invariablemente spanělština

neustále, neměnně, konstantně

Význam invariablemente význam

Co v spanělštině znamená invariablemente?

invariablemente

carente de variación

Překlad invariablemente překlad

Jak z spanělštiny přeložit invariablemente?

invariablemente spanělština » čeština

neustále neměnně konstantně

Příklady invariablemente příklady

Jak se v spanělštině používá invariablemente?

Citáty z filmových titulků

Invariablemente, señor Rainsford, prefieren ir de caza.
Vždycky, pane Rainsforde, vždycky se rozhodli pro lov.
Brillante y dinámico, Stern siempre podía invariablemente ser encontrado acompañado.
Byl brilantní, energický a neustále středem pozornosti.
Sabe cuánto aprecio su opinión e invariablemente me contradice.
Víte, jak si velmi vážím vašeho úsudku, a vy mi při každé příležitosti odporujete.
En mi experiencia, Sr. Bendrix, casi invariablemente lo hay.
Podle mých zkušeností, pane Bendrixi, téměř vždy o něco jde.
Sucedió invariablemente como sucedía todo en aquellos días, del mismo modo.
Odehrálo se to tak, jak se tenkrát odehrávalo všechno. Naprosto předvídatelně.
Porque con la electricidad, cuando frotás lana con una resina, Produce invariablemente un fenómeno reconocible.
Protože při elektřině, když se tře eben o liščí ocas, vyvoláte značně zřetelný úkaz.
Si ven el historial operacional de Hunt, y lo he hecho, él invariablemente prefiere evasión a confrontación.
Ja znám Huntovu práci., pokaždé dává přednost dezorientaci před konfrontací.
Pero, invariablemente si ambas son niñas, olvídalo. Es una carrera hasta la meta.
Ale když jsou obě holky, pak na to zapomeňte.
Invariablemente, usted lo examina y no encuentra nada malo.
Pokaždé ho vyšetříte a pokaždé zjistíte, že je zdravý.
Su trabajo debe controlarse invariablemente dos veces.
Její práci je potřeba neustále kontrolovat.
Él llega invariablemente tarde. - Almorzar.
Pravidelne mešká.
Deberían escucharla. Encuentro su consejo invariablemente seguro.
Měli byste ji poslechnout.
Es invariablemente tiempo de actuar.
Musíme jednat.
Y te lo cuento porque sé. que este defecto en concreto afectará invariablemente tu vida.
A tohle všechno ti říkám, protože vím, že to brzy začne částečně ovlivňovat tvůj život.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Los dos primeros modelos de crecimiento invariablemente conducen a un mal final.
První dva růstové modely bez výjimky končí špatně.
Por el contrario, los estudios de psicología invariablemente muestran que a la gente le importan no sólo sus ingresos absolutos, sino también en qué lugar se encuentran en la pirámide social y si esta posición es justa.
Psychologické studie ovšem bez výjimky ukazují, že lidem nezáleží pouze na jejich absolutním příjmu, ale i na jejich postavení v sociální pyramidě a na otázce, zda je jejich pozice spravedlivá.
Lo que invariablemente venía después era una nueva constitución y elecciones.
Bez výjimky pak následovalo přijetí nové ústavy a volby.
Ban invariablemente asiente con la cabeza en señal de acuerdo sin ofrecer lineamientos claros.
Pan totiž bez výjimky zdvořile pokyvuje hlavou, aniž protistraně vyšle jasné sdělení.
Un banco central no es el departamento de economía de una universidad, lugar donde la diversidad es casi invariablemente una fuente de fortaleza.
Centrální banka není univerzitní katedra ekonomie, kde je rozmanitost téměř bezvýhradně zdrojem síly.
La solución de estos conflictos demanda alianzas entre los diversos sectores sociales, pero el descontento, el desorden público y la inestabilidad política invariablemente dificultan su concreción.
Vyřešení těchto konfliktů vyžaduje společenské smlouvy, které však neustále podkopává nespokojenost, občanské nepokoje a politická nestabilita.
Invariablemente, esas acusaciones son generadas por los servicios de inteligencia interna del país, pero hoy en día la policía secreta china ya está trabajando horas extras para tratar de que los millones de usuarios de internet en el país no la rebasen.
Tato nařčení jsou, jak jinak, produktem čínských výzvědných služeb. A to čínská tajná policie dnes pracuje přesčas; snaží se totiž udržet krok s několika miliony čínských uživatelů internetu.
Las bombas dirigidas contra dictadores extranjeros o contra su aparato de seguridad casi invariablemente matan a personas muy alejadas de los pasillos del poder.
Bomby namířené na zahraniční diktátory nebo jejich bezpečnostní aparát téměř bez výjimky zabíjejí jednotlivce daleko od koridorů moci.
Las gestiones de paz se iniciaron casi invariablemente gracias a iniciativas árabes, no israelíes.
Mírové snahy začaly téměř pokaždé díky arabským, nikoli izraelským krokům.
Invariablemente, los fundamentalistas rechazan las críticas religiosas a sus puntos de vista, acusándolas de ser evidencias de que las autoridades religiosas han sido corrompidas por influencias hostiles.
Fundamentalisté bez výjimky odmítají náboženské kritiky svých názorů coby důkaz, že náboženské autority jsou zkorumpované nepřátelskými vlivy.
Si preguntamos a algún estudiante sobre el FMI, la respuesta, por vaga que sea, invariablemente es negativa.
Zeptejte se na MMF kteréhokoliv vysokoškoláka a odpověď, jakkoli vágní, bude vždy negativní.
El personal del FMI debe empezar a informar, públicamente y a ojos de todos, sobre las deficiencias en los presupuestos y las estrategias cambiarias de los países, ya que invariablemente estas son las causas de las crisis.
Zaměstnanci MMF musí veřejně - tak, aby se každý mohl podívat -hlásit nedostatky v bilancích zemí a jejich měnových strategiích, protože ty jsou vždy příčinou kolapsu.
Hasta si algunos miembros de la OTAN se quisieran distanciar de esta estrategia, la administración de Bush respalda invariablemente el papel de la OTAN como red de estabilidad.
I když některé členské státy NATO by se od této strategie nejraději distancovaly, Bushova administrativa jednoznačně podporuje roli NATO jako sítě, jež je zárukou stability.
Dichas entidades, atraídas por las elevadas tasas de rendimiento prometidas, pasaron por alto invariablemente los riesgos descendentes.
Tyto instituce, nalákané vysokou mírou návratnosti, která jim byla přislíbena, bez výjimek přehlížely rizika negativního vývoje.

Možná hledáte...