intransigencia spanělština

neústupnost, nekompromisnost

Význam intransigencia význam

Co v spanělštině znamená intransigencia?

intransigencia

Acción o efecto del que no transige o no se entrega a transigir. Incapacidad para aceptar la opinión de terceros en contra de los propios.

Překlad intransigencia překlad

Jak z spanělštiny přeložit intransigencia?

intransigencia spanělština » čeština

neústupnost nekompromisnost

Příklady intransigencia příklady

Jak se v spanělštině používá intransigencia?

Citáty z filmových titulků

Intransigencia, idea crimen.
Nesmlouvavost, označeno jako zločin.
Gorbachev estaba conmocionado con la intransigencia de la administración de los EE.UU.
Gorbačov byl šokován nekompromisností US vlády.
Lo que me preocupa es tu intransigencia de contemplar cualquier otra posibilidad.
Ale co mi dělá starost, je tvoje nekompromisnost vůči zvážení jakékoliv jiné možnosti.
Así que he invitado a una delegación francesa a la corte de Su Majestad para discutir un nuevo tratado. Uniéndonos de cara a la intransigencia y agresión del emperador.
Takže, pozval jsem francouzskou delegaci navštívit dvůr Vašeho Veličenstva a projednat novou smlouvu, která by nás spojila vůči císařové neústupnosti a agresi.
Ni una nota de despedida considerando su. intransigencia.
Ani dopis na rozloučenou, vzhledem k vaší neústupnosti.
De su intransigencia.
Jeho neústupnosti.
Su intransigencia.
Vaše nesmlouvavost.
Sólo resaltar la intransigencia Británica.
Poukázat na nesmlouvavost Britů, co?
La aristocracia no ha sobrevivido por su intransigencia.
Šlechta nepřežívá díky své neústupnosti.
Así que tenemos que llegar al nuevo fiscal del estado, y informarle de la intransigencia de Childs.
Potřebujeme se dostat k novému státnímu návladnímu a připravit ho na Childsovu zatvrzelost.
La tratamos. Pero a veces debemos afrontar unos graves casos de intransigencia, en particular desde el profesorado.
Snažíme se, ale někdy se setkáváme s různou formou neústupnosti, zejména ze strany školy.
Su modo de prosperar en la intransigencia de políticos.
Jejich laskavost pak přispívá k nekompromisnosti politiků.
Con la intransigencia de la Casa Blanca la Secretaria puso una de las mayores apuestas políticas que hayamos presenciado, sobre la mesa lo apostó todo al hombre que dedicó una vida a violar su confianza y humillarla públicamente.
Při neústupnosti Bílého domu umístila ministryně největší politickou sázku, které jsme kdy byli svědky. Vsadila všechno na muže, který celý život porušoval její důvěru a veřejně ji ponižoval.
No proclames tu intransigencia como si fuera un virtud.
Nepovažujte vaši neústupnost za ctnost.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Sin embargo, eso fue sólo después de cinco años de intransigencia de los lobbies agrícolas europeos, todavía más poderosos.
K tomu však došlo až po pěti letech neústupnosti ještě mocnějších zemědělských lobby Evropy.
De hecho, su intransigencia le sirve para tapar hechos incómodos de su pasado familiar, ya que su padre, el dictador Park Chung-hee, colaboró con el ejército japonés durante la ocupación colonial de Corea.
Zaujímání tvrdého postoje jí přitom umožnilo zamést pod koberec nepohodlnou minulost vlastní rodiny: její otec, diktátor Pak Čong-hui, kolaboroval v době koloniální vlády v Koreji s japonskou armádou.
En el pasado, el manejo de la UE de sus relaciones con Serbia sólo estimuló la intransigencia.
To, jak EU v minulosti nakládala se vztahy se Srbskem, pouze povzbudilo nesmiřitelnost.
No cuesta imaginar que los nuevos líderes intrépidos de Grecia subestimen la intransigencia de Alemania en lo que se refiere a alivio de la deuda o a la renegociación de paquetes de reformas estructurales.
Není těžké si představit, že neomalení noví řečtí lídři podcení německou neústupnost ohledně odpuštění dluhů či vyjednávání o změnách dohodnutých balíčků strukturálních reforem.
A su vez, Aristide desconfía de ellos porque apoyaron a los golpistas que lo derrocaron y por su tradicional intransigencia frente a las reformas.
Aristide zase nedůvěřuje bohatým, kteří podporovali puč, jimž byl zbaven moci, a kteří jsou tradičně proti jakýmkoli reformám.
Mientras la política de la UE hacia Rusia está bloqueada por la intransigencia del gobierno polaco, Rusia alegremente sigue firmando más tratados bilaterales con estados miembro de la UE, más recientemente con Grecia y Bulgaria.
A jelikož společnou politiku EU vůči Rusku blokuje nesmlouvavost polské vlády, Rusko vesele podepisuje bilaterální smlouvy s dalšími a dalšími členskými státy EU, naposledy s Řeckem a Bulharskem.
Desafortunadamente, ni siquiera la promesa de financiamiento adicional puede superar la intransigencia gubernamental.
Bohužel ani příslib dalších peněz nedokáže překonat nekompromisnost některých vlád.
Primero, el mundo se unió lo suficiente como para obligar a Estados Unidos a terminar con su intransigencia.
Zaprvé, svět byl natolik jednotný, že donutil Spojené státy skoncovat s jejich neústupností.
Provocado en parte por la hostilidad de los vecinos árabes y la intransigencia de los líderes palestinos, Israel comenzó a girar marcadamente hacia la derecha.
Izrael, zčásti vyprovokovaný nepřátelstvím arabských sousedů a zatvrzelostí palestinských lídrů, se začal stáčet ostře doprava.
De modo que la mala noticia es la de que el conflicto continuará durante decenios, a causa de la intransigencia y el caos en aumento en el bando palestino.
Špatnou zprávou je tedy to, že konflikt potrvá ještě desítky let, kvůli nesmiřitelnosti a rostoucímu chaosu na palestinské straně.
Cierto, la intransigencia de los dos beligerantes frustra la intervención de la mayoría de los poderes externos.
Pravda je, že míra nesmiřitelnosti obou bojujících stran odrazuje vnější mocnosti od jakéhokoli zásahu.
No sólo relaciona a la política estadounidense para Medio Oriente con la intransigencia de Sharon y el deseo de muerte de los palestinos que se atan bombas al cuerpo, también debilita la coalición internacional contra Al Qaeda.
Nejen že americkou středovýchodní politiku klade na roveň Saronovy nesmiřitelnosti a sebevražedného pominutí palestinských atentátníků, ale spolu s tím oslabuje mezinárodní koalici proti organizaci al-Kajdá.
Reconocemos que un gobierno inestable puede volver a adoptar una postura de intransigencia inflexible.
Uvědomujeme si, že nestabilní vláda se může uchýlit k nekompromisní nesmlouvavosti.
El viaje judicial de 12 años que hemos emprendido al tratar de resolver su caso subraya la intransigencia, más que la retirada, del viejo orden.
Dvanáctileté soudní martyrium v případu mé sestry podtrhuje neústupnost, a nikoli ústup, starého pořádku.

Možná hledáte...