intranquilidad spanělština

nervozita

Význam intranquilidad význam

Co v spanělštině znamená intranquilidad?

intranquilidad

Ausencia de tranquilidad. Sensación de ansiedad o preocupación.

Překlad intranquilidad překlad

Jak z spanělštiny přeložit intranquilidad?

intranquilidad spanělština » čeština

nervozita

Příklady intranquilidad příklady

Jak se v spanělštině používá intranquilidad?

Citáty z filmových titulků

Nunca me causó ni un minuto de intranquilidad en nuestra vida marital.
Nikdy během našeho manželského štěstí mi nedala sebemenší důvod k obavám.
Pero usted siente intranquilidad sobre esta misión.
Ale tahle mise vás přeci jen nějak zneklidňuje.
Si le ha parecido que dudaba es solo por el hecho que tengo. una vaga intranquilidad.
Jestli reaguji zdrženlivě, je to kvůli tomu..
Quiero saber la causa de tu intranquilidad.
Chci vědět, proč jsi tak neklidná.
Asi que, dilo de una vez..y ese sera el final de tu intranquilidad.
Tak to řekni, jen jednou a všechen tvůj neklid skončí.
Reinaba la intranquilidad.
Je to neklidná chvíle.
No siento otra cosa que intranquilidad.
No nevím, mám nějaké tušení.
Discúlpenme por mi intranquilidad.
Takže se nedivte, že jsem trochu vyplašená.
La intranquilidad surgió de una transmisión de radio en la que Khrushchev. retiró su comando en las bases de misiles.
Neklid následoval po přenosu v rádiu, kde Chruščov znovu zopakoval svůj rozkaz pro raketové základny.
Ahora, con la Guerra Fria en un punto alto y la presencia de un verdadero super ser a la cabeza de la defenza de nuestra nacion un miedo creciente y un estado de intranquilidad parece que se centra en la poblacion.
Teď, když se stupňuje studená válka a v čele naší národní obrany stojí skutečný nadčlověk, se zdá, že narůstající strach a nervozita prorůstají mezi veřejnost.
Hay intranquilidad, quizá una revolución.
Dojde k nepokojům, možná i k revoluci.
Sólo quería asegurarme de que leyera mi artículo sobre el mugir como señal de intranquilidad en el ganado.
Jen jsem se chtěla ujistit, že jste viděl můj článek o bučení jako ukazateli o chování dobytka.
Siempre hay intranquilidad dentro de mí.
Stále ve mně zápasíte.
Es que cada vez que miraba a los ojos de ese niño, tuve esta sensación de intranquilidad. que había sido descubierta.
Jenomže pokaždé, když jsem se dítěti podívala do očí, měla jsem znepokojující dojem, že jsem odhalena.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

La intranquilidad estadounidense acerca del prevaleciente cuerpo de derecho internacional que trata con los conflictos no es por completo frívola.
Znepokojení USA nad převážnou částí mezinárodního práva týkající se konfliktů ovsem není zcela neopodstatněné.
El resultado es una preocupante combinación de autoritarismo en ciernes entre quienes gobiernan, junto a una creciente intranquilidad de los gobernados.
Výsledkem je znepokojivá kombinace plíživého autoritářství těch, kdo vládnou, a rostoucího neklidu ovládaných.
Los incrementos significativos en la educación en combinación con una reducida creación de trabajos modernos y con una rápida migración de zonas rurales a urbanas, acrecentaron la intranquilidad política y social.
Ke společenskému a politickému neklidu přispívala rostoucí vzdělanost obyvatel ve spojení s malým počtem moderních pracovních příležitostí a překotnou migrací z venkova do měst.
Pero predigo grandes déficits presupuestarios en los años venideros y una creciente sensación de intranquilidad dentro y fuera de EEUU acerca de su situación macroeconómica.
Já ale předvídám v následujících letech velké rozpočtové deficity a rostoucí pocit neklidu jak v USA, tak v zahraničí, který bude vycházet z americké makroekonomické situace.
Si los países ricos culpan a los países menos afortunados, aduciendo que de algún modo son cultural o políticamente no aptos para beneficiarse de la globalización, no sólo crearemos mayores bolsones de pobreza, sino también una mayor intranquilidad.
Pokud budou bohaté země dávat vinu chudým zemím - tím, že jim budou vyčítat jejich jakousi kulturně či politicky podmíněnou neschopnost těžit z globalizace - přispějeme nejen k vytvoření hlubších ohnisek chudoby, ale také k sílící nespokojenosti.
Irónicamente, parte de la izquierda -los verdes y otros ambientalistas- adoptaron la crítica de la tecnología y la intranquilidad con la modernidad realizada históricamente por el conservadurismo.
Je poněkud paradoxní, že část levice - zelení a další ekologická hnutí - od historického konzervatismu převzala kritiku technologií a znepokojení moderním světem.
En general, gran parte de nuestra intranquilidad refleja nuestra exposición a amenazas que sólo podemos controlar en parte.
Obecně platí, že velká část našeho neklidu pramení z toho, že jsme vystaveni hrozbám, které máme jen zčásti pod kontrolou.

Možná hledáte...