on | Io | in | won

ion angličtina

iont, ion

Význam ion význam

Co v angličtině znamená ion?
Definice v jednoduché angličtině

ion

An ion is a charged atom. Ions are of two types - cations and anions.

ion

iont a particle that is electrically charged (positive or negative); an atom or molecule or group that has lost or gained one or more electrons
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Překlad ion překlad

Jak z angličtiny přeložit ion?

ion angličtina » čeština

iont ion

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ion?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPočasí | The weatherAnglické věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ion příklady

Jak se v angličtině používá ion?

Citáty z filmových titulků

MAYBE IT'S J UST AN I LLUS ION.
Možná je v ní jen iluze.
YOU'RE TELLING ME THAT THIS IS A DELUS ION.
Takže mi říkáš, že žiju v nějaké deziluzi.
Duranium metal shell, ion engine power.
Duraniový kovový plášť, iontový pohon motorů.
We have been through a severe ion storm.
Máme za sebou silnou iontovou bouři.
Weather scan indicated an ion storm dead ahead.
Meteorologické údaje naznačovaly příchod iontové bouře.
We were in an ion storm.
Letěli jsme iontovou bouří.
It has been suggested that I panicked on the bridge and jettisoned the ion pod prematurely.
Zazněla tu domněnka, že jsem na můstku zpanikařil a odpojil iontový modul předčasně.
What you are about to see is precisely what took place on the Enterprise bridge during the ion storm.
Uvidíte, co se na kapitánském můstku lodi Enterprise za iontové bouře doopravdy stalo.
Meteorology reports ion storm upcoming, captain.
Meteorologové hlásí příchod iontové bouře.
Attention, Commander Finney. Report to pod for reading on ion plates.
Nadporučík Finney, hlaste se v modulu kvůli měření iontových desek.
Approaching ion storm, sir.
Iontová bouře se blíží, pane.
Ion readings in progress. Make it fast, Ben.
Probíhá čtení iontů.
Engineering, then ion pod. Aye, aye, sir.
Strojovnu, potom iontový modul.
Ion pod.
Iontový modul.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

But many politicians defend Stanculescu; among them, the current Defense Minister Victor Babiuc, former President Ion Iliescu, and most top army officers.
Na druhé straně i mnozí politikové však straní Stanculescovi; jsou mezi nimi např. současný ministr obrany Victor Babiuc, bývalý prezident Ion Illiescu a většina vysokých důstojníků rumunské armády.
Unwilling to discriminate between parties, Miss Bardot later kissed our president, Ion Iliescu.
Slečna Bardotová nechtěla dělat rozdíly mezi stranami a tak později políbila i prezidenta Iona Illieska.
The Volt's battery will be a cutting-edge, high-performance lithium-ion battery, which promises a range of 40 miles per charge and a six-hour recharge time drawing from a normal wall socket.
Akumulátorem Voltu bude špičková, vysoce výkonná lithium-iontová baterie, která po nabití slibuje dojezd až 40 mil (zhruba 65 km) a šestihodinovou dobíjecí lhůtu při zapojení do zásuvky běžné elektrické sítě.
Indeed, he developed a cult for Marshall Ion Antonescu, Romania's dictator between 1940-1944 and Hitler's ally, who was responsible of ordering the massacre of about 200,000 Jews.
Dokonce rozvinul kult maršála Iona Antonescua, rumunského diktátora z let 1940-1944 a Hitlerova spojence, který nařídil masakr asi dvou set tisíc Židů.
The National Salvation Front that ruled Romania's first half-decade of transition, headed by Ion Iliescu, simply emerged triumphant from the bloodshed of 1989 as a fait accompli.
Fronta národní spásy, vedená Ionem Iliescu, která Rumunsku vládla v první polovině transformačního desetiletí, prostě a triumfálně povstala z krveprolití roku 89 coby fait accompli.
In June 1990, former president Ion Iliescu called on the miners to help him brutalize the pro-democratic movement in Bucharest.
V červnu roku 1990 se bývalý president Ion Iliescu obrátil na horníky, aby mu pomohli brutálně zlikvidovat prodemokratické hnutí v Bukurešti.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

ion čeština

Překlad ion anglicky

Jak se anglicky řekne ion?

ion čeština » angličtina

ion molecular entity

Příklady ion anglicky v příkladech

Jak přeložit ion do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ion kanón vystřelí pár střel pro ujištění že nepřátelské lodě budou mimo vaší letovou dráhu.
The ion cannon will fire several shots to make sure that any enemy ships will be out of your flight path.
Připravit, ion středisko..
Stand by, ion control..
Ion Iercau.
Ion lercau.
Tak Ian onobi Ion.
Tak lan onobi Ion.
Tím Ion Matrix krystalem.
The ion matrix crystal.
Tollánský ion kanón.
A Tollan ion cannon.
Ona nám nabídla ion kanón.
She offered us an ion cannon.
Jestliže zvolíte špatnou cestu, ion kanón by mohl způsobit katastrofu.
If used the wrong way, this ion cannon could lead you to disaster.
Ion technologie je velice pokročilá.
The ion-beam technology is very advanced.
Pane, vezmeme-li strategické místo, Washingtonu DC, jeden ion kanón by pokryl velice malé pole účinné k obraně celé planety.
Well, sir, even strategically placed in, say, Washington DC, one ion cannon provides very little range of defence coverage for a planet our size.
A Rusové budou mít zájem na společné kontrole jediného Ion kanónu.
And the Russians might take issue with our having control of a single ion cannon.
Tak,v tomto případě způsobí jeden ion kanón více zla než dobra.
So, at this point, one ion cannon is likely to cause more harm than good.
Kdy se začalo s ion kanóny.
Let's start with ion cannons.
Hledat témata: ion kanóny.
Search topic: ion cannons.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na druhé straně i mnozí politikové však straní Stanculescovi; jsou mezi nimi např. současný ministr obrany Victor Babiuc, bývalý prezident Ion Illiescu a většina vysokých důstojníků rumunské armády.
But many politicians defend Stanculescu; among them, the current Defense Minister Victor Babiuc, former President Ion Iliescu, and most top army officers.
V červnu roku 1990 se bývalý president Ion Iliescu obrátil na horníky, aby mu pomohli brutálně zlikvidovat prodemokratické hnutí v Bukurešti.
In June 1990, former president Ion Iliescu called on the miners to help him brutalize the pro-democratic movement in Bucharest.