intermitente spanělština

blinkr

Význam intermitente význam

Co v spanělštině znamená intermitente?

intermitente

Que se interrumpe y reinicia a intervalos más o menos regualares.

Překlad intermitente překlad

Jak z spanělštiny přeložit intermitente?

intermitente spanělština » čeština

blinkr střídavý přerývaný přerušovaný občasný

Příklady intermitente příklady

Jak se v spanělštině používá intermitente?

Citáty z filmových titulků

La baliza intermitente, las bengalas, el silbato, los banderines y el altoparlante.
Blikání, rakety, píšťalka vlajky a možná megafony.
En vez de duplicar sus aparatos ultrasónicos, interrumpimos su campo magnético con un campo eléctrico inducido altamente intermitente.
Místo kopírování jejich nadzvukových zařízení, přerušíme jejich magnetické pole vysoce střídavým indukovaným elektrickým polem. Předpokládejme.
Tal vez sea el intermitente de un mástil, señor.
To může blikat hlavní světlo, pane.
Tal vez ustedes intentaron ejercerla sólo de un modo. intermitente.
Možná ho vychováváte příliš nepravidelně.
Es intermitente.
Blikalo to.
Los instrumentos registran vida, pero de una naturaleza extraña e intermitente.
Přístroje indikují známky života, ale velmi nezvyklé a nestálé povahy.
Fue. intermitente.
Ono to. Zářilo.
La bola. intermitente!
Ta koule. Zářila.
Una pelota con luz intermitente que quema su mente?
Zářivá koule, co jí pálila v hlavě?
Hace varios años de forma intermitente.
Několik let, nepravidelně.
De forma intermitente.
Nepravidelně.
Epilepsia. Producido por la luz intermitente roja.
Epilepsie způsobená blikáním červené.
Tras la intermitente fiebre de la vida, duerme bien.
Z života zimnic vystonav se, spí.
Tener una relación intermitente no es peor que estar casada durante uno o dos platos en las comidas.
Mít s někým poměr s přestávkama není horší než být vdaná u dvou chodů během jídla.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pero, debido a que el sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla, la energía de estas fuentes es inestable e intermitente.
Protože však slunce nesvítí vždy a vítr vždy nefouká, je energie z těchto zdrojů nestabilní a přetržitá.
La producción de energía renovable es, por naturaleza, intermitente, y sólo la cantidad de fuentes de energía fluctuantes en Alemania ya está llevando su red existente al límite.
Výroba energie z obnovitelných zdrojů má nespojitý charakter a samotný počet kolísajících zdrojů v Německu zatěžuje stávající síť na maximum.
Segundo, necesitamos almacenar la energía intermitente para cuando el viento no sopla, el sol no brilla ni los ríos corren con la fuerza suficiente como para activar las turbinas hidroeléctricas.
Za druhé potřebujeme uskladnit nespojitou energii na dobu, kdy nefouká vítr, nesvítí slunce a řeky netečou natolik vydatně, aby roztočily vodní turbíny.
Muchas otras sufren hambre en forma estacional o intermitente.
Mnoho dalších lidí trpí hladem sezonně nebo občas.
El problema es que la energía verde sigue siendo en la mayoría de los casos mucho más cara, menos eficaz y más intermitente que las otras opciones.
Problém je v tom, že zelená energie je v převážné míře stále mnohem dražší, méně efektivní a více nesouvislá než její alternativy.

Možná hledáte...