Č | č | z | ž

c spanělština

kt, CD

Překlad c překlad

Jak z spanělštiny přeložit c?

c spanělština » čeština

kt CD

C spanělština » čeština

C

C čeština

Překlad c spanělsky

Jak se spanělsky řekne c?

C čeština » spanělština

C carbono Lenguaje de programación C

c čeština » spanělština

velocidad de la luz tazas

Příklady c spanělsky v příkladech

Jak přeložit c do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

C.C. šla celou cestu sem, jen aby tě viděla.
C.C. vino hasta aquí para verte.
C.C. šla celou cestu sem, jen aby tě viděla.
C.C. vino hasta aquí para verte.
Jsem C.C. Takhle to nemyslím.
No me refiero a eso.
Jsem C.C. Takhle to nemyslím.
No me refiero a eso.
Ale r u c e, které stavěly Babylonskou věž, nevěděly nic o snu, který snil m o z e k, když tvořil plány.
Mas las manos que construyeron la Torre de Babel no conocían el sueño con el que había fantaseado el cerebro que la había planeado.
Zástupce účetního. Kancelář číslo 23, budova C, třetí patro.
Ayudante contable, Cuarto 23, Edificio C, tercer piso.
A, B, C, D, E, F, G, H, i, J, K.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
Chlapci, Rangers skupina C je asi 30 mil jižně.
La compañía C de los rangers está a 50 km. al sur.
V COVENTRY - Harvey Cheyne je. na 48 hodin v Coventry. C.
AISLAMIENTO Se aísla 48 horas a Harvey Cheyne.
P-o-t-á-p-l-i-c-e, ano.
SO-MOR-GU-JO.
B, C, D, E, F,G, H, E.
Be, ce, che, de, e, efe, ge, hache.
C. K. Dexter Haven.
C.K. Dexter Haven.
C. K. Dexter Haven.
C.K. Dexter Haven.
C. K. Dextere Havene!
C.K. Dexter Haven.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prostituce je ve většině států USA včetně Washingtonu, D. C. nezákonná, což by mohl být důvod, proč Tobias musel odstoupit.
La prostitución es ilegal en la mayor parte de Estados Unidos, incluso en Washington DC, y ésta podría ser una razón por la que Tobias tuvo que renunciar.
Některé firmy, například C3 Energy, nabízejí elektrárenským společnostem software, jenž dokáže analyzovat jejich elektrické sítě, zlepšovat provoz sítí a využívání aktiv, a tím zvyšovat jejich zisky.
Algunas compañías, como C3 Energy, ofrecen a las compañías de electricidad programas informáticos que pueden analizar sus sistemas para mejorar las operaciones de la red y la utilización de recursos, apuntando a elevar los beneficios.
Brusel je dnes vládním městem podobným Washingtonu, D. C., přestože je to současně také místo, kde složitá jednání mezi 27 členy unie postupují jen lopotně a pomalu vpřed.
Bruselas es hoy una ciudad administrativa similar a Washington, D.C., aunque sea también un lugar donde las complejas negociaciones entre los 27 miembros de la Unión avanzan con exasperante lentitud.
Na třicetiletý interval mezi dějinnými kolapsy mostů poprvé poukázalo dílo Paula Siblyho, který na toto téma napsal disertační práci, a jeho školitele z Londýnské univerzity A. C.
Paul Sibly, que escribió una tesis al respecto, y su asesor de la Universidad de Londres, A. C. Walker, fueron los primeros en señalar el intervalo de treinta años entre los fallos históricos de puentes.
Začal tím, že definoval tři pojmy: genetickou spřízněnost mezi jedinci (označenou r), cenu vykonání dobrého skutku (c) a přínos, který příjemce získá, když se k němu někdo laskavě zachová (b).
Empezó por definir tres términos: la relación genética entre los individuos (rotulada r), el costo de un acto de bondad (c) y el beneficio que obtenía un receptor cuando alguien era bueno con él (b).
Členové swapového klubu C6 si snad správně myslí, že globální finančnictví vyžaduje proaktivnější přístup centrálních bank.
Los miembros de club de intercambio C-6 pueden estar en lo correcto cuando piensan que las finanzas globales requieren de una banca central más proactiva.
Společné prohlášení C6 konzervuje velkou propast mezi ekonomikami první a druhé třídy.
El anuncio conjunto del C-6 consolida la gran división entre las economías de primera clase y las economías de clase económica.
Je-li osoba A právně vázána vrátit osobě B krávu, která zabloudí na její pozemek, načež kráva osoby C zabloudí za podobných okolností na pozemek osoby B, pak musí být i osoba B povinna vrátit krávu osobě C.
Si A está legalmente obligado a devolver una vaca de B que haya entrado al campo de A, entonces si más tarde una vaca de C entra al campo de B, en igualdad de circunstancias aplicables, B también estará obligado a devolverla.
Je-li osoba A právně vázána vrátit osobě B krávu, která zabloudí na její pozemek, načež kráva osoby C zabloudí za podobných okolností na pozemek osoby B, pak musí být i osoba B povinna vrátit krávu osobě C.
Si A está legalmente obligado a devolver una vaca de B que haya entrado al campo de A, entonces si más tarde una vaca de C entra al campo de B, en igualdad de circunstancias aplicables, B también estará obligado a devolverla.
Navíc i jediná změna ve složení výboru mohla rozhodovat o osudu určitého kandidáta. Teprve když v roce 1944 zemřel vlivný člen výboru C.
Más aún, un simple cambio en la compositiva del comité puede decidir el destino de un candidato.
Během této doby Bundesbanka prodávala svoje dolary, aby potlačila zhodnocování dolaru (obr. 1c), ale Fed neintervenovala vůbec (obr. 1b).
A lo largo de esos años, el Bundesbank vendió dólares para diesmar la apreciación del dólar (figura 2), pero la Fed no intervino de ninguna forma (figura 3).
Jazykem genomů je DNA, jejíž abeceda má jen čtyři písmena: G, C, A a T. Genom však obsahuje tři miliardy takových písmen.
El lenguaje del genoma es el ADN, cuyo alfabeto tiene sólo cuatro letras distintas: G, C, A y T. Pero el genoma contiene tres mil millones de estas letras.