C | z | ž | y

Č čeština

Překlad č spanělsky

Jak se spanělsky řekne č?

Č čeština » spanělština

J

Příklady č spanělsky v příkladech

Jak přeložit č do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Výhra 10.000 rublů připadá na dluhopis č. 7219, série 05.
El premio en 10 000 rublos es para la obligación Nr. 7219, de la serie 05.
Park Avenue č. 333.
Trescientos treinta y tres de la Avenida Park.
Rád bych vás upozornil na pravidlo č. 5 ze senátních stanov, Článek 3.
Pido la atención de la presidencia sobre la regla número 5 de las reglas del senado, sección tercera.
Přiveďte pacienta č.33!
Tráigame al paciente 33.
Č. 33 zmizel.
El 33 se ha marchado.
Věčná láska č. 2.
Amor Verdadero II.
Vy máte chatku č. 11.
Se aloja en la 11.
Budete-li se chtít se mnou spojit, jsem v hotelu Belvedere, pokoj č. 635.
Si desea ponerse en contacto conmigo, me alojo en el Hotel Belvedere, habitación 635.
Krabice č. 52, nankinské hedvábí.
Caja 52, seda de Nanking.
Naposledy spatřen na silnici č. 99.
Se le vio por última vez en la autopista 99.
Byl zabit,když pokoj č.14 vyletěl do vzduchu.
Murió cuando volaron la habitación número catorce.
Burnhamská ulice č. 46.
Calle Burnham 46.
Dvacet pět. Vy máte č. 25, já 23.
Somos vecinos.
Jsem cizí choť amerického vojáka cestující do USA podle zákona Kongresu č. 271.
Soy cónyuge extranjero de una militar destinada a los EEUU, según la ley 21 del Congreso.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Rezoluce č. 1564 Rady bezpečnosti OSN, přijatá 18. září 2004, si většinu své kritiky vyhrazuje pro súdánskou vládu. Avšak OSN není připravena sáhnout dál než jen ke slovům.
La resolución 1564 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 18 de septiembre de 2004, reserva la mayor parte de sus críticas para el Gobierno del Sudán, pero las Naciones Unidas no están aún dispuestas a ir más allá de las palabras.
Zaprvé, státy světa by - v souladu s rezolucí č. 1564 Rady bezpečnosti OSN - měly poskytnout Africké unii logistickou, materiální a finanční pomoc, o niž požádala.
En primer lugar, y en consonancia con la Resolución 1564 del Consejo de Seguridad, los países deben facilitar a la Unión Africana la ayuda logística, material y financiera que ha solicitado.
Cílem bombardování Jugoslávie, rozhodnutí Rady bezpečnosti č. 1244 a dnesního dočasného ústavního rámce pro Kosovo bylo vytvořit předpoklady pro demokratický rozvoj mnohonárodnostní společnosti.
El objetivo del bombardeo de Yugoslavia, de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad y del actual marco constitucional provicional para Kosovo era la creación de las condiciones previas para el desarrollo democrático de una sociedad multiétnica.
Resoluce rady bezpečnosti OSN č. 1244, tedy nejvyšší zákonná norma v zemi, toto předem vylučuje, pokud se na tom ovšem obě strany - tedy Srbsko a Kosovo - nedohodnou za jednacím stolem.
La Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU, la suprema ley aquí, impide que esto suceda, a menos que ambos lados, Serbia y Kosovo, negocien un acuerdo al respecto.
Jen málo zemí v současné době poskytuje rozsáhlou sociální ochranu, jak ji definuje Úmluva ILO č. 102 (instrument zavádějící mezinárodně dohodnuté minimální standardy sociálního zabezpečení).
Por cierto, son pocos los países que actualmente ofrecen una protección social integral, tal como la define la Convención 102 de la OIT (el instrumento que establece los estándares de seguridad social mínimos acordados internacionalmente).
Saddám Husajn je přesto vnímán jako tyran, jehož je třeba odzbrojit, a Rada bezpečnosti OSN jednohlasně schválila Rezoluci č. 1441, která po Iráku žádá, aby zničil své zbraně hromadného ničení.
Sin embargo, a Saddam Hussein se le considera un tirano al que hay que desarmar, y el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 1441 que exigía que Saddam se deshiciera de sus armas de destrucción masiva.
Rezoluce OSN č. 1441 požaduje odzbrojení Iráku jak ve smyslu odstranění skutečných zbraní hromadného ničení, tak ve smyslu znemožnění jejich výroby.
La resolución 1441 de la ONU exige el desarme de Irak en términos de armas de destrucción masiva reales y la capacidad de producirlas.