad ECB portugalsky

Jak se portugalsky řekne ECB?

ECB čeština » portugalština

BCE

Příklady ECB portugalsky v příkladech

Jak přeložit ECB do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Opatření uplatňovaná ve spolupráci MMF, ECB a EU nejsou pouze nespravedlivá a nebezpečná pro řecký lid. Ale jsou odsouzená k zániku od samého počátku.
As medidas aplicadas em colaboração com o FMI, o BCE e a UE não são apenas injustas e perigosas para o povo grego, também estão condenadas a falhar desde o princípio.
Vyslanci MMF, EU a ECB se natrvalo usídlili v Athénách a prosazují své plány prostřednictvím protiústavních příkazů.
Os delegados do FMI, da UE e do BCE mudaram-se permanentemente para Atenas e estão a impor as suas políticas através de um memorando inconstitucional.
Musíme ze sebe setřást poddajnost, osvobodit se z MMF, osvobodit se z ECB a EU, protože všechny tři znamenají pro Řecko ekonomické otroctví.
É altura de nos vermos livres da submissão e de nos libertarmos do FMI do BCE e da UE porque os três significam a escravidão económica da Grécia.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Evropská komise také předložila soubor legislativních návrhů, které mají vytvořit jednotný dohledový mechanismus a udělit klíčové kontrolní úkoly ECB.
A Comissão Europeia também apresentou um conjunto de propostas legislativas para estabelecer o mecanismo de supervisão única e atribuir as tarefas de supervisão ao BCE.
Věrohodnost: Srdcem nového mechanismu eurozóny pro dohled nad bankami bude ECB.
Credibilidade: O novo mecanismo de supervisão bancária da zona euro terá o BCE no seu núcleo.
Dohledová úloha ECB bude zcela oddělena od jejích úkolů v oblasti měnové politiky.
O papel de supervisão do BCE será completamente separado das suas responsabilidades em política monetária.
Stručně řečeno by ECB mohla zítra ráno prohlásit, že od této chvíle začne uskutečňovat program konverze dluhu pro kteroukoliv členskou zemi, která se ho bude chtít účastnit.
Em síntese, o BCE poderia anunciar amanhã que iria pôr em prática um programa de conversão da dívida para qualquer Estado-Membro que desejasse participar.
ECB bude obsluhovat (tedy nikoliv nakupovat) určitou část všech splatných vládních dluhopisů v závislosti na procentu veřejného dluhu daného členského státu, který povolují maastrichtská pravidla.
O BCE reembolsaria (ao invés de adquirir) uma parte de cada obrigação do tesouro vencida correspondente à percentagem de dívida pública do Estado-Membro permitida pelas regras de Maastricht.
Aby mohla ECB toto umořování dluhu některých členských států financovat, vydávala by dluhopisy na vlastní jméno, které by garantovala výhradně ona, ale plně by je splácel daný členský stát.
Para financiar estes resgates por conta de alguns Estados-Membros, o BCE emitiria obrigações em seu próprio nome, garantidas exclusivamente pelo BCE, mas reembolsadas, na totalidade, pelo Estado-Membro.
Při emisi takového dluhopisu by ECB současně otevřela debetní účet členskému státu, v jehož prospěch daný dluhopis vydala.
Aquando da emissão deste tipo de obrigação, o BCE criaria uma conta devedora em nome do Estado-Membro a favor do qual emitiu a obrigação.
Členský stát by pak byl právně zavázán skládat na tento účet hotovost na úhradu kuponů a jistiny dluhopisů ECB.
O Estado-Membro ficaria legalmente obrigado a efectuar depósitos nessa conta para pagar o empréstimo e juros concedidos pelo BCE.
Jeho závazek vůči ECB by měl navíc status nejvyšší priority a byl by pojištěn Evropským stabilizačním mechanismem proti riziku tvrdého bankrotu.
Além disso, a dívida do Estado-Membro para com o BCE beneficiaria do estatuto de antiguidade e de cobertura pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade contra o risco de incumprimento.
Tak především by na rozdíl od současného kvantitativního uvolňování ECB nezahrnoval žádnou monetizaci dluhu.
Em primeiro lugar, e ao contrário da flexibilização quantitativa praticada actualmente pelo BCE, não implicaria a monetização da dívida.
Za třetí by se toto řešení nedotklo německých dlouhodobých úrokových sazeb, poněvadž Německo by plán konverze dluhu negarantovalo a ani by nekrylo emise dluhopisů ECB.
Em terceiro lugar, as taxas de juro alemãs não seriam afectadas uma vez que a Alemanha não estaria a prestar garantias sobre o plano de reconversão, nem a apoiar a emissão de obrigações do BCE.
Komerční banky je mohly držet, aniž musely vyčlenit stranou jakékoliv kapitálové rezervy, a Evropská centrální banka (ECB) je ve svém slevovém okénku přijímala za totožných podmínek.
Os bancos comerciais poderiam mantê-los sem deixar de lado quaisquer reservas de capital; e o Banco Central Europeu (BCE) aceitou-os em igualdade de condições na sua janela de desconto.
Každý ví, že tato země nedokáže nikdy splatit svůj dluh, jehož většinu drží oficiální sektor: ECB, členské státy eurozóny nebo Mezinárodní měnový fond.
Toda a gente sabe que nunca conseguirá pagar a sua dívida, a maior parte da qual é detida pelo sector oficial: o BCE, os Estados-membros da zona euro ou o Fundo Monetário Internacional.
Z vlastní zkušenosti mohu dosvědčit, že investoři by se po odstranění dluhového převisu do Řecka nahrnuli. Oficiální sektor však nemůže řecký dluh odepsat, protože by se tím porušila řada tabu, zejména pro ECB.
Posso testemunhar por experiência própria que os investidores afluiriam em massa à Grécia, assim que o excesso da dívida fosse eliminado.Mas o sector oficial não pode reduzir a sua dívida, porque isso violaria uma série de tabus, especialmente para o BCE.