intermediario spanělština

prostředník, zprostředkovatel

Význam intermediario význam

Co v spanělštině znamená intermediario?

intermediario

Que intermedia.

Překlad intermediario překlad

Jak z spanělštiny přeložit intermediario?

intermediario spanělština » čeština

prostředník zprostředkovatel mezičlánek mediátor broker

Příklady intermediario příklady

Jak se v spanělštině používá intermediario?

Citáty z filmových titulků

Entonces, el párroco hizo de intermediario.
A tak byl do věci zapojen farář.
Estoy con un intermediario japonés.
Mám vojenské rozkazy.
Oh Karnak, por mi intermediario. guía a tu servidor en su tarea.
Ó, Karnaku, kvůli mně kvůli mně požádej služebníka svého, aby žádané úkoly vykonal.
Primero, no es verdad y segundo, decir que es un intermediario. demuestra falta de tacto.
Ale zajímá. Ale stavět Fra Angelica mezi nás není taktní.
Sólo soy un intermediario.
Já jsem jen prostředník.
Usted es el mayor oficial británico y actuará de intermediario entre los prisioneros y el coronel.
Jako velící britský důstojník budete prostředníkem mezi vězni a plukovníkem.
Yo soy su intermediario.
Jsem jeho zprostředkovatelem.
Yo sólo soy un intermediario.
Jsem pouhá spojka.
No, traté con un intermediario.
Přes prostředníka.
Arrestado, soy un peligro para el intermediario e indirectamente para quien encargó el asesinato.
Tak jste mě nepoznala. Vraždy jsem vykonával přes prostředníka.
Al principio te invitamos para actuar como intermediario entre las disputas de los clanes Satsuma y Choshu.
Původně jsme tě sem pozvali, abys zmírňoval třenice mezi hašteřivými klany Satsuma a Čošu.
Yo sólo soy el intermediario.
Jsem jenom prostředník.
Johnson y yo éramos socios en un garito, pero él además era dueño de un banco, y tenía que hacer de intermediario en cierto negocio.
Zákon je tam ta hyena, šerif Manassas Jim! Zfalšoval důkazy, aby to vypadalo, že jsem zabil svého parťáka Johnsona.
Trato de ser un intermediario.
Opravdu se snažím být nestranný..

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Sus instrucciones son las de ser el intermediario honesto, el facilitador de un diálogo entre el gobierno y los líderes de la oposición, particularmente Aung San Suu Kyi.
Jeho zadání zní být poctivým vyjednavačem, zprostředkovatelem dialogu mezi vládou a opozičními předáky, zejména Aun Schan Su Ťij.
La mayor parte de los medios no controlados por la derecha intentó jugar el papel del intermediario honesto, dando igual peso a cada interpretación.
Většina médií neovládaných pravicí se snažila hrát roli poctivého zprostředkovatele, který dával rovnocennou váhu každému výkladu.
Si una democracia depende en exceso de una potencia externa y está monopolizada por un partido cuyo papel principal es ser intermediario en los tratos entre las grandes empresas y la burocracia, termina atrofiándose y corrompiéndose.
Demokracie, která je přespříliš závislá na vnější mocnosti a monopolně ovládaná jednou stranou, jejíž hlavní úlohou je zprostředkovávat dohody mezi velkými podniky a úřednictvem, zakrní a onemocní korupcí.
Indirectamente, los más ricos, algunos de ellos fuera de los Estados Unidos, ofrecieron créditos a los otros grupos de ingreso en donde el sector financiero actuó, con métodos agresivos, como intermediario.
Velmi bohatí lidé včetně osob žijících mimo USA ostatním příjmovým skupinám nepřímo půjčovali, přičemž finanční sektor toto úvěrování agresivními formami zprostředkovával.
Más allá de su impacto en Oriente Medio, el intento fallido pero valiente de Sarkozy de actuar como intermediario representa una ventana interesante a los métodos y ambiciones en materia de política exterior de la Francia de hoy.
Sarkozyho neúspěšný, ale odvážný pokus angažovat se jako zprostředkovatel přinesl kromě vlivu na Střední východ také zajímavý pohled na zahraničněpolitické postupy a ambice dnešní Francie.
Se trata de un país respetado tanto por los países en desarrollo como por los desarrollados, que con frecuencia tiende puentes entre ellos y está considerado de forma generalizada un intermediario honrado.
Respektují ji rozvinuté i rozvojové státy, často funguje jako most spojující zájmy obou táborů a je všeobecně pokládána za poctivého zprostředkovatele.

Možná hledáte...